Verslag schoolraad: 8 oktober 2012

Aanwezig:              

 • personeel:  dhr F. Van Heddeghem, dhr. D. Van Hijfte
 • ouders: mevr. L. Storme - Vanschoubroeck , mevr Derveaux – Van Garsse, dhr Maertens
 • lokale gemeenschap:, dhr. G. Vermeulen, voorzitter
 • dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
 • Leerlingen : Gilles Delporte, Hendrik Taelman, Charlotte Holmens (voorzitter leerlingenraad)
 • Verontschuldigd:   mevr. P. Bouckenooghe, dhr. De Cordier

 

Verwelkoming van de nieuwe leden door de voorzitter
Inleiding door de voorzitter :

 • basisschool en humaniora vergaderen samen
 • mandaat van de leerlingen is geldig voor de humaniora
 • doel : inspraakorgaan in schoolbeleid in ruime zin (advies vragen, overleg voeren, vrij praten over zaken die de school aanbelangen) Elke geleding kan op elk moment een punt op de agenda laten plaatsen (laten weten aan voorzitter of via secretaris)
 • indien er een stemming plaats vindt, wordt er per geleding gestemd
 • Voorstelling van de nieuwe leerlingen en alle leden van de schoolraad

1. Eventuele toevoeging bijkomend(e) agendapunt(en) :

Geen

2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 14.05.2012.

Het verslag wordt goedgekeurd mits de volgende aanvullingen :

Aan punt 1 : het project met Mons gaat effectief door (2 klassen vierdejaars)

Aan punt 6 : het gebruik van kluisjes is niet meer verplicht; wordt sterk aangeraden aan alle leerlingen.

3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)

Ter info wordt meegedeeld dat het medezeggenschapscollege (MCSG) een inspraakorgaan is dat decretaal verplicht werd opgericht op niveau van de scholengemeenschap. Er wordt afgesproken om het verslag van eventuele vergaderingen steeds te mailen, samen met de uitnodiging tot de vergadering van de schoolraad.

4. Vastleggen/herbevestigen resterende vergaderdata schoolraad schooljaar 2012-13

 De volgende data worden opnieuw bevestigd :
Maandagen 28/01/2013 en 13/05/2013, telkens om 19.30 u

5. Informatief: schoolresultaten 2011-12 humaniora

Zie bijlage reeds aan alle leden bezorgd; geen uit de band springende cijfers;

 • Uitz : 3 bijkomende proeven in 5e jaar in functie van heroriëntering (proeven opgesteld op basis van de richting waarnaar ze georiënteerd worden
 • Clausuleringen in vierdes : cfr onze norm voor wiskunde (60%) om naar richting met 6 of 8 uren wiskunde terecht te komen
 • Clausulering in tweedes : idem
 • Uitzonderlijk bijkomende proeven voor 2 tweedejaars die langdurig ziek waren en   proefwerk hebben afgelegd over de hoofdvakken, gespreid over de maand augustus.
 • C-attest voor een zesdejaar die 6 zware tekorten had in juni; hij had het al opgegeven.
 • C-attesten worden – indien mogelijk - vermeden in het 6ejaar
 • C-attesten in het eerste jaar : de vraag wordt gesteld of er wordt nagekeken welk advies de basisschool bij deze leerlingen had gegeven; Leerkrachten van de basisschool hebben het voordeel dat zij een gans jaar de leerling kunnen observeren. Sommige leerkrachten van de basisschool komen inderdaad de resultaten van het kerstrapport inkijken …

6. Informatief : resultaten toelatingsexamen arts/tandarts

29 leerlingen van het zesdejaar hebben deelgenomen “slechts” 11 waren geslaagd : 38% , wat vorige jaren minstens 60% was

 • telefonische navraag bij de ouders leert ons dat 4 leerlingen zonder motivatie noch voorbereiding hebben deelgenomen aan het toelatingsexamen
 • indien enkel de leerlingen worden geteld die de intentie hadden om de studies effectief    aan te vatten, blijven we toch nog steken op een 50% wat beduidend  minder is dan vorige jaren
 • chemie zou het vak zijn waar er veel tekorten waren ==> cursus chemie, die op het examen zou moeten voorbereiden, zal door de leerkracht worden aangepast.
 • algemeen was het slaagpercentage 20%, wat ook lager is dan andere jaren.
 • de leerlingen van de leerlingenraad melden ons dat er ook verschillende vijfdejaars hebben deelgenomen (en niet geslaagd zijn) en dus mee ook de oorzaak zijn van het lage slaagpercentage
 • tip aan de leerlingen : Nederlandse studenten nemen in België deel aan ingangsexamen, waag ook je kans in Nederland (evenwel duurder)

7. Informatief: leerlingencijfers humaniora schooljaar 2012-13.

 • zie bijlage reeds aan de leden bezorgd
 • Het maximaal aantal leerlingen in het eerste jaar wordt bepaald op 175
 • Een klas meer in het derde jaar t.o.v. vorig schooljaar (grote klassen)
 • Een klas minder in het vijfde jaar
 • Bezorgdheid : geen enkel vrij lokaal over
 • Volgens een nieuw decreet moet op voorhand het maximaal aantal leerlingen per jaar en     richting worden meegedeeld – daarna kan je weigeren (IM behoudt eindbeslissing)
 • Er volgt nog beraadslaging of er volgend schooljaar inschrijvingen zullen doorgaan in de tussenjaren
 • Wat als het aantal inschrijvingen van de eerstejaars plots daalt?
 • Meest relevante oplossing : buffer per school en niet per jaar of richting

8. Advies aan inrichtende macht m.b.t. vaststelling voor de humaniora van het nascholingsbeleid 2012-13.

 • zie bijlage reeds aan de leden bezorgd
 • opgelijst volgens klemtoon
 • moet eigenlijk prospectief zijn : waar gaat het geld naartoe
 • zijn jaarlijks terugkomende items
 • budget zal ook dit jaar ruimschoots overtreden worden
 • de schoolraad geeft positief advies

9. Overleg met inrichtende macht m.b.t. ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden 2012-13 voor de humaniora (m.b.t. BPT-uren)

 • zie bijlage reeds aan de leden bezorgd
 • BPT = bijzonder pedagogische taken
 • mentoraat : begeleiden van stagiairs en beginnende leerkrachten
 • 70 uren uit het eigen lestijdenpakket
 • wie een onbezoldigd plage-uur les geeft, krijgt geen extra wachtuur
 • we hebben dit schooljaar 3 uren geleend van KHSL

10. Advies van de schoolraad humaniora over een voorstel tot oprichting van de studierichting derde graad ASO Economie-wetenschappen in Sint-Barbaracollege (progressief vanaf het vijfde jaar)

 • reeds 2 maal gevraagd
 • gericht op leerlingen die dan zouden kunnen kiezen voor de gulden middenweg tussen
 • 6 uur wiskunde (Economie-wiskunde) en 3 uur wiskunde (Economie-Moderne Talen)
 • wellicht wordt dit ook dit jaar afgewezen door het Ministerie (programmatiestop)

 

Volgende vergadering : maandag 28 januari 2013