Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 8 januari 2013

Aanwezig: Frederic Beele, Lieve Vanschoubroek, Steven Maertens, Philippe Delforge, Helene Van Hoorebeke, Jean-Pierre Berwouts, Wim Declerck, Véronique Derveaux, Sandra Pattyn, Patrick Verboven

Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Benedikte Van Garsse, Bert Danckaert, Jan Vande Moortel, Marleen Van Wemmel

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

De groep heeft stilgelegen de laatste maand (examens), dus zal er de komende week zeer hard gewerkt worden en zal er veel gedaan worden. De meeste beslissingen zijn genomen en zijn ook definitief. Al bij al zit de groep goed op schema.

De kaartenverkoop zit ook op schema. De bedoeling is dat de leerlingen voor 31 januari kunnen intekenen om dan de kaarten voor het krokusverlof te hebben.

De website is nog niet in orde, maar daar wordt ook aan gewerkt.

De sponsoring is voor het grootste deel reeds gestort. Het saldo wordt in de komende weken verwacht.

Dit jaar zal bijkomend ingezet worden om de jongeren te sensibiliseren rond het drankgebruik om zo rekening te houden met de strengere wetgeving rond drankverdeling aan jongeren. Er worden drie soorten bandjes uitgereikt: een bandje voor de- 16 jarigen (enkel voor de leerlingen van het Sint-Barbaracollege), een bandje voor de leerlingen tussen 16 jaar en 18 jaar, een bandje voor de + 18 jarigen. De Kokorico werd nogmaals gecontacteerd om hen te vragen hier rekening mee te houden bij het bedienen van de jongeren.

Er is een nieuw systeem wat betreft de bandjes: dit jaar worden stoffen bandjes uitgedeeld die vastgemaakt dienen te worden met een tang. Er worden 8 tangen voorzien zodat het aanpassen van de bandjes zo vlot mogelijk zal verlopen.

b. Koor & Orkest

Het weekend van 26 en 27 januari 2013 is een repetitieweekend voor de koorleden samen met het koor uit Delft.

Begin februari start het YES project met o.a. een muziekproject waaraan 10 leerlingen van het Sint-Barbaracollege deelnemen, samen met 10 leerlingen uit Barcelona en 10 leerlingen uit Milaan. Dit project staat evenwel helemaal los van het Koor & Orkest.

c. Dienstbetoon

Woensdag 9 januari is de volgende vergadering.

In een vorige vergadering werd een idee aangebracht om een activiteit te organiseren rond de nieuwe polyvalente zaal, de zaal Maeterlinck. Een plechtige opening wordt voorzien voor eind augustus-begin september 2013. De werkgroep is momenteel aan het brainstormen over potentiële activiteiten en de praktische uitwerking ervan.

d. Klasafgevaardigden

Volgende vergadering op 29 januari 2013. Op de agenda staat de bespreking van de Kersthappening van 15 december 2012 en het komende schoolfeest. Bijkomende punten zijn nog te bepalen.

De vraag wordt gesteld waarom er geen systeem van klasafgevaardigden bestaat in de humaniora?

Blijkbaar heeft dit ook bestaan tot eind de jaren ’70, maar het systeem is langzaamaan uitgedoofd. Een tijdje werden dan onder de leerlingen klasafgevaardigden aangeduid per klas, maar dit systeem is in verval geraakt sinds, vanaf de 2e graad, sommige lessen door verschillende groepen worden gevolgd, zodat er geen duidelijk afgelijnde klassen meer zijn.

De klascohesie wordt nu enigszins overzien door de klastitularis. Anderzijds bestaat er op de humaniora een leerlingenraad, verkozen uit en door de leerlingen, zodat de leerlingen een eigen stem hebben in de school.

Het voorstel wordt gedaan om te proberen kijken of er een wisselwerking/samenwerking mogelijk zou zijn tussen de oudervereniging en de leerlingenraad.

e. Edith Stein

Volgende vergadering op 28 februari 2013.

De discussie die in de oudervereniging werd gevoerd rond het alcoholgebruik van de jongeren op het retoricabal en het verkregen resultaat (gebruik van 3 soorten ingangsbandjes), zal meegenomen worden naar de vergadering van de scholengemeenschap. Zo zal kunnen gekeken worden of de hele scholengemeenschap geen gelijkaardige regels kan uitwerken voor de retoricabals in elke school.

f. Ignatius

Op 4 december 2012 was er een vergadering van de scholengemeenschap Ignatius, dit naar aanleiding van de vraag van de basisschool van het Sint-Barbaracollege om een nieuwe vestigingsplaats te mogen organiseren in de Savaanstraat 98 (oude site van de garage zou de nieuwe kleuterschool moeten worden).

