Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 8 mei 2012

 

Aanwezig: Wim Declerck, Jean-Pierre Berwouts, Patrick Verboven, Bert Danckaert, Lieve Storme, Marleen Van Wemmel, Hélène Van Hoorebeke, Frederik Beele, Véronique Derveaux, Sandra Pattyn, Steven Maertens, Frank Raat

Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Jan Vande Moortel, Benedikte Van Garsse

1 Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd

2 Vordering van de verschillende werkgroepen:

a. Algemene vergadering

Voor de algemene vergadering van 27 september 2012, over de hervorming van het onderwijs, hebben Mieke Van Hecke en Paul Yperman toegezegd. Er zijn ook een drietal oud-leerlingen die regelmatig samenkomen en zeer actief bezig zijn met de hervorming in het onderwijs. Er zal aan één van hen gevraagd worden om deel te nemen aan het forum.

Alle scholen van de scholengemeenschap Edith Stein zullen uitgenodigd worden om naar het debat te komen.

b. Retoricabal

Het nieuwe balcomité wordt voorgesteld.

Volgend retoricabal: 8 maart 2013.

c. Koor & Orkest

Donderdag en vrijdag zijn er de laatste repetities.

Vrijdag (20.00u) en zaterdag (18.00u) is er dan het optreden.

d. Dienstbetoon

Binnenkort wordt op passende manier afscheid genomen van Isabelle Maselis en Marc Vernimmen.

e. Helpende handen

i. open deur 12/5

Er zijn voldoende helpende handen gevonden.

ii. Verhuis 20/21 aug

In juni wordt een brief meegegeven aan de ouders om hen te mobiliseren voor de verhuis.

Ook in de formulieren Helpende Handen werd massaal aangeduid dat men geïnteresseerd was om mee te helpen.

f. Menucommissie

Volgende vergadering 17 september 2012.

g. Communicatie (website/schoolblad/pr & comm)

30 mei is deadline voor het schoolblad. Ook de uitnodiging/affiche voor de algemene vergadering moet dan klaar zijn.

De proclamatie van de laatstejaars humaniorastudenten zal doorgaan op 26 juni.

h. Klasafgevaardigden : feedback verg 24/4/2012

De klasafgevaardigden kregen een rondleiding op de werf van de nieuwe gebouwen van de basisschool. Het ziet er heel mooi uit en de speelplaats boven geeft een zeer ruime indruk.

Verder werden de opendeurdag van 12 mei en de verhuis van 20 en 21 augustus besproken (volledig verslag op de website van de oudervereniging).

i. Schoolraad

De volgende vergadering is op 14 mei 2012.

j. Edith Stein

Het verslag zal het worden doorgestuurd.

k. Verkoop boeken 1ste humaniora aan 6de basis.

Pierre zorgt op 23 mei voor een brief die hij aan de leerkrachten van de humaniora geeft. De leerlingen kunnen daarop hun gegevens schrijven: welke boeken zij wensen te verkopen en hun contactgegevens. Die brief wordt dan begin juni doorgegeven naar de leerlingen in de basisschool. Zij kunnen iemand van de lijst contacteren voor een bepaalde datum. Indien een leerling van de humaniora geen telefoon krijgt, kan deze de boeken nog verkopen op de 'markt' op school op het einde van het schooljaar.

3. Mededelingen van de directie

Pensionering en 25 jaar dienst

Pierre en Eddy zullen nagaan tegen volgende vergadering welke personeelsleden in aanmerking komen.

Basisschool

a. Tevredenheid enquête ouders

Eddy zal de resultaten op de volgende vergadering bespreken.

Humaniora

a. nieuw gezondheidsbeleid

Er werd een nieuw gezondheidsbeleid opgesteld.

b. Schoolrekeningen

Misschien is het aan te raden om voor te stellen aan de ouders dat zij vanaf het eerste jaar kunnen sparen voor de retoricareis zodat zij in het 6e niet zo'n groot bedrag meer moeten betalen.

