Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 9 februari 2010

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Frank Raat, PatrickVerboven, Frederic Beele, Wim Declercq, Isabelle De Rijcke, Véronique Henehene, Steven Maertens, Marie-Luce Krekels, Lieve Storme, Benedikte Derveaux, Sandra Pattyn
Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Jan Vande Moortel

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd

2. Werkgroepen

Retoricabal
We worden allemaal vriendelijk uitgenodigd op de receptie in de Kokorico en dit vanaf 20h00. Voor de geïnteresseerden: er zal een rondleiding zijn om de nooduitgangen aan te duiden vanaf 19h45. De briefing, die vooraf was gemaild, wordt doorlopen. De definitieve briefing alsook taakverdeling zal zo vlug mogelijk aan iedereen gemaild worden. Dit jaar willen wij, als ouders, een sterk teken geven naar de jongeren toe en zal er dan ook zeer kordaat worden opgetreden tegen dronkenschap (nultolerantie).

De week voor het bal zal Pierre de ouders van 4e, 5e en 6e humaniora aanschrijven om het pre-balfenomeen aan te kaarten. Tegelijkertijd zal ook het parkeerkaartje meegestuurd worden. Tijdens de briefing aan de jongeren op school zelf zal ook héél duidelijk gemaakt worden dat er een nultolerantie zal zijn voor dronkenschap de avond zelf en dat er, door de ouders aan de ingangen, kordaat zal worden opgetreden.

Website
Het ontwerp van het draaiboek door de leerlingen zal voorgesteld worden op de volgende vergadering.

Algemene vergadering
De Nederlandse professor is niet vrij op de voorgestelde datum. De contactpersoon van Els De Temmerman werd gecontacteerd. Mevr. De Temmerman is niet veel in België en bij afwezigheid wordt zij vervangen door Jef Vermassen of iemand anders.

Het voorstel om dhr. Dalcq te laten spreken wordt opnieuw gelanceerd. De voorzitter vraagt om tegen de volgende vergadering toch nog eventuele andere sprekers voor te stellen.

Koor & orkest
Niettegenstaande er succesvol gerepeteerd werd, zijn veel kinderen ziek geworden. Eén week voor het concert zal er nog één repetitiedag zijn met alle 220 uitvoerders.

Dienstbetoon
Het is nu duidelijk dat dit een overgangsjaar/sabbatjaar wordt.

Menucommissie
Het menu van de week kan je, via icoontje, aantikken op de website van de lagere school.

De internen moeten beter voorbereid naar de vergadering komen.

Op 28/1 werd een bezoek gebracht (met lunch) aan de refter door enkele ouders van het oudercomité. De kwaliteit van het eten en de organisatie op zich was prima. Wel is het opgevallen dat er enorm veel lawaai is eenmaal de kinderen van de 2e en 3e graad van de lagere school binnenkomen. Kordater toezicht is echt noodzakelijk (cfr. humaniora). Er dienen in de klas duidelijke afspraken hieromtrent gemaakt te worden en deze dienen dan ook gerespecteerd te worden eenmaal in de refter en aan tafel.

Gezondheid & preventie
Tegen de volgende vergadering wordt ons een actieplan voorgesteld.

Nieuwbouw
De werkgroep heeft een vergadering bijgewoond met de directie en een aantal leerkrachten van de lagere school. Het ging voornamelijk over de elektriciteitsnoden voor de nieuwbouw.

PR & communicatie
Een eerste draft van de persmap wordt ons voorgesteld en onze mening hieromtrent wordt gevraagd. De persmap zou samengesteld worden als volgt :

 • ontstaan en historiek van de school
 • de school en haar doelstellingen
 • organigram van de school
 • studiemogelijkheden (voornamelijk gericht op de humaniora)
 • sport en ontspanning
 • schoolreglement
 • (eventueel inschrijvingsformulier)

Kunnen ook nog opgenomen worden in de map: de zorgverlening aan de leerlingen, de school en de pers, ...

Er werden ook reeds prijzen ontvangen voor het drukwerk (met name de omsalgmap zelf).

Tegen de volgende vergadering zal een definitief voorstel van de map meegebracht worden.

Klasafgevaardigden
Tijdens de vergadering van 26 januari 2010 werden o.a. volgende punten behandeld :

 • verhuis van de lagere school: nogal wat ouders zijn bezorgd over de warme maaltijd ’s middags die al dan niet beschikbaar zou zijn. De krappere ruimtes baren de ouders minder zorgen.
 • felicitaties voor het eetfestijn
 • goede reactie op de kerstdrink maar het mag “wat meer zijn”
 • goede reactie op de kerstboomverkoop
 • vuile speelkoer: er werd een mail ontvangen van een ouder en het komt erop neer dat deze ouder vindt dat er té weinig respect is op de lagere school (zowel voor het eten, de speelplaats, de kleedij, kinderen onderling) ... Ook wij, als ouders, vinden dat respect uiterst belangrijk is

Schoolraad
Tijdens de vergadering van 25 januari 2010 werden o.a. volgende punten behandeld :

 • een engagementsverklaring tussen de school en de ouders dient opgenomen te worden in het schoolreglement (dit werd opgelegd door de overheid).
 • er werd een akkoord verleend om op onze school de richting “economie-wetenschappen (met 4 u wiskunde) op te richten. Gezien er echter een volledige “stop” is door de overheid wegens besparingen zal dit niet voor eerstdaags zijn.

3. Mededeling directie

Lagere school
Met de opbrengst van de kerstboomverkoop werden 8 draagbare cd-spelers aangekocht.

4. Varia

 • Waarom geen “internet-etiquette” opnemen in schoolreglement. Dit bestaat al in bepaalde bedrijven.
 • De info-avond voor de ouders van de basisschool over de studierichting in het 1e jaar humaniora zal vroeger plaatshebben, namelijk in september ipv november.
 • De 1e communie heeft niet elk jaar een wisselend thema, de keuze ligt bij de klastitularis.
 • De info over het schaaktornooi hangt uit, er werden ook affiches uitgehangen in de klas en de nodige mededelingen werden ook gedaan in de klas. Een echt “schrijven” hieromtrent werd niet meegegeven.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 9 MAART 2010