Oudervereniging

Vandaag is de Oudervereniging een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het Ignatiaans gedachtengoed.

I. Wie zijn wij?

oudervereniging

De Raad van Bestuur van de oudervereniging 2019-2020 bestaat uit: Frederic Beele, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Yves Crevecoeur, Jessy De Block, Margaux De Cock, Cristina Miranda Golzalvez, Janneke Hennekam, Steven Maertens, Arnd Nelde, Sam Rédélé, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens en Aagje Van Wallegehem

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan ons altijd bereiken op ouders@sint-barbara.be of persoonlijk op voornaamachternaam@sint-barbara.be.

II. Waar gaan we voor?

We zijn er voor de directie en de leerkrachten, die we ondersteunen via adviezen, ideeën en ondersteuning bij verschillende activiteiten.

We zijn er voor de ouders, die steeds bij alle leden van de oudervereniging terecht kunnen om bijkomende informatie te ontvangen of aandachtspunten aan te brengen, zodat wij hun stem laten horen bij de school.

We zijn er voor de leerlingen, omdat we het voor hen willen opnemen in het hele schoolgebeuren. We willen hen ondersteunen bij projecten die ze willen ondernemen. De oudervereniging komt op voor alle kinderen. De projecten die op de eerste plaats de leerlingen rechtstreeks ten goede komen willen we preferentieel ondersteunen.
Als recente voorbeelden hiervan kunnen we aanstippen: de aankoop beamers voor de humaniora, de inrichting van de speelplaats van de kleuterschool, schoolmeubilair voor de basisschool, …

III. Onze werking

Alle ouders zijn lid van de oudervereniging, die zowel de basisschool als de humaniora overkoepelt.

Aan het begin van het schooljaar kiest de Algemene Vergadering de nieuwe bestuursleden, telkens voor een mandaat van twee jaar.

Maandelijks komt de oudervereniging samen met de directie. De verschillende werkgroepen leggen de vordering van hun in alle openheid en via een constructieve en open dialoog met de directie.

Het verslag van elke vergadering verschijnt op de schoolwebsite, zodat u als ouder perfect de vinger aan de pols kunt houden van onze werking en via deze weg, punten kunt aanbrengen die op de agenda moeten komen van de vergadering.

IV. Ons engagement

Via geregelde vergaderingen van de klasafgevaardigden in de Basisschool worden de ouders actief betrokken bij het schoolleven van de allerjongsten.

Het Collegekoor en –orkest kan altijd bij de Oudervereniging terecht voor zijn materiële beslommeringen.

In de Schoolraad treffen de ouders de vertegenwoordigers van de andere geledingen (directie, leerkrachten, plaatselijke gemeenschap) om advies te geven over de zowel praktische als inhoudelijke aangelegenheden i.v.m. het schoolbestuur. Sedert de invoering van de scholengemeenschappen maakt onze vereniging ook deel uit van het overkoepelende medezeggenschapscollege voor de Scholengemeenschap Edith Stein (humaniora) en de Scholengemeenschap Ignatius (basisschool).

De Oudervereniging komt samen met de vzw Vrienden van Sint-Barbara tegemoet aan een aantal materiële (vooral financiële) behoeften van de school. Via Dienstbetoon leveren o.m. ouders hun bijdrage aan de organisatie van de tweejaarlijkse kunstmanifestatie Trends.

Samen met de Moedervereniging verzorgt de Oudervereniging een aantal initiatieven (voordrachten, …).

 

De oudervereniging van het college maakt op zijn beurt deel uit van de ouderverenigingen van de Vlaamse jezuïetencolleges, zodat we ook daar niet alleen staan en overleg en ruggespraak kunnen plegen met andere ouderverenigingen die het Ignatiaans opvoedingsproject steunen.

Kalender oudervereniging

Laatste nieuws

 • maandag 23 september 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Start nieuwe schooljaar: basisschool, humaniora - Lidgelden/facturen ontvangen - Te hernieuwen mandaten - Kalender vergaderingen - Toevoegen of weglaten werkgroepen - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: concretiseren plannen, debat alcoholgebruik; communicatie: deadline; algemene vergadering: laatste details; dienstbetoon: vorderingen organisatie en sponsoring; schoolraad: nieuwe datum; klasafgevaardigden: 24 september 2013; menucommissie: vergadering 16 september; bespreking nieuwe regeling basisschool - Andere bijgewoonde vergaderingen: overleg Stad Gent m.b.t. herorganisatie Zuid - Mededeling directie humaniora: resultaten ingangsexamen (tand)arts