Pierre zal een brief meegeven met de algemene formulering, dat ouders vrijblijvend kunnen sparen.

c. Uitwisselingsproject met Mons

Mons wordt culturele hoofdstad van Europa in 2015. Het jezuïetencollege van Mons contacteerde de school voor een mogelijke uitwisseling. Er wordt momenteel gekeken om een project uit te werken.

4. Varia

a. Opvang van de kinderen basisschool

De vraag is al enkele keren opgekomen om de avondopvang te verlengen van 17.40u naar 18.00u.

In principe wordt dit (op de locatie in de Savaanstraat) nu al opgevangen doordat de kinderen, die om 17.40u nog op school zijn, naar de portiersloge gebracht worden waar zij kunnen blijven tot 18.00u. Dit is evenwel geen structurele oplossing.

Het is evenwel zeer moeilijk om iemand te vinden voor de avondopvang. Tot nu toe is er nog geen oplossing gevonden: er kunnen maar telkens 2u aangeboden worden op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond (van 16.00u tot 18.00u), wat onvoldoende is voor een halftijds contract. De school blijft wel zoeken want ze is voorstander voor het verlengen van de opvang.

b. kalender 2012/2013

Volgende data kunnen al ingevuld worden op de kalender van volgend schooljaar:

 • officiële inhuldiging nieuwe gebouwen Savaanstraat:
  • 1 september 2012
 • vergaderingen van de Raad van Bestuur van de oudervereniging
  • 11 september 2012
  • 27 september 2012: algemene vergadering
  • 2 oktober 2012
  • 6 november 201
  • 4 december 2012
  • 8 januari 2013
  • 5 februari 2013
  • 5 maart 2013
  • 16 april 2013
  • 14 mei 2013
  • 4 juni 2013.

c. 'Steve Jobs'school:

Dit is een school met veel meer inbreng van ICT in het onderwijs en o.a. het gebruik van computers tijdens de les.

De school is hier geen voorstander van omdat het teveel afleid: de jongeren ontvangen teveel prikkels.

Ook het aanschaffen van I-pad (of consoorten) ter vervanging van boeken is niet aan te raden: boeken/papier blijft nodig en het zou een dubbele kost met zich meebrengen.

Men ziet meer en meer dat studenten zich tijdens het studeren gaan isoleren. Een scherm leidt af en is dus niet goed voor langdurige concentratie. ICT medium is een hulp, geen doel.

d. Wifi

Kan er wifi punt geplaatst worden in de buurt van het vergaderlokaal? Dit zou het gemakkelijk maken om dan de nodige documenten te raadplegen.

e. Bruine enveloppe basisschool

Als de ouders hun mail-adres hebben doorgestuurd, hoe lever je de documenten aan per mail: allemaal afzonderlijke bestanden of in één mail?

Het best is deze afzonderlijk door te sturen. Een andere mogelijkheid is om de 'reclames' voor activiteiten op en buiten de school (ballet, judo, dactylo, …) in een zip-file mee te sturen: zo worden die gegroepeerd in één file en krijgen de mensen een mail met niet zo'n grote inhoud.

f. Opening nieuwe schoolgebouwen basisschool

Het herstel van de zijmuren van de benedenspeelplaats zouden in eerste instantie nog niet aangepakt worden. Dit is evenwel geen zicht: het contrast met de nieuwe gebouwen is te groot en het zou een zeer rare indruk geven tijdens de officiële opening van de nieuwe gebouwen. Kunnen er voorzieningen zijn om de zijmuren te schilderen? Met een aantal ouders zou bijvoorbeeld een laag verf kunnen gezet worden om alles een beetje te egaliseren (minstens in hetzelfde kleur te verven). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens de verhuis op 20 en 21 augustus: er zijn ouders die niet kunnen helpen omdat ze niet mogen heffen. Verven is niet zo'n belastende activiteit en daar kunnen die ouders dan wel weer bij helpen.

Volgende vergadering: 5 juni 2012