Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 8 september 2015

Aanwezig: Karen Broeckx, Wim Declerck, Fabrice Dubrulle, Frederic Beele, Lieve Vanschoubroek, Steven Maertens, Jean-Pierre Berwouts, Sandra Pattyn, Helene Van Hoorebeke, Carmen Cloet, Bruno Van Vlem

Directie: Christophe Brabant

Verontschuldigd: Marleen Van Wemmel, Bert Danckaert, Luc Audenaert, Arnd Nelde

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Nabespreking punt 4.g: Klasfoto.

De individuele foto’s werden deze week genomen. De klasfoto werd evenwel (opnieuw) niet genomen. Het inplannen van de fotosessies gebeurt het jaar voordien zodat de klasfoto wellicht opnieuw op het einde van het jaar zal genomen worden.

Update van de directie: Op vraag van een aantal ouders is het moment van de klasfoto vervroegd. De klasfoto’s (humaniora) zullen genomen worden op vrijdag 13 november. Normaal komt er de week voordien een mededeling aan alle ouders.

Het verslag worden goedgekeurd.

2. Te hernieuwen mandaten

Vijf leden verlaten dit jaar de raad van bestuur van de oudervereniging: Jean-Pierre, Wim, Lieve, Marleen en Bert.

Volgende leden dienen, indien gewenst, hun vijf lijntjes in te dienen zodat zij in aanmerking komen om herverkozen te worden: Frederic, Karen, Fabrice en Steven. Deadline: 21/9.

Jean-Pierre stelt een oproep voor kandidaatstelling op die dan via mail zal overgemaakt worden aan alle ouders (basisschool én humaniora).

3. Start nieuw schooljaar

a. Basisschool

De basisschool nam een vlotte start.

Er werden 395 leerlingen ingeschreven in de lagere school en nog eens 124 kleutertjes. Tijdens het jaar zal het kleuteraantal nog met een 30-tal leerlingen toenemen waardoor er op het einde van het jaar zo’n 150 kleuters zullen zijn.

Er werd een extra klas gecreëerd voor het 2e leerjaar: er zijn nu 3 klassen. Dit werd gedaan met het oog op de evolutie in de komende jaren. Er was immers vraag voldoende om een extra 4e leerjaar te maken, doch dat zou ingehouden hebben dat er volgend jaar voor het 5e en 6e leerjaar geen nieuwe leerlingen meer zouden kunnen ingeschreven worden. Met het oog op de toekomst werd dus enkel een extra 2e leerjaar gecreëerd.

Rekening houdend met het aantal kleuters in het 3e kleuterklas, wordt voor volgend schooljaar (2016-2017) reeds voorzien in een extra klas voor het 1e leerjaar (3 klassen i.p.v. 2) en opnieuw enkel 2 klassen in het 2e leerjaar.

b. Humaniora

De inschrijvingen in het 1e jaar lagen iets lager dan vorig schooljaar: 163 leerlingen t.o.v. 183 in het schooljaar 2014-2015. Er was dus geen enkele reden om te ‘kamperen’ om de leerlingen in het eerste jaar ingeschreven te krijgen.

Er is evenwel een zeer groot aantal leerlingen doorgeschoven van het 1e jaar naar het 2e jaar, zodat daar een extra klas kon gemaakt worden.

Het totaal aantal leerlingen op de humaniora bedraagt nu 913.

Dit schooljaar is er een zeer grote lichting van 6e-jaars: 147 leerlingen zullen afstuderen. Deze grote uitstroom betekent extra ruimte voor de 1e-jaars volgend schooljaar.

4. Kalender

De datum voor het retoricabal kan definitief vastgelegd worden op 26 februari 2016.

5. Behoud en/of afschaffing werkgroepen

De verschillende werkgroepen worden overlopen. De werkgroep ‘Kersthappening’ wordt opgeschort tot er uitsluitsel is over het voortbestaan van het evenement. De andere groepen blijven behouden.

6. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

De leerlingen zullen een brief opstellen met de vraag naar ouders toe om het bal te sponsoren.

Vorig jaar had het leerlingenparlement een pre-bal georganiseerd voor de 6e-jaars in café De Ploeg. Dit werd op de vergadering aangekaart. Door dit pre-bal kwamen de 6e-jaars zeer laat toe op hun eigen bal én waren er zeer veel van hen al redelijk beschonken.

Ook het toenmalige balcomité was ontevreden met de gang van zaken: hun vrienden waren niet (tijdig) aanwezig op hun eigen bal.

Dit jaar zal het balcomité dit bespreken met het leerlingenparlement: als er iets gedaan moet worden voor de 6e-jaar apart, dit ofwel op een ander tijdstip te doen, ofwel op het bal zelf.

