Oudervereniging

Vandaag is de Oudervereniging een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaans gedachtengoed.

I. Wie zijn wij?

oudervereniging

De Raad van Bestuur van de oudervereniging 2019-2020 bestaat uit: Frederic Beele, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Yves Crevecoeur, Jessy De Block, Margaux De Cock, Cristina Miranda Golzalvez, Janneke Hennekam, Steven Maertens, Arnd Nelde, Sam Rédélé, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens en Aagje Van Wallegehem

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan ons altijd bereiken op ouders@sint-barbara.be of persoonlijk op voornaamachternaam@sint-barbara.be.

II. Waar gaan we voor?

We zijn er voor de directie en de leerkrachten, die we ondersteunen via adviezen, ideeën en ondersteuning bij verschillende activiteiten.

We zijn er voor de ouders, die steeds bij alle leden van de oudervereniging terecht kunnen om bijkomende informatie te ontvangen of aandachtspunten aan te brengen, zodat wij hun stem laten horen bij de school.

We zijn er voor de leerlingen, omdat we het voor hen willen opnemen in het hele schoolgebeuren. We willen hen ondersteunen bij projecten die ze willen ondernemen. De oudervereniging komt op voor alle kinderen. De projecten die op de eerste plaats de leerlingen rechtstreeks ten goede komen willen we preferentieel ondersteunen.
Als recente voorbeelden hiervan kunnen we aanstippen: de aankoop beamers voor de humaniora, de inrichting van de speelplaats van de kleuterschool, schoolmeubilair voor de basisschool, …

III. Onze werking

Alle ouders zijn lid van de oudervereniging, die zowel de basisschool als de humaniora overkoepelt.

Aan het begin van het schooljaar kiest de Algemene Vergadering de nieuwe bestuursleden, telkens voor een mandaat van twee jaar.

Maandelijks komt de oudervereniging samen met de directie. De verschillende werkgroepen leggen de vordering van hun in alle openheid en via een constructieve en open dialoog met de directie.

Het verslag van elke vergadering verschijnt op de schoolwebsite, zodat u als ouder perfect de vinger aan de pols kunt houden van onze werking en via deze weg, punten kunt aanbrengen die op de agenda moeten komen van de vergadering.

IV. Ons engagement

Via geregelde vergaderingen van de klasafgevaardigden in de Basisschool worden de ouders actief betrokken bij het schoolleven van de allerjongsten.

Het Collegekoor en –orkest kan altijd bij de Oudervereniging terecht voor zijn materiële beslommeringen.

In de Schoolraad treffen de ouders de vertegenwoordigers van de andere geledingen (directie, leerkrachten, plaatselijke gemeenschap) om advies te geven over de zowel praktische als inhoudelijke aangelegenheden i.v.m. het schoolbestuur. Sedert de invoering van de scholengemeenschappen maakt onze vereniging ook deel uit van het overkoepelende medezeggenschapscollege voor de Scholengemeenschap Edith Stein (humaniora) en de Scholengemeenschap Ignatius (basisschool).

De Oudervereniging komt samen met de vzw Vrienden van Sint-Barbara tegemoet aan een aantal materiële (vooral financiële) behoeften van de school. Via Dienstbetoon leveren o.m. ouders hun bijdrage aan de organisatie van de tweejaarlijkse kunstmanifestatie Trends.

Samen met de Moedervereniging verzorgt de Oudervereniging een aantal initiatieven (voordrachten, …).

 

De oudervereniging van het college maakt op zijn beurt deel uit van de ouderverenigingen van de Vlaamse jezuïetencolleges, zodat we ook daar niet alleen staan en overleg en ruggespraak kunnen plegen met andere ouderverenigingen die het Ignatiaans opvoedingsproject steunen.

Kalender oudervereniging

Laatste nieuws

 • woensdag 9 mei 2012

  Goedkeuring vorig verslag - Evaluatie tweede trimester - bouwproject: werfbezoek, bespreking verhuis - Tevredenheidsonderzoek bij de ouders: werking klasafgevaardigen/oudervereniging, e-mail adressen van de ouders, directeur, oudercontact kleuterschool, netheid op school, schooltevredenheid van de kinderen - Evenement: opendeurdag 12 mei - Mededeling directie: woensdagnamiddagopvang, opening gebouwen Savaanstraat - Varia: turnbakken op school, fietstocht 6e leerjaar, administratie aanvang schooljaar

