Deliberatienormen 2017 - 2018

Download hier de pdf-versie

Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad op basis het globale studiedossier (behaalde resultaten, kennis, inzichten, vaardigheden, mogelijkheden en studiemotivatie) van een leerling of deze al dan niet geslaagd is in een bepaald leerjaar (zie schoolreglement). 

Deze beslissing wordt in principe genomen eind juni. 

Enkel indien de delibererende klassenraad, in uitzonderlijke gevallen (zoals bv. ziekte, langdurige afwezigheid, gewettigde afwezigheid tijdens proefwerken van een leerling, …), vaststelt over onvoldoende gegevens te beschikken om reeds eind juni tot een verantwoorde beslissing te komen of indien, in de derde graad, de delibererende klassenraad een leerling de kans wil geven (een) beperkt(e) tekort(en), vastgesteld eind juni, weg te werken teneinde diens studievoortgang niet onredelijk te belemmeren, en derhalve beslist de betreffende leerling (een) bijkomende proe(f)(ven) te laten afleggen, stelt hij zijn  beslissing  uit  tot na 15 augustus. De inhoud  van  (een) bijkomende proe(f)(ven) zal steeds afgestemd zijn op de individuele noden van de situatie. Na het afnemen van (een) bijkomende proe(f)(ven) baseert de delibererende klassenraad zijn beslissing op het nieuwe globale studiedossier van de betreffende leerling, met inachtneming van de reeds eind juni behaalde resultaten. Hieronder volgen de criteria die de delibererende klassenraad hanteert. De delibererende klassen- raad beslist daarbij autonoom en kan dus in individuele gevallen op gemotiveerde wijze van deze criteria afwijken. Deze informatie is nuttig in het licht van de bespreking van de studieresultaten eind december, en kan ook een extra motivering betekenen voor leerlingen die hun keuzemogelijkheden willen open houden.

A. Eerste en tweede graad

De delibererende klassenraad beslist eind juni (of na 15 augustus in de uitzonderlijke gevallen waarin hij heeft beslist (een) bijkomende proe(f)(ven) te laten afleggen) tot het afleveren van een A-attest (geslaagd), B-attest (geslaagd met clausulering voor (een) bepaalde onderwijsvorm(en), basisoptie(s) of studierichting(en)) of C-attest (niet geslaagd; zittenblijven) volgens de onderstaande criteria.

1.    Indien een leerling op jaarbasis geen enkel vaktekort heeft behaald, levert de delibererende klassenraad een A-attest af.

2.    Bij vaststelling van een vaktekort op jaarbasis voor een of meerdere vakken, kan de delibererende klassenraad ten aanzien van de betreffende leerling een van volgende oriënteringsattesten afleveren:

2.1.   een A-attest met een vakantiewerk voor het/de betreffende vak(ken);

2.2.   een  A-attest  met  een  waarschuwing  (eventueel  aangevuld  met  een  vakantiewerk)  voor het/de betreffende vak(ken);

2.3.   indien de betreffende leerling de vakgebonden criteria zoals vermeld onder 2.4.5. niet heeft behaald: een A-attest met een niet-bindend studieadvies om de aldaar tussen haakjes vermelde richting(en) niet te volgen;

2.4.   een B-attest of een C-attest; dit wordt slechts afgeleverd in een van de volgende, niet cumulatief te beoordelen gevallen:

2.4.1.  de betreffende leerling heeft een jaartotaal van minder dan 50% behaald;

2.4.2.  de betreffende leerling heeft meer dan 2 vaktekorten op jaarbasis behaald;

2.4.3.  de betreffende leerling heeft, voor alle vakken samen, op jaarbasis meer dan 8 ‘negatieve’ punten behaald. Berekeningswijze: het aantal uren per week van het vak wordt vermenigvuldigd met het negatief tekort voor het waardencijfer-van-het-hele-jaar (waardencijfers staan op maximum 20). Concreet voorbeeld: wie enkel voor een vak van 4 uur/week een jaarresultaat heeft van 7/20, heeft 12 negatieve punten (4 X 3).

2.4.4.  de betreffende leerling heeft voor een vak waarvoor in het vorige schooljaar een waarschuwing was gegeven, opnieuw een tekort op jaarbasis behaald;

2.4.5.  de betreffende leerling heeft de vakgebonden criteria zoals hieronder vermeld niet behaald (in voorkomend geval kan enkel een B-attest worden afgeleverd, met clausulering voor de richting(en) tussen haakjes vermeld, geen C-attest):

in de eerste graad, 1ste jaar:

 • de leerling heeft in het 2de en 3de trimester samen minder dan 55% behaald voor KS (clausulering voor GRLA en LA);

in de eerste graad, 2de jaar:

 • de leerling heeft in het 2de en 3de trimester samen minder dan 55% behaald voor GR of LA (clausulering voor GR of LA)
 • de leerling heeft op jaarbasis minder dan 60% behaald voor WI (clausulering voor de richting Wetenschappen en voor de richting Grieks);

in de tweede graad, 1ste jaar:

 • de leerling heeft op jaarbasis een vaktekort behaald voor GR of LA (clausulering voor GR of LA);

   in de tweede graad, 2de jaar:

 • de leerling heeft op jaarbasis een vaktekort behaald voor GR of LA (clausulering voor GR of LA);
 • de leerling heeft op jaarbasis minder dan 60% behaald voor WI (clausulering voor richtingen met 6u of 6u+2u WI);
 • de leerling heeft op jaarbasis een vaktekort behaald voor Nederlands (clausulering voor richtingen Moderne Talen).

