Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 9 september 2014

Aanwezig: Philippe Delforge, Frederic Beele, Helene Van Hoorebeke, Jean-Pierre Berwouts, Lieve Vanschoubroek, Sandra Pattyn, Jan Vande Moortel, Bert Danckaert, Steven Maertens, Marleen Van Wemmel, Wim Declerck

Directie: Christophe Brabant, Luc Audenaert

Verontschuldigd: Benedikte Van Garsse, Michael Boedts, Karen Broeckx, Fabrice Dubrulle

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd

2. Start van het nieuwe schooljaar: basisschool en humaniora

a. Humaniora

met 892 lln gestart in de humaniora. Er zijn nu 183 lln in het eerste jaar gestart (geen afvallers onder de ingeschrevenen), waarbij naar de toekomst toe er allicht iets minder inschrijvingen in het eerste jaar zullen toegelaten worden gelet op het gegeven dat er geen afvallers onder de ingeschrevenen zijn.

b. Basisschool

met 117 kleuters en 389 in het lager (in totaal met ongeveer 80 eenheden gestegen vergeleken met vorig jaar), waarbij er nog instappers voor de kleuterschool volgen in de loop van het jaar.

3. Lidgelden/facturen

a. 2013-2014

Bestedingen lidgeld basisschool: sportmateriaal turnzaal en fluobags.

Besteding lidgeld humaniora: sportmateriaal nieuwe sportzaal.

b. 2014-2015

Bedrag te verdelen: 7.500 euro verdeling volgens leerlingenaantal (ong. 2500/5000)

Voor volgend jaar wordt gedacht m.b.t. de humaniora aan een bijdrage voor de uitrusting van een nieuwe bioklas en voor de basisschool aan o.a. gordijnen voor in de klaslokalen.

4. Mandaten Raad van Bestuur 2014-2015

Afsluiting kandidaturen: 19 september

5. Mobiliteit / bereikbaarheid van de school

Momenteel is de situatie bijzonder chaotisch, waarbij de dienst mobiliteit ook naar de school toe meestal bijzonder laat communiceert over verkeerswijzigingen. De gegeven informatie is soms niet steeds logisch: er werd geïnformeerd voor de opstapplaats voor de bussen voor enkele uitstappen in november, waarbij de stad verwees naar de parking aan de Dampoort.

Er zit momenteel een enquête in de pijplijn via De Gentenaar, waarop inderdaad best deelgenomen wordt door de school. Naar beleid toe zou dit opnieuw moeten aangekaart worden, misschien best op te nemen via Edith Stein.

Er wordt geopperd om een ad hoc werkgroep te maken „mobiliteit.

6. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal:

Het retoricabalcomité is goed gestart, het thema blijft uiteraard geheim.

b. Algemene vergadering eind september:

De voorbereidingen zitten in de laatste rechte lijn. Het nodige zal nog gedaan worden om affiches uit te hangen en ook nog een mailing te versturen naar de ouders (zowel basisschool als humaniora).

Het panel is bijna volledig samengesteld, Jan zorgt ook nog voor slides tijdens de voordracht.

c. Dienstbetoon - Vrienden van het Sint-Barbaracollege Gent

c.1. Tombola

Er kan worden bevestigd dat de tombola van eind vorig schooljaar (met trekking op het schoolfeest) een groot succes is geweest, met een opbrengst van ong. 36.000 euro.

c.2. Naamswijziging

Op de AV van juni 2014 werd beslist om de naam van de VZW te wijzigen naar "Vrienden van het Sint-Barbaracollege Gent"!

Het zou de bedoeling zijn om met de “Vrienden van” om de 2 jaar een groot evenement te organiseren, en in het tussen-jaar een lichter evenement.

d. Helpende handen

De ontvangen formulieren zullen doorgegeven worden in de loop van de maand.

e. Menucommissie:

Volgende vergadering: dinsdag 16 september 2014.

f. Gezondheid en preventie

De brief van het CLB over de HPV-vaccinatie is verspreid geworden onder de eerstejaars van de humaniora, waarbij nog wordt afgetoetst of het CLB de inhoud van de brief wat heeft genuanceerd.

g. Communicatie & schoolblad

Deadline voor teksten: 15 september

7. Varia

Inschrijvingen eerste jaar humaniora 2015

Datum: zaterdag 14 maart 2015.

Volgende vergadering: 7 oktober 2014