Verslag Schoolraad 19 oktober 2015

Aanwezig:

personeel: mevr. P. Bouckenooghe, mevr. I. Van Craen, dhr. D. Van Hijfte
ouders: dhr. S. Maertens, dhr. C. Tuypens
lokale gemeenschap: dhr. G. Vermeulen, voorzitter
Leerlingen : P. Bruneel (voorzitter)
afgevaardigde I.M; dhr. C. Brabant (voor de punten van overleg)
secretaris;mevr. P. Lataer
Verontschuldigd: dhr. P. De Cordier, dhr. B. Van Vlem, dhr. P. Verly

 • Verwelkoming van de nieuwe leden door de voorzitter

 • Inleiding door de voorzitter :

 • basisschool en humaniora vergaderen samen (tijdsbesparing en nuttig om op beide niveaus te overleggen)

 • mandaat van de leerlingen is geldig voor de humaniora (4 geledingen voor humaniora; 3 geledingen voor basisschool)

 • doel : inspraakorgaan in schoolbeleid in ruime zin (overleg voeren, vrij  praten over zaken die de school aanbelangen) Elke geleding kan op elk moment een punt   op de agenda laten plaatsen (laten weten aan voorzitter of via secretaris)

 • indien er een stemming plaats vindt, wordt er per geleding gestemd

 • vroeger bestond er advies- en overlegbevoegdheid, nu nog enkel overlegbevoegdheid

 • de directeur is gemandateerd door het schoolbestuur en dit bestuur is 100% gebonden aan het goedgekeurde overleg. Indien het schoolbestuur niet akkoord gaat, moet dit gemotiveerd worden en opnieuw worden voorgelegd aan de schoolraad

 • de directeur is niet stemgerechtigd

 

 • Voorstelling van de nieuwe leerlingen en alle leden van de schoolraad

 1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten.:
  mobiliteit zie punt 12

 2. Goedkeuring verslag schoolraad humaniora dd. 11.05.2015 en 20.08.2015
  Beide verslagen worden goedgekeurd; de verslagen moeten nog toegevoegd worden op minerva. De directie deelt terloops mee dat minerva vanaf volgend schooljaar niet langer zal ondersteund worden door de hogeschool (afbouw subsidies)

 3. Informatief: toelichting van het verslag van de jongste vergadering van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Edith Stein (door een/de vertegenwoordiger(s) daarin vanuit onze lokale schoolraad)
  De voorzitter verklaart in het  kort het nut van de vergadering over de scholen van de scholengemeenschap heen.
  Er werd op vraag van Sint-Barbara onlangs een vergadering samengeroepen, doch door omstandigheden kon er niemand van het college aanwezig zijn en werd de vergadering ontbonden. Vooropgesteld agendapunt was “mobiliteit”.
  Op vraag wie voor elke geleding het MCSG zal vertegenwoordigen, wordt voorgesteld om –net zoals de vorige jaren- alle namen van elk lid over te maken aan de coördinerend directeur. Er kan dan afgesproken worden wie de (bijeengeroepen) vergadering zal bijwonen.

 4. Vastleggen/herbevestigen resterende vergaderdata schoolraad schooljaar 2015-16
  maandag 25/01/16 en 23/05/16, telkens om 19.30 uur

 1. Facturatie basisschool naar analogie van humaniora
  Het schoolbestuur had graag dat de basisschool ook vier maal per jaar een factuur zou opmaken voor de leerlingen (onkosten maaltijden, middagtoezicht, voor-en naschoolse opvang, uitstappen, …) naar analogie met de humaniora. Op die manier zou de school over meer liquide middelen beschikken en minder (lang) het geld moeten voorschieten aan de leveranciers. De directie is geen voorstander van een facturatie die vóór de registratie gebeurt, noch van een voorschotfactuur. De omkadering in de basisschool is trouwens te beperkt om dit te laten renderen : het administratief personeel van de basisschool heeft al een heus takenpakket en de huidige lage intrestvoet kan dit voorstel ook niet echt interessant maken.
  Indien een bijkomende facturatie (financieel) wenselijk blijkt , dan adviseert de schoolraad positief (is niet gewonnen voor het idee van een voorschotfactuur), maar enkel indien dit geen extra personeelsinvesteringen meebrengt. In dat geval wordt al machtiging gegeven om het schoolreglement in die zin te wijzigen.
  De directeur meldt dat dit niet echt precair is (ten vroegste voor volgend schooljaar) en dat dit item ook nog op de eerstvolgende financiële commissie  ter sprake zal komen .