B. Derde graad

Gegeven dat de delibererende klassenraad in de derde graad, benevens in de uitzonderlijke gevallen (zoals bv. ziekte, langdurige afwezigheid, gewettigde afwezigheid tijdens proefwerken van een leerling, …) waarin hij vaststelt over onvoldoende gegevens te beschikken om reeds eind juni tot een verantwoorde beslissing te komen, ook kan beslissen een leerling (een) bijkomende proe(f)(ven) te laten afleggen omdat hij deze de kans wil geven (een) beperkt(e) tekort(en), vastgesteld eind juni, weg te werken teneinde diens studievoortgang niet onredelijk te belemmeren, zijn de deliberatiecriteria verschillend naargelang de delibererende klassenraad zijn beslissing eind juni dan wel – in het geval hij heeft beslist (een) bijkomende proe(f)(ven) te laten afleggen - na 15 augustus neemt.

B.1. Deliberatiecriteria bij beoordeling eind juni

De delibererende klassenraad beslist eind juni tot het afleveren van een A-attest (geslaagd) of C-attest (niet geslaagd; zittenblijven) of tot het laten afleggen van (een) bijkomende proe(f)(ven) buiten de uitzonderlijke gevallen (zoals bv. ziekte, langdurige afwezigheid, gewettigde afwezigheid tijdens proefwerken van een leerling, …) waarin hij vaststelt over onvoldoende gegevens te beschikken om reeds eind juni tot een verantwoorde beslissing te komen, volgens de onderstaande criteria.

1.    Indien een leerling op jaarbasis geen enkel vaktekort heeft behaald, levert de delibererende klassenraad een A-attest af.

2.    Bij vaststelling van een vaktekort op jaarbasis voor een of meerdere vakken, kan de delibererende klassenraad ten aanzien van de betreffende leerling een van volgende beslissingen nemen:

2.1.    enkel in het 1ste jaar van de derde graad: het afleveren van een A-attest met een vakantiewerk voor het/de betreffende vak(ken);

2.2.    enkel in het 1ste jaar van de derde graad: het afleveren van een A-attest met een waarschuwing (eventueel aangevuld met een vakantiewerk) voor het/de betreffende vak(ken);

2.3.    het laten afleggen van (een) bijkomende proe(f)(ven) om de betreffende leerling de kans te geven (een) beperkt(e) tekort(en) weg te werken teneinde diens studievoortgang niet onredelijk te belemmeren; er is slechts sprake van (een) beperkt(e) tekort(en) in bovenstaande zin indien cumulatief is voldaan aan volgende voorwaarden:

2.3.1.  de betreffende leerling heeft een jaartotaal van meer dan 50% behaald;

2.3.2.  de betreffende leerling heeft maximaal 2 vaktekorten op jaarbasis behaald;

2.3.3.  de betreffende leerling heeft, voor alle vakken samen, op jaarbasis maximaal 8 ‘negatieve’ punten behaald. Berekeningswijze: het aantal uren per week van het vak wordt vermenigvuldigd met het negatief tekort voor het waardencijfer-van-het-hele-jaar (waardencijfers staan op maximum 20). Concreet voorbeeld: wie in het vijfde jaar zes uur Wiskunde volgt, en enkel voor dat vak een tekort heeft van 8/20, heeft 12 negatieve punten (6 X 2). Boven een jaartotaal van 55% krijgt een leerling een bonuspunt per percent in de berekening van het aantal negatieve punten. Wie bv. 12 negatieve punten heeft behaald, maar toch een jaartotaal van 60%, wordt geacht slechts 7 negatieve punten te hebben behaald (12 – 5 = 7).

2.4.   het afleveren van een C-attest, met name in een van de volgende, niet cumulatief te beoordelen gevallen:

2.4.1.  de betreffende leerling heeft een jaartotaal van minder dan 50% behaald;

2.4.2.  de betreffende leerling heeft meer dan 2 vaktekorten op jaarbasis behaald;

2.4.3.  de betreffende leerling heeft, voor alle vakken samen, op jaarbasis meer dan 8 ‘negatieve’ punten behaald. Berekeningswijze: zie punt 2.3.3 onder B.1.

B.2. Deliberatiecriteria bij beoordeling na 15 augustus

In het geval hij eind juni heeft beslist (een) bijkomende proe(f)(ven) te laten afleggen, beslist de delibererende klassenraad na 15 augustus op basis van het nieuwe globale studiedossier van de betreffende leerling, met inachtneming van de reeds eind juni behaalde resultaten, tot het afleveren van een A-attest (geslaagd) of C-attest (niet geslaagd; zittenblijven), volgens de onderstaande criteria.

 1. Indien een leerling op jaarbasis geen enkel vaktekort heeft behaald, levert de delibererende klassenraad een A-attest af.
 2. Bij vaststelling van een vaktekort op jaarbasis voor een of meerdere vakken, kan de delibererende klassenraad ten aanzien van de betreffende leerling een C-attest afleveren.

C. Opmerkingen

 1. Waarschuwingen van een vorig schooljaar worden ingeschreven in het eerste maandrapport.
 2. Een vakantiewerk wordt ingeleverd op school voor eind augustus. De evaluatie ervan wordt ingeschreven in het eerste maandrapport.