Oudervereniging

Vandaag is de Oudervereniging een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaans gedachtengoed.

I. Wie zijn wij?

oudervereniging

De Raad van Bestuur van de oudervereniging 2019-2020 bestaat uit: Frederic Beele, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Yves Crevecoeur, Jessy De Block, Margaux De Cock, Cristina Miranda Golzalvez, Janneke Hennekam, Steven Maertens, Arnd Nelde, Sam Rédélé, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens en Aagje Van Wallegehem

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan ons altijd bereiken op ouders@sint-barbara.be of persoonlijk op voornaamachternaam@sint-barbara.be.

II. Waar gaan we voor?

We zijn er voor de directie en de leerkrachten, die we ondersteunen via adviezen, ideeën en ondersteuning bij verschillende activiteiten.

We zijn er voor de ouders, die steeds bij alle leden van de oudervereniging terecht kunnen om bijkomende informatie te ontvangen of aandachtspunten aan te brengen, zodat wij hun stem laten horen bij de school.

We zijn er voor de leerlingen, omdat we het voor hen willen opnemen in het hele schoolgebeuren. We willen hen ondersteunen bij projecten die ze willen ondernemen. De oudervereniging komt op voor alle kinderen. De projecten die op de eerste plaats de leerlingen rechtstreeks ten goede komen willen we preferentieel ondersteunen.
Als recente voorbeelden hiervan kunnen we aanstippen: de aankoop beamers voor de humaniora, de inrichting van de speelplaats van de kleuterschool, schoolmeubilair voor de basisschool, …

III. Onze werking

Alle ouders zijn lid van de oudervereniging, die zowel de basisschool als de humaniora overkoepelt.

Aan het begin van het schooljaar kiest de Algemene Vergadering de nieuwe bestuursleden, telkens voor een mandaat van twee jaar.

Maandelijks komt de oudervereniging samen met de directie. De verschillende werkgroepen leggen de vordering van hun in alle openheid en via een constructieve en open dialoog met de directie.

Het verslag van elke vergadering verschijnt op de schoolwebsite, zodat u als ouder perfect de vinger aan de pols kunt houden van onze werking en via deze weg, punten kunt aanbrengen die op de agenda moeten komen van de vergadering.

IV. Ons engagement

Via geregelde vergaderingen van de klasafgevaardigden in de Basisschool worden de ouders actief betrokken bij het schoolleven van de allerjongsten.

Het Collegekoor en –orkest kan altijd bij de Oudervereniging terecht voor zijn materiële beslommeringen.

In de Schoolraad treffen de ouders de vertegenwoordigers van de andere geledingen (directie, leerkrachten, plaatselijke gemeenschap) om advies te geven over de zowel praktische als inhoudelijke aangelegenheden i.v.m. het schoolbestuur. Sedert de invoering van de scholengemeenschappen maakt onze vereniging ook deel uit van het overkoepelende medezeggenschapscollege voor de Scholengemeenschap Edith Stein (humaniora) en de Scholengemeenschap Ignatius (basisschool).

De Oudervereniging komt samen met de vzw Vrienden van Sint-Barbara tegemoet aan een aantal materiële (vooral financiële) behoeften van de school. Via Dienstbetoon leveren o.m. ouders hun bijdrage aan de organisatie van de tweejaarlijkse kunstmanifestatie Trends.

Samen met de Moedervereniging verzorgt de Oudervereniging een aantal initiatieven (voordrachten, …).

 

De oudervereniging van het college maakt op zijn beurt deel uit van de ouderverenigingen van de Vlaamse jezuïetencolleges, zodat we ook daar niet alleen staan en overleg en ruggespraak kunnen plegen met andere ouderverenigingen die het Ignatiaans opvoedingsproject steunen.

