Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 8 november 2011

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Patrick Verboven, Frederic Beele, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Benedikte Derveaux, Wim Declerck, Marleen Van Wemmel, Véronique Derveaux, Bert Danckaert, Jan Vande Moortel, Lieve Storme, Frank Raat, Hélène Van Hoorebeke
Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Algemene vergadering: lijsten van aanwezigen

Frederik heeft de lijst van aanwezigen ontvangen.

b. Retoricabal

Ze zijn momenteel bezig met de affiches te ontwerpen. De sponsoring komt ook in orde.

Er werd een bezoek aan de Kokoriko gebracht. Naast de hoofdingang is er nu een afgesloten rookruimte.Enerzijds om het buiten- en binnenlopen een beetje tegen te gaan en anderzijds kan de volledige zaal nu rookvrij gehouden worden.
Er werd gesuggereerd aan de leerlingen om een schematisch kaartje/plattegrond te maken zodat de feestgangers weten welke zaal zich waar bevindt (en dus ook de rokersruimte).

Het vergaderen loopt ook zeer goed: de groep vergadert samen en rapporteert dan hun vorderingen en beslissingen op de vergaderingen met de leerkrachten, directie en ouders. Het is een systeem dat ontstaan is volledig uit het balcomité uit en dat goed werkt.

c. Koor & Orkest (ad-hoc)

Het optreden van het koor en orkest in de Vlaamse opera was prachtig. Het is een prestatie wat de jongeren bereikt hebben op 4 weken tijd. De kinderen waren zelf ook zeer tevreden.

De pers was ook aanwezig en het optreden werd vermeld in het Laatste Nieuws, de Gentenaar en het Nieuwsblad.

Het volledige optreden is nog te zien op de website van de humaniora.

d. Dienstbetoon

Volgende vergadering gaat door volgende week.

Er is gevraagd geweest of er vanuit het oudercomité extra mensen mochten deelnemen aan Dienstbetoon en alle geïnteresseerde ouders zijn welkom.

e. Helpende handen: overzicht ontvangen formulieren

De formulieren werden reeds gebruikt voor Dienstbetoon (extra mensen) en twee mensen zijn daaruit gekomen die een aanwinst zullen zijn.

Er zal ook een dankwoordje op de website gezet worden.

f. Menucommissie

Dit jaar zullen opnieuw themadagen gehouden worden:
8/12/2012: mediterrane dag
19/1/2012: aziatische dag
Het menu voor deze dagen ligt nog niet vast.

Er werd in de commissie de opmerking gemaakt dat leerlingen, die zich inschreven voor het vegetarisch menu, toch vlees zouden halen. Vooral de leerlingen die na 13.00u binnen komen zouden soms geen vlees meer hebben. Dit is verklaarbaar omdat vanaf 13.00u alle vlees in het midden wordt gezet zodat het kan dat deze laatkomers tekort kunnen hebben.

Er zou ook een tekort aan groenten zijn, maar er zijn dagelijks vijf soorten groenten zodat dit niet helemaal correct is. Het is wel mogelijk dat laatkomers minder keuze aan groenten zouden hebben omdat, net zoals bij het vlees, vanaf 13.00u het eten in het midden wordt gezet.

Volgende vergadering zal plaatsvinden op 16/1/2012.

g. Gezondheid en preventie

De groep kwam samen op 4 oktober om het thema/interessegebied van het komend jaar te bepalen. Het eerste idee was meer te gaan inzetten op mentale gezondheid.

h. Schoolraad: verslag vergadering 17/10

Werden besproken:
- Leerlingenaantallen
- Schoolresultaten
- Nascholingsbeleid
- Aanwending van de lestijden

i. Edith Stein: verslag vergadering 20/10

Alle vergaderingen zullen in de toekomst doorgaan in de Keizer Karelstraat 130 en dus niet meer in een beurtrol in de scholen.

Besproken:
• Afwezigheid van leerlingen op de vergaderingen
• Definitieve uitsluitingen: geen enkele school mag een leerling uitsluiten zonder procedure
• BASO fiche
• Begin inschrijvingenstermijn
• Globale daling aantal 1e jaars in Edith Stein scholengemeenschap
• Don Bosco diende aanvraag in voor sportstatuut. Zal waarschijnlijk niet doorgaan wegens stopzetting uitbreidingen

j. Kerstbomen

De verkoop is net begonnen. Brief is uitgegaan voor het herfstverlof. Deadline 25 november.

KASK verleent zijn medewerking door het aanbieden van haar terrein om de kerstbomen tijdelijk te stockeren en verkopen.

3. Mededelingen van de directie – wijnverkoop

Humaniora

De bestellingen voor de wijnverkoop worden op 9 november 2011 afgesloten.

Basisschool

3.1. Kwaliteitsonderzoek op scholen naar sociaal-emotioneel welzijn en de tevredenheid van kinderen

- In de week van 14-18 november 2011 zal een kort tevredenheidsonderzoek gedaan worden bij de kinderen van het 2e tot het 6e leerjaar. Er zijn 6 clusters van vragen met telkens drie keuzes. De school zal met de resultaten rekening houden om aan de pijnpunten die tevoorschijn komen te werken.
De enquêtes zijn anoniem: enkel het jaar is gekend, niet de leerling en de klas.

- Na nieuwjaar zal er ook een beknopt tevredenheidsonderzoek bij de ouders gevoerd worden (20-tal vragen).

3.2. Tentoon

Het dynamoproject heeft groen licht gekregen. Kunstenaar Toon zal naar aanleiding van de cultuurmaand gedurende 2 uur met de kinderen van elke klas aan de slag gaan.

De kost wordt gedeeltelijk door de cultuurcel gesponsord.

De leerlingen zullen in dit project leren om kunst te beoordelen en zullen ook hun eigen kunstwerkjes maken. In iedere klas zullen dan vier werken moeten gekozen worden die door de leerlingen als meest ‘kunstwaardig’ zullen gekozen worden. Die geselecteerde werken zullen in het MSK tentoongesteld worden en zullen nadien ook ‘gehuurd’ kunnen worden. Alle werken zullen sowieso op de website te zien zijn.

3.3. Kunstkalenderproject

Iedere leerling, vanaf de 2e kleuterklas, heeft getekend hoe ze zichzelf zien. Deze portretten komen op de kalender (geplaatst in de 14 dagen waarop ze jarig zijn).

De verkoop zal van start gaan op 2 december.

4. Varia – rondvraag

Humaniora

4.1. Middagpauze

De vraag werd gesteld of de middagpauze op de humaniora niet korter kan zijn zodat de school vroeger gedaan kan zijn.

Er worden evenwel heel wat zaken over de middag gedaan (koor en orkest, peter en meterschap, sport, ...) die niet meer zouden georganiseerd kunnen worden indien de middagpauze korter wordt.

4.2. bedjes in de ziekenboeg

De opmerking werd gemaakt dat de bedjes in de ziekenboeg van de humaniora aan vervanging toe waren.

De directie meldt deze inmiddels vervangen werden.

VOLGENDE VERGADERING: 6 december 2011