 1. Informatief: schoolresultaten 2014-15 humaniora
  De schoolresultaten variëren weinig ten opzichte van vorige jaren. Met de invoeging van de nieuwe deliberatiecriteria worden volgend schooljaar wel wijzigingen verwacht.
  De school is nog steeds voorstander van de bijkomende proeven, om C-attesten te vermijden en de leerlingen nog een kans te geven te bewijzen dat ze de leerstof wél voldoende beheersen.
  Deze cijfers liggen in de lijn van de andere Jezuïetencolleges, afhankelijk van hun deliberatiebeleid : voorstander van of tegenstander van bijkomende proeven.

 2. Informatief : resultaten toelatingsexamen arts/tandarts
  Ook dit jaar scoort onze school opmerkelijk hoger dan het Vlaams gemiddelde.
  Alle eerstejaars studenten geneeskunde zouden ook geslaagd zijn in hun eerste jaar.

 3. Informatief: leerlingencijfers humaniora schooljaar 2015-16.
  zie bijlage
  Er is een lagere instroom dan de voorbije jaren. Op 1 september konden er nog leerlingen worden ingeschreven. Samen met het uitzonderlijk groot aantal huidige zesdejaars betekent dit dat er volgend schooljaar minder leerlingen zouden kunnen zijn t.o.v. vorige jaren. (afhankelijk van de zij-instromers). Dit is wellicht te wijten aan de leerlingen die kozen voor een STEM-richting, voor het eerst aangeboden in een andere school van onze scholengemeenschap. (STEM = Science Technology, Engineerind and Mathematics).  In de eerste graad bestaat deze richting eigenlijk niet. Naast het basispakket mogen er in het eerste leerjaar A nog 5 uren ingevuld worden naar keuze. In de afdeling zonder klassieke studiën zijn dit in onze school 2 uren Frans, 2 uren Nederland en 1 uur wiskunde. De leerplannen in de STEM-school zijn dezelfde als in ons college, doch daar worden de 5 uren ingevuld via 2 uur wiskunde, 2 uur wetenschappelijk project en 1 uur programmeren.  Ter info vermeldt de directie dat ook in ons college “informatica” wordt aangeboden onder de middag voor de geïnteresseerden en dat wij ons ook kunnen profileren als “wetenschappelijk sterk”. We zijn immers opnieuw een Olympiade-school wat staat voor het behalen van een finaleplaats op de Olympiades voor 3 verschillende wetenschapsvakken.
  Wellicht was de aanwezigheid van de minister bij de inschrijvingen op die andere school een marketingstunt en kan de interesse voor die nieuwe “richting” vlug uitdoven.
  De directie (ook van andere scholen) was niet echt opgezet met die stunt (zelfs “ontstemd”) omdat het in een Scholengemeenschap wel de bedoeling is om de andere partners in te lichten bij het aanvragen van nieuwe richtingen (voorbeeld : onze inruiloperatie van Economie -wiskunde naar economie-wetenschappen).

 4. Overleg met het schoolbestuur m.b.t. vaststelling voor de humaniora van het nascholingsbeleid 2015-16.
  Het nascholingsbeleid op zich is niet veranderd : indien de behoefte zich voordoet, kan een nascholing aangevraagd worden via de directie. (voorbeeld aanpassing van de leerplannen). Het is wel de bedoeling dat de kennis wordt overgedragen aan collega’s via de vakgroepen.
  De gezamenlijke pedagogische studiedag behandelde de hertaling van het opvoedingsproject, wat reeds terug te vinden is op de site.
  Naast de directeur, die vorig jaar aanvatte met een CVA-cursus, is nu eveneens de adjunct-directeur  gestart met die opleiding. Het is aangenamer als er met iemand kan gereflecteerd worden.
  Cebeco zal ook dit jaar instaan voor de vorming van de leerkrachten die respectievelijk het tweede en het vijfde jaar werkzaam zijn in ons college.
  Nascholing wordt nog steeds gestimuleerd; het totale werkingsbudget zal ook dit jaar worden overschreden. In de bijgevoegde documenten moet het cijfer van de laatste 2 schooljaren nog aangepast worden aan het eindbedrag. (het cijfer was datgene wat op het moment van de desbetreffende schoolraad van toepassing was)