Kalender oudervereniging

Laatste nieuws

 • woensdag 16 januari 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: laatste loodjes, sensibilisering rond drankgebruik; koor en orkest: repetitieweeken Delft; dienstbetoon: vergadering 9 januari, activiteit rond opening nieuwe gebouwen; klasafgevaardigden: agenda vergadering 29 januari, evolutie klasafgevaardigden humaniora; Edith Stein: vergadering 28 januari; Ignatius: goedkeuring nieuwe vestiging kleuterschool; kersthappening: verslag verloop - Mededelingen directie: humaniora: bedevaartstocht, project 'Light of the World', uitwisselingsproject Zuid-Afrika; basisschool: afscheid directeur Eddy Bosschem - Varia: speelplaats basisschool, bezoek Sinterklaas basisschool, water boterhammenrefter humaniora, automaten humaniora

 • maandag 10 december 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: vastleggen datum; retoricabal: geen vergadering door examens; dienstbetoon: verslag vergadering 12 november; helpende handen: digitalisering; menucommissie: volgende vergadering 18 februari 2013; gezondheid en preventie: plastiek meubilair; communicatie: schoolblad; schoolraad: extra schoolraad deliberatienormen; Ignatius: verslag volgende vergadering; kersthappening: 15 december - Mededelingen directie: humaniora: geen nieuwe informatie inschrijving eerstejaars - Varia: pesten op de basisschool, plantengaten basisschool, verluchtingssysteem basisschool, evaluatiemomenten humaniora

 • maandag 10 december 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: vastleggen datum; retoricabal: geen vergadering door examens; dienstbetoon: verslag vergadering 12 november; helpende handen: digitalisering; menucommissie: volgende vergadering 18 februari 2013; gezondheid en preventie: plastiek meubilair; communicatie: schoolblad; schoolraad: extra schoolraad deliberatienormen; Ignatius: verslag volgende vergadering; kersthappening: 15 december - Mededelingen directie: humaniora: geen nieuwe informatie inschrijving eerstejaars - Varia: pesten op de basisschool, plantengaten basisschool, verluchtingssysteem basisschool, evaluatiemomenten humaniora

 • maandag 12 november 2012

  Kennismaking nieuwe leden - Foto shoot - Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Overlopen en bevestigen takenlijst - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: DJ's, gadgets, leeftijdsopdeling, sponsoring; dienstbetoon: vergadering 12 november; helpende handen: formulieren; menucommissie: vergadering 19 november; communicatie: schoolblad, redactiecomité website; schoolraad: verslag volgende vergadering; Ignatius: vergadering 4 december; kersthappening: projecten per graad; algemene vergadering: 26 september 2013 - Mededelingen directie: humaniora: inschrijvingen 1e jaar schooljaar 2013-2014 - Varia/rondvraag: evaluatiemomenten in relatie tot het aantal lesuren

 • dinsdag 23 oktober 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Algemene vergadering evaluatie: algemene vergadering, debat - Invullen taken binnen de oudervereniging - Vastleggen functies Raad van Bestuur - Vorderingen verschillende werkgroepen: retoricabal: onderzoek nieuwe locatie, discussie drankgebruik en leeftijd, Koor en Orkest: Delf project, Dienstbetoon: vorm, Helpende Handen: ophalen formulieren, menucommissie: vergadering, Gezondheid en Preventie: communicatie met CLB, Communicatie: schoolblad, foto oudervereniging, Klasafgevaardigden: verslag op website, Schoolraad: vergadering, Kerstmarkt: 15 december 2012 - Medeling van de directie-Basisschool: bedankingsetentje, muzische dagen, spaghettiavond

 • zaterdag 29 september 2012

  Dit debat werd ingericht door de Oudervereniging en de Moedervereniging op donderdag 27 september 2012.

  De Muzenzaal was aardig volgelopen voor het paneldebat met Mieke Van Hecke, Paul Yperman, Thomas Verheyen en Tom Van de Moortel: ouders in de eerste plaats, maar ook opvallend veel leerlingen en oud-leerlingen van recente lichtingen.