Er werd een positief advies uitgebracht door de scholengemeenschap. Op de volgende vergadering van de schoolraad (28 januari 2013) zal dit tevens besproken worden.

g. Kersthappening

Voor een eerste editie mag de Kersthappening toch wel een succes genoemd worden. Er werden veel positieve commentaren gehoord en zowel ouders als leerkrachten vonden het een leuk initiatief. Er werden ook punten aangebracht ter verbetering, en deze zullen zeker meegenomen worden naar volgend jaar.

De financiële opbrengst is nog niet volledig gekend, maar er is een winst. Tevens werden twee mooie kunstwerken gerealiseerd voor de school (muurschilderingen op de speelplaats en een zesdelig schilderij), kunstwerken door de kinderen gemaakt en waar de kinderen heel veel plezier aan hebben beleefd.

In de loop van volgende week zal een mail verstuurd worden naar alle ouders, leerkrachten en medewerkers om hen te bedanken voor de mooie opkomst, de vele hulp en ook om hen te vragen naar feedback, zodat er volgend jaar een nog beter feest kan georganiseerd worden.

3. Mededelingen van de directie

a. Humaniora

a. 1. Bedevaartstocht

Tijdens de Paasvakantie zal de school met een beperkt aantal leerlingen (ongeveer 15) van het vierde jaar een pelgrimstocht doen op een deel van de Camino Ignaciano.

De ouders werden hierover gecontacteerd en op woensdagavond 9 januari is er een informatieavond.

a.2. Light for the World

Dit is een project van een oud-leerling van het Sint-Barbaracollege. Light for the World is een NGO die zich inzet in Afrika door o.a. artsen op te leiden die dan patiënten kunnen helpen met ingrijpen die blindheid genezen of voorkomen.

De NGO heeft een aantal scholen gecontacteerd om met leerlingen een inlevingsreis te maken naar één van hun projecten in Tanzania: per school zouden 2 leerlingen en één leerkracht ter plaatse het project kunnen leren kennen.

Drie scholen hebben toegezegd, o.a. het Sint-Barbarcollege. Het project is voorzien voor tijdens de herfstvakantie van volgend schooljaar, 2013-2014, voor het vijfde humaniora. De leerlingen van het huidige vierde jaar zullen zich hiervoor kandidaat kunnen stellen.

a.3. Uitwisselingsproject met Zuid-Afrika

Er werden contacten gelegd met een school in Zuid-Afrika voor een uitwisselingsproject. Het betreft een gemengde privé school: gemengd zowel wat jongens en meisjes betreft, als wat huidskleur betreft.

De praktische organisatie is inmiddels uitgewerkt. Voor het project zullen 15 leerlingen uit het vijfde humaniora tijdens de Paasvakantie 2014 naar Zuid-Afrika gaan. In september 2014 (volgende schooljaar) zullen dan 15 Zuid-Afrikaanse leerlingen naar Gent komen.

De huidige vierdejaars zullen zich kandidaat kunnen stellen.

b. Basisschool

Directeur Eddy Bosschem deelt ons mee dat hij zijn aanvraag voor zijn pensionering heeft ingediend. Volgend schooljaar zal de basisschool van start gaan met een nieuwe directeur.

4. Varia

a. Speelplaats basisschool

Er wordt nogmaals navraag gedaan over de stand van zaken wat betreft de vier gaten op de speelplaats van de basisschool waar groen zou moeten komen.

De directie laat weten dat het materiaal voor de banken toegekomen is en dat zij binnenkort zullen gemaakt worden. Er wordt ondertussen nagekeken welke begroeiing zou geplant kunnen worden (rekening houdend met de ondergrond). De bedoeling is sowieso pas met de beplanting te beginnen als de banken klaar zijn, zodat deze als bescherming kunnen dienen.

b. Bezoek van Sinterklaas (basisschool)

De vraag wordt gesteld of het mogelijk is dat bij toekomstige bezoeken, de Sint ook eens in de ‘hogere’ klassen zou kunnen passeren (blitzbezoek), en dus niet alleen bij de eerste graad.

Dit zal besproken worden met het korps.

c. Inschrijvingen humaniora

Er zijn nog steeds geen extra verduidelijkingen gekomen van het ministerie van onderwijs wat betreft de regels voor de inschrijvingen van de nieuwe eerstejaars op de humaniora.

d. Water in de boterhammenrefter (humaniora)

De boterhammenrefter wordt georganiseerd in de studie. Hier is geen water voorzien voor de kinderen omdat dit praktisch moeilijk organiseerbaar is en een groot risico met zich meebrengt dat er extra vuilgemaakt zou worden.

De leerlingen worden gevraagd hun eigen drank mee te brengen. Ze kunnen ook een flesje vullen met water van de drinkfonteintjes.

e. Automaten (humaniora)

De automaten op de speelplaats bevatten enkel nog (zo) gezond(e) (mogelijke) etenswaren (o.a. graankoeken, melk, ...).

Volgende vergadering: 5 februari 2013