 • woensdag 19 juni 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Besteding lidgelden - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: nieuw comité; dienstbetoon: sponsoring Maeterlinckzaal; helpende handen: opening kleuterschool; Edith Stein: alcoholgebruik op retoricabals, kiss & ride Zuid, varia; Verkoop boeken: alles op schema - Varia: voetbalmatch internen/externen; PO materiaal; klassieke richting vs. moderne

 • zondag 26 mei 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag -Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: afzwaai oud comité, voorstelling nieuw comité; dienstbetoon: werkgroepen, renteloze lening; menucommissie: uitbreiding naar basisschool; communicatie: deadline schoolblad, kalender; klasafgevaardigden: laatste vergadering 23 april; schoolraad: laatste vergadering 13 mei; Edith Stein: naar voor te brengen onderwerpen; verkoop boeken: opstellen brief - Voorbereiding eindejaar activiteiten en mandaten volgend jaar: proclamatie basisschool; 25 jaar dienst en pensioen; vaststellen kalender 2013-2014 - Mededeling van de directie: basisschool: opening nieuwe kleuterschool - Varia: turnzaal; digiborden; beplanting speelplaats basisschool; verluchtings- en verwarmingssysteem basisschool; sportdag 2e jaar humaniora; week na de examens; voettocht Camino Ignaciano; verkeerswijziging Zuid

 • donderdag 25 april 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Schoolfeest: opvolging - Nieuwbouw: bezoek nieuwe gebouwen oude garagesite - Medeling van de directie: digitale borden; inkijken examens door de leerlingen zelf; nieuwe directeur - Varia: inschrijven leerlingen van het zesde in de humaniora; schaaklessen schooljaar 2013-2014

 • zondag 21 april 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: leeringenraad humaniora: een woordje uitleg; algemene vergadering: 26 september 2013, vastleggen details; retoricabal: resultaten volgende vergadering; dienstbetoon:officiele opening Maeterlinckzaal, website; menucommissie: volgende vergadering 22 april, vertegenwoordiging basisschool; Communicatie: vergadering schoolwebsite 25 april; klasafgevaardigden: vergadering 23 april, vaststellen agenda; Schoolraad: hernemen mandaten - Mededelingen directie: basisschool: proclamatie 6e leerjaar; schoolfeest, nieuwe directeur schooljaar 2013-2014; humaniora: inschrijvingen voor het eerste jaar; inschrijvingen voor het 2e tot 6e jaar; Igantius tocht vierdes; uitwisseling met Zuid-Afrika - Varia: reis 5e-jaars; contract 4e-jaars m.b.t. retoricabal

 • donderdag 14 maart 2013

  IMG_8499Na een dik halfjaar vond dan eindelijk het retoricabal van het Sint-Barbaracollege plaats. Heel lang leek de datum ver weg en was het bal niet meer dan een samenraapsel van fantasieën. Tijdens het bal kwam alles samen, alle punten werden verbonden en vormden samen de avond.

 • donderdag 14 maart 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: 26 september 2013 definitieve datum; retoricabal: alles is klaar; dienstbetoon:uitstel officiele opening Maeterlinckzaal; menucommissie: wijziging opdiening; Edith Stein: vergadering 28 februari; Kersthappening: opbrengst - Mededelingen directie: Schoolfeest basisschool: schaaktornooi, hulp - Varia: verloop inschrijvingen 1e jaar humaniora; evaluatie Yes-project; aanmeldingen basisschool

 • donderdag 28 februari 2013

  Retorica-bal 2013

 • maandag 25 februari 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: bevestiging spreker; retoricabal: plaatsbezoek, lintjes, originele identiteitskaart, gevolgen drankmisbruik; koor en orkest: repetitieweeken Delft succes, optredens op 13 april (Delft) en 20 april (Gent); dienstbetoon: sponsoringsactie nieuwe Maeterlinckzaal; communicatie: deadline eind februari; klasafgevaardigden: verslag vergadering 29 januari; schoolraad: verslag vergadering - Mededelingen directie: humaniora: nschrijving broers en zussen eerstejaars

 • vrijdag 1 februari 2013

  Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Evaluatie Kersthappening - Schoolfeest: activiteiten; benodigdheden - Medeling van de directie: Site oude garage: kleuterschool en nieuwe muzenzaal/Maeterlinckzaal - Varia: onwelkome bezoekers; opvolging huiswerk en geleide studie; opvolging afwezigheden op school; inzage examens door de leerlingen; toilethygiëne; gladde speelplaats

Pagina's