Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 8 februari 2011

Aanwezig: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Sandra Pattyn, Marleen Van Wemmel, Hélène Van Hoorebeke, Frank Raat, Patrick Verboven, Steven Maertens, Frederic Beele, Wim Declercq, Jan Vande Moortel, Marie-Luce Krekels, Benedikte Derveaux
Directie: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Lieve Storme

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Retoricabal
We worden allemaal vriendelijk uitgenodigd op de receptie in de Kokorico en dit vanaf 20.00u (uitnodiging per brief volgt). Voor de geïnteresseerden: er zal een rondleiding zijn om de nooduitgangen aan de duiden (vanaf 19.45u). De briefing, die vooraf was gemaild, wordt doorlopen. Groot aandachtspunt voor de avond zelf zal zijn: het ontmoedigen om té veel van binnen naar buiten te gaan, zeker de eerste uren van het bal. De Kokorico heeft immers last van klachten van de buren over lawaai- en andere overlast.

De taakverdeling voor de avond zelf zal zo vlug mogelijk aan iedereen gemaild worden.

Het kaartje van de parking zal door de school de week voor het bal nog eens aan alle ouders van het 4e, 5e en 6e jaar humaniora doorgemaild worden met een kort begeleidend briefje over het afzetten en ophalen van de jongeren de avond zelf.

Website
De werkgroep heeft een document opgemaakt dat wordt besproken. Hierin wordt een overzicht gegeven van wat momenteel, op gebied van ICT, bestaat op school en waarmee gewerkt wordt (zowel door leerlingen als door leerkrachten, zowel op de lagere school als op de humaniora) en wat de noden zijn (nu en in de toekomst). Hieruit komt duidelijk naar voor dat het vernieuwen van de website eigenlijk hoort in een groter beleidsplan.

Koor en orkest
Op 18 maart treden ze op in Zottegem en op 19 maart e.k. in de Kerk op school.

Algemene Vergadering
Kristof de Smet (UGent) werd gecontacteerd om hem de nodige informatie te vragen over de voordrachten die hij geeft rond gameverslaving. De werkgroep zal ook contact opnemen met Stef Steyaert.

Dienstbetoon
Brick & build-party op vrijdag 18 februari e.k. Rekening houdend met de tot op vandaag ontvangen inschrijvingen worden er tussen de 200 en 250 genodigden verwacht.

Schoolraad
Er werd advies gevraagd aangaande de pauze tussen 2 examens (3e jaar humaniora).

Klasafgevaardigden
Met betrekking tot de nieuwe locatie werden oplossingen gezocht voor een aantal praktische problemen. Het grote probleem dat zich nu stelt is het geluid. Er zullen gordijnen worden gehangen en ook voor de luide bel komt een oplossing.

Een soepverdeling onder de leerlingen (zie vorig verslag) zien de leerkrachten absoluut niet zitten.

Het parkje rechtover de school wordt momenteel niet meer gebruikt (er is géén gras meer en er wordt te veel aarde binnengebracht op school). Het parkje van de Godshuizenlaan wordt wel gebruikt (er is een roulement binnen de klassen).

Helpende handen
Er is genoeg logement gevonden voor april.

Schoolblad
Deadline 9 maart.

Menucommissie
Vergadering van 17 januari jl.: tot en met de paasvakantie is er regelmatig een middagmaal gelinkt aan
een continent (vb. donderdag a.s. Senegalees).

3. Mededeling directie

Lagere school
In januari en een deel van februari was het cultuurmaand. In dit kader werd een bezoek gebracht aan het Museum van Schone Kunsten en werd er gewerkt rond poëzie.

Humaniora
De school werd door de stad Gent gevraagd deel te nemen aan het Civitas-project rond de mobiliteit in de stad en meer bepaald rond de scholen. Vanuit de school zal advies gegeven worden door een werkgroep bestaande uit leerkrachten, leerlingen en ouders.

Er werd beslist om geen plateau te bouwen boven de fietsenstalling in de kerk (te duur). De zijbeuken zullen nu gebruikt worden voor de fietsen zodat de middenbeuk vrijblijft en gebruikt kan worden, indien nodig.

4. Varia

De mail die binnenkwam over het geven van volksdansen over de middag in de lagere school wordt besproken.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 1 MAART 2011