Er werd een leuk idee geopperd om iets samen te doen met Starbucks (als sponsoring), maar dit moet nog afgetoetst worden met de Vooruit: zij hebben hun eigen sponsors en er mag geen concurrentie zijn.

Vorig jaar schonk het balcomité een som aan de school ter (her)inrichting van het tuintje op de speelplaats. De leerlingen hadden zelf een tuinarchitect gecontacteerd die komen kijken is. Evenwel werd er na het bezoek niets meer vernomen van de architect en/of zijn plannen.

De school is inmiddels zelf begonnen met de werken: er werden reeds 3 bomen verwijderd zodat ruimte werd geschapen en nieuwe tuinbanken zijn besteld. In het snoeiseizoen zal grondig gesnoeid worden om meer ruimte en licht te creëren.

b. Koor en Orkest

Geen startweekend dit jaar, maar wel een introductiedag op 20 september in Drongen.

Op 9 & 10 januari 2016 gaat het eerste K&O weekend door in Dworp.

Op 23 & 24 april 2016 wordt een concert gepland (ook tijdens de openschooldag).

De leerlingen bij K&O kregen dit jaar een brief mee met alle inlichtingen én waarin ook de vraag aan de ouders werd gesteld of zij konden meehelpen, structureel of occasioneel.

c. Vrienden van Sint-Barbara

Het eerst volgende evenement wordt het optreden van Scala op 3 oktober in Het Pand.

Er zijn 2 optredens voorzien (16.00u en 20.00u). Na elk optreden zal een hapje en een drankje worden aangeboden. De leden van de oudervereniging wordt gevraagd actief mee te werken aan de kaartenverkoop.

Er werd tevens een Facebookpagina aangemaakt van het evenement. Gelieve deze allemaal te delen en de eigen vrienden uit te nodigen om zoveel mogelijk mensen te bereiken en reclame te maken.

Ook de alumnivereniging werd gecontacteerd met de vraag het evenement onder de leden te verspreiden.

d. Helpende Handen

De oudervereniging ontving reeds 2 formulieren per mail. In de loop van de komende week zullen de formulieren bij de secretariaten opgehaald worden.

e. Menucommissie

Volgende vergadering is voorzien voor 22 september om 16.20u..

7. Mededeling van de directie

a. Humaniora

Schoolverlaten tijdens de middag voor de 3e graad

De ouders van de leerlingen uit de 3e graad kunnen toestemming geven aan hun kinderen om tijdens de middag de school te verlaten. De directie stuurde een begeleidende brief mee bij het (niet-)toestemmingsformulier.

Historie van deze mogelijkheid: de vraag om de school te verlaten kwam initieel van de leerlingen van de 3e graad zelf. Zij vonden dat de school hen als 1e-jaars behandelde en wilden dat zij meer verantwoordelijkheid zouden krijgen. De school deed onderzoek en stemde dan in met de vraag van de leerlingen.

Op de begeleidende brief kwamen enkele negatieve reacties: enkele ouders vonden dat de brief hen ‘dwong’ om hun kinderen de toestemming te geven.

De directie legt uit dat in de brief net uitgelegd wordt dat ouders zich niet verplicht moeten voelen; dat zij dit dienen te bespreken met hun kinderen en de juiste beslissing voor hun kinderen daarin moeten nemen.

Er werden ook cijfers meegegeven om aan te tonen dat, als een leerling tegen zijn ouders beweert dat ‘iedereen’ de school mag verlaten, dit echt niet zo is: vorig jaar kreeg amper 53% van de leerlingen uit het 5e jaar toestemming om elke middag de school te verlaten. 70% mocht af en toe een middag de school verlaten.

De directie zal de brief overmaken aan de leden van de oudervereniging.

b. Humaniora en basisschool

Voorstel mobiliteitsplan

De stad Gent maakte het laatste voorstel van het nieuwe mobiliteitsplan over aan de school. Vanuit het standpunt van de kleuterschool is dit niet zo positief: het stuk van de Savaanstraat waar de scholen zich bevinden wordt een volledige voetgangerszone. In deze versie zullen de kleuters dus niet meer voor de school kunnen worden afgezet.

De toegang tot de school wordt tevens beperkt via ingang langs de Kortrijksepoortstraat/Nederkouter (niet meer via het Zuid). Langs deze weg ligt ook het IVG, zodat het een zeer drukke toegangsweg belooft te worden.

Volgende vergadering: Algemene vergadering 29 september 2015

Volgende maandelijkse vergadering: 6 oktober 2016