 • dinsdag 13 maart 2012

  bal001a

 • vrijdag 9 maart 2012

  goedkeuring verslag - Werkgroepen: algemene vergadering 27 september 2012, aftellen nar retoricabal, repetities en optreden Koor en Orkest, dienstbetoon Barbarock around the clock, volgende vergadering menucommissie, Communicatie vergadering redactieraad website, volgende vergaderingen schoolraad en klasafgevaardigden - Mededeling directie: humaniora: 100 dagen, basisschool: receptie Tentoon, Varia/rondvraag: gezondheidscharter, 2e verdiep, temperatuur basisschool

 • vrijdag 17 februari 2012

  goedkeuring verslag - Werkgroepen: vorderingen retoricabal, optreden Koor en Orkest, dienstbetoon Barbarock around the clock, volgende vergadering menucommissie, Communicatie: bijeenkomst redactieraad website, opendeurdag, inhuldiging nieuwe schoolgebouwen, klasafgevaardigden: kunstproject, volgende vergaderingen schoolraad en Edith Stein - Mededeling directie: humaniora: open schooldag, voordracht Vincent Leus, missieproject, basisschool: Tentoon, pesten

 • vrijdag 10 februari 2012

  Bespreking en goedkeuring verslag - Evaluatie 1e semester: turnzakken, evaluatie door de kinderen, frictie - Bouwproject: update - Tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen - Evenementen: project Tentoon, Barbarock, Opendeur 12 mei - Mededeling directie: tevredenheidsonderzoek bij ouders, kunstkalender - Rondvraag: staking december 2011 en 30 januari 2012, e-mail adressen, Varia: aankoop strips en boeken, drinkfonteintjes, drinken de kinderen voldoende, cultuur op school, afschaffen skireis, kleuterschool 1e en 2e kleuterklas

 • dinsdag 24 januari 2012

  goedkeuring verslag - Werkgroepen: vorderingen retoricabal, weekend Koor en Orkest, dienstbetoon Barbarock around the clock, volgende vergadering menucommissie, gezondheid en preventie: fit in je hoofd en vaccinatie HPV, Communicatie oprichten redactieraad website, volgende vergaderingen schoolraad en klasafgevaardigden - Tevredenheidsonderzoek basisschool - Mededeling directie: humaniora: leren leren, wijnverkoop, open schooldag, basisschool: resultaten en vernissage Tentoon, pesten - Varia/rondvraag: e-mail collectie basisschool, Sint-Barbarakerk

 • maandag 23 januari 2012

  goedkeuring verslag - Werkgroepen: ideeën algemene vergadering 2012, vorderingen retoricabal, feedback vergadering dienstbetoon, dankwoordje helpende handen, volgende vergadering menucommissie, gezondheid en preventie fit in je hoofd, inhuldiging nieuwe basisschool en opendeurdag mei communicatie, volgende vergadering klasafgevaardigden en schoolraad - Mededeling directie: humaniora: selectie leerlingen internationale projecten, definitieve resultaten PISA onderzoek, basisschool: tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen, kerstbomenactie - Varia/rondvraag: boeken of tablets, leren leren, 2e graad wiskunde 8, kerstdrink, kunstkalender

 • maandag 21 november 2011

  goedkeuring verslag - Werkgroepen: aanwezigheidslijsten algemene vergadering, vorderingen retoricabal, optreden opera Koor en Orkest, extra mensen dienstbetoon, formulieren helpende handen, themadagen menucommissie, ideeën gezondheid en preventie, verslag schoolraad, verslag Edith Stein, kerstbomen - Mededeling directie: humaniora: wijnverkoop, basisschool: kwaliteitsonderzoek sociaal-emotioneel welzijn en tevredenheid van de kinderen, Tentoon, kunstkalenderproject - Varia/rondvraag: humaniora: middagpauze, ziekenboeg

 • maandag 14 november 2011

  Beste ouders,

  Een oprecht woord van dank aan allen die het formulier 'helpende handen' ingevuld hebben.

  Het is mede dankzij jullie inzet dat een school ten volle kan openbloeien.

  Wij kijken er dan ook naar uit om, samen met jullie, de verschillende projecten tot een mooi einde te brengen.

  Oudervereniging - werkgroep 'helpende handen'

 • dinsdag 25 oktober 2011

  nieuwe leden - evaluatie algemene vergadering - verdelen taken oudervereniging - vastleggen functies raad van bestuur: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester - Werkgroepen: retoricabal, koor en orkest, Dienstbetoon, helpende handen, menucommissie, gezondheid & preventie, PR & communicatie, klasafgevaardigden, schoolraad, Edith Stein - mededelingen directie

Pagina's