 • donderdag 27 september 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Start nieuwe schooljaar: Basisschool-leerlingenaantal, Humaniora-leerlingenaantal - Lidgelden/facturen ontvangen, besteding voor de basisschool, besteding voor de humaniora - Te hernieuwen mandaten 2012-2013 - Kalender vergaderingen 2012-2013 - Toevoegen/weglaten werkgroepen - Vorderingen verschillende werkgroepen: retoricabal: goed bezig, ideeën, Communicatie: schoolblad, Koor en Orkest: Delf project, algemene vergadering: praktische afspraken, Dienstbetoon: samenkomst, Klasafgevaardigden: vergaderingagenda, Helpende Handen: formulieren meegegeven, menucommissie: vergadering - Medeling van de directie-Basisschool: nieuwe gebouwen, humaniora: resultaten ingangsexamens arts en tandarts, internaatsdirecteur, congres in Boston, algemene vergadering LOP - Varia: turnzaal basisschool, kalender website humaniora, fietsen 2e kleuterklas, spellen speelplaats basisschool, panelgesprek

 • woensdag 4 juli 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Agenda eindejaar: proclamatie basisschool, proclamatie humaniora, magistermaal, bruine envelop, praktische afspraken september 2012 - Vorderingen verschillende werkgroepen: algemene vergadering op 27 september 2012: panelleden, concerten van Koor en Orkest van 11 en 12 mei, Algemene vergadering Dienstbetoon: nieuwe Raad van Bestuur, Helpende Handen: verhuis basisschool, Gezondheid en preventie: gezondheidsbeleid humaniora, Klasafgevaardigden: data vergaderingen schooljaar 2012-2013, Schoolraad: data vergaderingen schooljaar 2012-2013, Edith Stein, Verkoop boeken 1e humaniora aan 6e basisschool - Medeling van de directie-Basisschool: tevredenheidsenquête bij de ouders - Varia: Kerstmarkt december 2012, begin schooljaar basisschool, heraanleg Savaanstraat, diefstal op humaniora, facturen/lidgelden oudervereniging, alternatief sportdag basischool, gezondheidscharter

 • zaterdag 26 mei 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering werkgroepen:algemene vergadering: panelgesprek hervorming onderwijs, retoricabal: nieuw balcomité, koor en orkest: optreden 11 en 12 mei, dienstbetoon: afscheid, helpende handen: opendeurdag 12 mei en verhuis basisschool 20 en 21 augustus, menucommissie: volgende vergadering volgend schooljaar, Communicatie: deadline schoolblad, klasafgevaardigden: feedback vergadering 24 april, schoolraad: vergadering 14 mei, Edith Stein: doorsturen verslag, verkoop boeken 1e humaniora naar 6e jaar basisschool - Mededeling directie: pensioneringen en 25j dienst, tevredenheidsonderzoek bij ouders basisschool, nieuw gezondheidsbeleid humaniora, schoolrekening, uitwisselingsproject Mons (Bergen) - Varia: opvang basisschool, kalender 2012/2013, 'Steve Jobsschool', wifi, bruine enveloppe basisschool, opening nieuwe gebouwen basisschool

 • woensdag 9 mei 2012

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering werkgroepen: retoricabal: verslag op volgende vergadering, koor en orkest: optreden 11 en 12 mei, dienstbetoon: mooie opkomst Barbarock around the clock, menucommissie: volgende vergadering volgend schooljaar, klasafgevaardigden: vergadering 24 april, schoolraad: vergadering 14 mei, lidgeld oudervereniging - Mededeling directie, Basisschool: opendeurdag 12 mei met optocht van Bijlokevest naar Savaanstraat, verhuis naar vernieuwde school op 20 en 21 augustus 2012, tevredenheidsonderzoek bij ouders met positief resultaat, resultaten bevraging woensdagnamiddagopvang

Pagina's