Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 8 oktober 2013

Aanwezig: Philippe Delforge, Helene Van Hoorebeke, Marleen Van Wemmel, Jan Vande Moortel, Wim Declerck, Bert Danckaert, Benedikte Van Garsse, Jean-Pierre Berwouts, Lieve Storme, Michael Boedts, Karen Broeckx, Sandra Pattyn

Directie: Pierre Vinck

Verontschuldigd: Frederic Beele, Fabrice Dubrulle, Luc Audenaert

1. Kennismaking met de nieuwe leden van het bestuur

We verwelkomen twee nieuwe leden. Iedereen stelt zich kort aan elkaar voor.

2. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag en verslag algemene vergadering.

De directeur geeft een korte uitleg bij punt 7.h van vorig verslag:

wat betrof het koude eten voor de tweede shift op de basisschool werd er een structurele oplossing gevonden: alle warmeters gaan nu opnieuw in de eetzaal van de humaniora eten.

Het aantal warmeters dit jaar is gestegen: er zijn meer leerlingen van de basisschool die warm eten, o.a. door de verhuis van de kleuters van de Verdedigingsstraat naar de Savaanstraat. In de humaniora is er een lichte daling van de warmeters doordat er meer meer 5e en 6e-jaars hun middagpauze buiten spenderen.

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Algemene vergadering: evaluatie

a. Algemene vergadering

De stemming was een nek-aan-nek race tussen een aantal kandidaten waarbij de verkozenen soms maar een marge van één stem hadden. Het resultaat is dat er twee kandidaten met een ex aequo aantal stemmen geëindigd zijn. De statuten laten maar 14 leden toe. Het 15e verkozen lid wordt voor de komende twee jaar gecoöpteerd, weliswaar zonder stemrecht.

b. Lezing

Er kwamen veel positieve reacties op de spreker: hij had de zaal mee, bracht de lezing met de nodige humor, de inhoud was zeer interessant, ...

Ook de professor was tevreden over de avond.

4. Invullen van de taken binnen de oudervereniging

De takenlijst wordt voorlopig ingevuld. Volgende vergadering zullen we dit opnieuw opnemen zodat de afwezigen hun voorkeur kunnen kenbaar maken.

5. Vastleggen van de functies binnen de raad van bestuur

Worden verkozen voor het schooljaar 2013-2014:

  • voorzitter: Jean-Pierre Berwouts
  • ondervoorzitter: Benedikte Van Garsse
  • secretaris: Sandra Pattyn
  • penningmeester: Wim Declerck.

6. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

De locatie dit jaar ligt voor 99,9% vast: er dient enkel nog gewacht te worden op de contracten. Eens dit in orde is is het definitief: het retoricabal zal niet meer in de Kokorico gehouden worden.

b. Koor & Orkest

Het eerste weekend is achter de rug. Op het programma staat dit jaar een stuk van Purcell: Dido and Aeneas en dit weekend werd er al zeer hard geoefend.

Het koor en orkest comité biedt dit jaar ook kaarten aan om naar concerten te gaan: voor de kleine prijs van 5 €/concert kunnen de leden van het koor en orkest drie concerten bijwonen.

c. Dienstbetoon

De organisatie van de tombola is volop in gang. De start van de verkoop is voorzien voor na het krokusverlof. De trekking zal gebeuren op het schoolfeest van 17 mei 2014.

Er worden nog steeds vrijwilligers, sponsoring en (grote) prijzen gezocht, dus iedereen met ideeën/voortstellen kan die laten weten aan dienstbetoon@sint-barbara.be.

d. Helpende handen

De respons vanuit de lagere school is dit jaar zeer laag. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de ouders de brief niet op papier hebben ontvangen, doch enkel via mail. Vele ouders vergeten dan om de brief zelf nog eens af te drukken, in te vullen en af te geven.

Er zal aan de directeur van de basisschool gevraagd worden de brief nog eens op papier aan de kinderen mee te geven.

e. Menucommissie

Volgende vergadering: maandag 18 november.

f. Gezondheid en preventie

De duidingsbrief over de HPV vaccinatie van de oudervereniging werd overgemaakt aan het CLB en aangepast met de opmerkingen van het CLB. Ondanks dit lijkt het er op dat de duidingsbrief niet werd overgemaakt aan de ouders, samen met de brief van het CLB.

De brief die door het CLB wordt meegegeven gaat blijkbaar niet via de normale schoolkanalen zodat de directie geen zicht heeft op het moment waarop de brief aan de leerlingen wordt meegegeven.

Naar volgend jaar toe zal gekeken worden hoe dit op te lossen, zodat ouders correct kunnen geïnformeerd worden.

g. Communicatie (website/schoolblad/pr & comm)

Schoolblad: kort verslag van de algemene vergadering zal worden gepubliceerd. Deadline is de eind november.

h. Klasafgevaardigden

Het verslag van de vergadering van 24 september ll. zal binnenkort op de website worden gepubliceerd.

De belangrijkste punten die werden besproken waren: de rol van de klasafgevaardigden, de Kiss & Ride zone aan de Zuid, het eetfestijn van 4 oktober ll. en de kersthappening van 14 december e.k.

Ook de verkeerssituatie in de Savaanstraat werd besproken: de indruk heerst dat de chaos toegenomen is en dat meer en meer mensen (automobilisten, fietsers én voetgangers) de verkeersregels aan hun laars lappen. Er zal nagedacht worden over een aantal (ludieke) acties om de mensen te sensibiliseren. De directeur zal ook een brief aan de ouders opstellen om het probleem aan te kaarten.

i. Schoolraad

Volgende vergadering op 21 oktober e.k.

j. Kerstmarkt

Deze gaat door op 14 december 2013. Het thema dit jaar is ‘Muziek en Dans’.

De voorbereidingen zijn volop in gang. Er is een enthousiast team aan het werk van 5 personen: de nodige materialen werden gereserveerd, de kraampjes worden vastgelegd, het entertainment wordt geregeld, ...

In het kader van het thema zal juffrouw Krista optreden met het kinderkoor. Voor de volwassenen zal er ook een workshop zijn, voorafgaand aan de kersthappening, om deel te nemen aan een koor dat op de happening zal optreden. Voor de kinderen worden ook workshops ‘dans’ voorzien voorafgaand aan de happening, met een optreden op de dag zelf. ’s Avonds is er live muziek door een band voorzien.

7. Varia

a. Drinken op de basisschool

Er wordt voorgesteld om in elke klas, per leerling een beker te voorzien, zodat de kinderen kunnen drinken voor zij de klas uitgaan bij de pauze: dit maakt dat alle leerlingen kunnen drinken en zal het afval op school ook verminderen.

b. Wijnverkoop

Dit jaar gaat de opbrengst van de wijnverkoop naar materiaal voor de sportzaal. Er wordt voorgesteld om dit op één of andere wijze visueel te maken voor de ouders. De directie stelt voor om de ouders de mogelijkheid te bieden de nieuwe sportzaal te bezoeken.

c. Website

Wanneer kalenderitems worden aangeklikt is er nog steeds geen (of veel te weinig) informatie te vinden. Het zou handig zijn indien niet alleen het feit wordt vermeld op de kalender, maar dat dan ook de nodige informatie ter beschikking wordt gesteld, zeker eens de brieven aan de leerlingen worden meegegeven.