Verslag schoolraad 25 januari 2010

VERSLAG VAN DE VERGADERING
25 januari  2010

Aanwezig:     personeel:    mevr. P. Bouckenooghe, Dhr F. Van Heddeghem
    ouders:  mevr. L. Feremans, mevr. L. Storme
    lokale gemeenschap: dhr. D. Barbaix, dhr. De Cordier, dhr. G. Vermeulen, voorzitter
    leerlingen : An-Sofie Vanhulle, Morgan Krekels ,Eduard Van der Cruysse
    dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
Verontschuldigd:    dhr. D. Vanhyfte

1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten : wijziging schoolreglement ivm gebruik kluisjes  
        zie schoolreglement ; wijziging aan punt 3.1.8.4 persoonlijke bezittingen :
        moet geschrapt worden : “tijdens de pauzes” in de zin : “ …en waardevolle
        voorwerpen e.d. verplicht worden opgeborgen tijdens de pauzes.” De             toegankelijkheid van de kluisjes is immers aangepast. De leerlingen lopen te vaak         door de gangen en dus mogen ze niet meer in hun kluisjes tijdens de korte pauzes.
        De schoolraad stemt hiermee in.
2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 28.09.2009
        Het vorig verslag wordt goedgekeurd mits volgende aanvulling :
    namen van de leerlingen werden niet vermeld : An-Sofie Vanhulle, voorzitter         leerlingenraad en Eduard Van der Cruysse.

3. Informatief : Toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het   medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein.
        
        ° zie ook punt 7 : Huishoudelijk Reglement  
        ° zie verslag MCSG reeds doorgemaild
        ° korte toelichting van dhr. F. Vanheddeghem voor de belangrijkste punten :
            - voorstel om een wijziging op te nemen in het Huishoudelijk Reglement               i.v.m. de manier van stemmen is door sommige aanwezigen op een “neen”               onthaald. Het voorstel bestond erin om elke aanwezige persoon één stem
              toe te kennen, in plaats van per geleding. Alles blijft dus voorlopig bij               het oude. (zie huish. Reglement art 18 §2)    
            - ook wijzigingen aan art 13,14 en 20 (kleur) van huish reglement
            - gunstig advies gegeven aan nieuw studiegebied “maatschappelijke
              veiligheid” in IVV.
            - gunstig advies voor ASO 3e graad Economie-wetenschappen in SJCV en               alle ASO-scholen uit SG
            - gunstig advies door MCSG voor herstructurering SJC.
            - gemeenschappelijke middelen zijn goed verdeeld
            - schoolbevolking stijgt in onze scholengemeenschap
            - tekst van VVKSO i.v.m. engagementsverklaring goedgekeurd
        ° verslag en huishoudelijk reglement worden ook door schoolraad goedgekeurd
        ° naam van derde ouder die humaniora vertegenwoordigt, zal meegedeeld worden           (is Mevr. Marie-Luce Krekels zie site basisschool)                   
      
4. Overleg tussen de schoolraad humaniora en de inrichtende macht inzake een   engagementsverklaring tussen de school en de ouders (tekst voor het schoolreglement- reeds gemaild aan leden)
        ° verplicht door overheid vanaf schooljaar 2010-2011.
        ° kan als bijlage of geïntegreerd in schoolreglement.
        ° achterliggende gedachte : ouders moeten zich engageren om naar het
          oudercontact te komen en kinderen moeten aangemoedigd worden de               Nederlandse taal te spreken, ook buiten het schoolgebeuren. Door de               ondertekening van dit engagement zou de school juridisch gronden hebben om te
          handelen
        ° model draait rond 4 punten : oudercontact, spijbelen, leerlingenbegeleiding en
          de onderwijstaal; de school kan bepaalde accenten geven aan bepaalde items.
        ° Het model van het college begint met een alinea uit ons opvoedingsproject.
        ° Er wordt veel vermeld wat al in het schoolreglement is opgenomen, vandaar de           verwijzingen naar de tekst uit het reglement.
        ° De verwachtingen worden vermeld, niet de sancties.
        ° Indien de leerling vaak afwezig is, kan het diploma in het gedrang komen.
        ° De tekst i.v.m. het positief engagement ten aanzien van  de onderwijstaal is heel           bewust heel concreet, heel summier dus haalbaar gehouden. Het is een pleidooi           om het contact met de Nederlandse taal niet te beperken tot de school.
        ° Deze engagementsverklaring moet aan de ouders bezorgd worden ter               ondertekening vóór de inschrijving van hun kind voor volgend schooljaar               definitief wordt .
        ° Net zoals alle nieuwe ingeschreven leerlingen voor volgend schooljaar de huidige           versie van het schoolreglement ontvangen, en dan de nieuwe versie voor akkoord           ondertekenen op 1 september, kan ook deze verklaring op 1 september               ondertekend worden.
        ° Belangrijk is dat de ouders correct worden geïnformeerd over het feit dat er           elk jaar kleine aanpassingen kunnen voorkomen t.o.v. het vorig schooljaar.
        ° De schoolraad keurt de tekst goed, maar had graag dat deze vanaf schooljaar           2011-2012 werd geïntegreerd in het schoolreglement.
        ° Engagement meerderjarige leerlingen niet vergeten !
    


5. Advies van de schoolraad humaniora over een voorstel tot oprichting van de studierichting derde graad ASO Economie-wetenschappen in Sint-Barbaracollege (progressief vanaf het vijfde jaar)
        ° Positief geëvalueerd op niveau van de Scholengemeenschap    
        ° Zal een oplossing bieden aan de leerlingen die economie willen volgen, maar die 6           of 8 u wiskunde te zwaar vinden, en 3 u wiskunde te licht.
            ° Wiskundeles kan perfect samen worden gegeven met de leerlingen van een           afdeling LAWE of MTWE (ook 4 u Wiskunde)
            ° Kost niets aan het ministerie, doch de lopende aanvragen worden momenteel           bevroren (zie ook aanvragen van andere scholen uit onze SG in verslag van               MCSG)
            ° De schoolraad geeft een positief advies : dit kan een oplossing bieden voor           sommige leerlingen die nu noodgedwongen het college moeten verlaten wegens           afwezigheid van die studierichting.

6. Masterplan : stand van zaken
            ° De bovenbouw van de lagere school en de garage moeten volledig afgebroken           worden
    ° Ook aan de benedenbouw moeten ingrijpende verbouwingswerken gebeuren.
    ° De leerlingen moeten dus zeker een andere locatie zoeken gedurende één
      schooljaar, wegens het lawaai en de onveiligheid tijdens de werken.
    ° Afbraak voorzien op 1 juli 2010, en indienstname van de nieuwe lokalen op
       1 september 2011.
    ° Voorziene locatie : een pand van de Artevelde Hogeschool aan het Bijlokehof
    ° pluspunten :gebouw met mogelijkheden, grote patio, was ooit een school,
      gemakkelijk bereikbaar
      minpunten : geen verdeling van warme maaltijden mogelijk; geen grote
      buitenruimtes
    ° Als subsidiëring is goedgekeurd kan de aanbesteding beginnen (voorzien
      maart 2010)
    °  Verhuis van kleine spullen kan misschien met de hulp van de oudervereniging
    ° Ouders zullen ten gepaste tijde hierover ingelicht worden
    ° Opmerking : de huizen van de Hogeschool in de Savaanstraat, zullen ook op
      de  markt worden gebracht. Interessant indien verkoopprijs interessant…
      Misschien kan een deel van de lagere school ook daar voorlopig worden
      gehuisvest (afhankelijk van de huurprijs)


Volgende vergadering : maandag 17 mei 2010