 5. Informatief overleg met het  schoolbestuur m.b.t. aanpassing/behoud  schoolreglement humaniora (hoofddoek)
  Twee leden van het schoolbestuur vragen zich af of de tekst in het schoolreglement “het dragen van een hoofddeksel is verboden behalve bij koude” niet beter zou geschrapt worden. De directeur vraagt hierover advies aan de schoolraad. De ouders hebben hierover reeds in hun ouderraad gedebatteerd en vinden dat de regel heel neutraal is en de  moslimgemeenschap niet viseert. Zij blijven staan achter het behoud van het zinnetje.
  De directeur verduidelijkt dat de vraag er komt naar aanleiding van de tussenkomst van Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen die vindt dat een moslimleerkracht mét hoofddoek moet kunnen in een katholieke school.
  De leerkrachten staan echter ook niet achter die mening van hun topman (we moeten hem toch niet in alles volgen) en kunnen nu in eer en geweten de leerlingen aanspreken die een pet dragen, omdat het in het schoolreglement is opgenomen. Op de vraag wat de afspraken zijn in de andere scholen in het Gentse, wordt geantwoord dat ook zij een hoofddeksel verbieden. Ook zij denken dat leerlingen met een hoofddoek gestigmatiseerd kunnen geraken. Pragmatisch gezien kunnen we best de koers van de andere Gentse scholen varen; in de GO-scholen geldt zelfs een algemeen verbod.
  Is het de bedoeling om hiermee leerlingen uit de moslimgemeenschap te ronselen? Wat was dan de bedoeling van de personeelsvergadering waarop werd gevraagd ons als katholiek te profileren? Zelfs in het Jezuïetencollege te Borgerhout, waar de leerlingenpopulatie uiterst gemengd is, betreedt geen enkele leerling de school met hoofddoek , net opdat ze zich in alle vrijheid zouden kunnen bewegen. Moslims hoeven zich op die manier toch niet te “outen”?
  Kunnen we dan onze strenge kledijvereisten (geen schouders bloot, geen te korte rokken) nog opleggen?
  Waarom zouden we dit aanpassen? Er is geen vragende partij. We zullen ons verder tolerant opstellen doch menen dat hoofddoeken enkel kunnen op openbare plaatsen, wat de school nog niet is.
  De schoolraad geeft dus (voorlopig) negatief advies over het schrappen van het zinnetje in het schoolreglement.

 1. Informatief: ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden 2015-16 voor de humaniora (m.b.t. BPT-uren)
  De invulling van de BPT- uren (bijzondere pedagogische taken) is terug te vinden op het document dat aan elk lid werd bezorgd. De invulling hoeft niet voorgelegd te worden aan de schoolraad; de criteria wel (laatste vergadering van elk schooljaar)   

 2. Mobiliteit
  zie http://1.nieuwsbladcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/09/19/Gentenaar_mobiliteitsplan.png

  Dit is een item dat niet enkel de ouders aanbelangt, doch ook de leerkrachten die dagelijks de weg naar het college moeten afleggen. Vanaf 2016 zal het moeilijker zijn om de school te bereiken, daar de Savaanstraat is opgenomen in het wandelgebied en wellicht enkel zal bereikbaar zijn via de Kortrijksepoortstraat. Voldersstraat, Universiteitsstraat en straten waar een parking is, blijven buiten schot. Er is ondertussen al een samenkomst geweest met de schepen van mobiliteit en het parkeerbedrijf, doch de inbreng van het college deed niets meer ter zake. De aanvraag van een kiss-and-Ride werd afgewimpeld. Ook het Zuidpark als verzamelplaats voor leerlingen werd als onmogelijk afgeschilderd. Zelfs de bewoners hadden geen inspraak in het mobiliteitsplan. Enkel leveranciers en bewoners zullen worden toegelaten.
  Weet iemand nog een manier om druk uit te oefenen om dit tegen te  gaan? De veiligheid van de kleuters kan zo niet meer gegarandeerd worden ! Kan de school procederen? Wellicht zou “voorkomen van nakende onherroepelijke schade” kunnen ingeroepen worden, doch is dit te bewijzen??? Kan de media nog een rol spelen? Kan er druk worden uitgeoefend indien verschillende scholen zich tegen dit voorstel kanten?
  Hoe komt het eigenlijk dat niet alle scholen op dezelfde manier worden behandeld? De universiteit wordt immers gespaard; wellicht door de aanwezigheid van een parking.
  Het voorstel om de ouders een kwartier gratis te laten parkeren in de aanwezige parking kan slechts een oplossing bieden aan leerlingen die zelfstandig tot aan de schoolpoort kunnen stappen; kleuters hebben nog nood aan een begeleider zodat een kwartier wellicht te weinig zal zijn om de afstand naar school en terug te overbruggen; Volgende week komt de burgemeester luisteren naar de grieven van de ouderraad. Er wordt opnieuw luisterbereidheid verwacht, doch zonder gevolg.
  Het enige positieve aan het verhaal zal de veiligheid in de straat zelf zijn. Wordt vervolgd.