Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 7 oktober 2014

Aanwezig: Marleen Van Wemmel, Bert Danckaert, Steven Maertens, Frederic Beele, Karen Broeckx, Lieve Vanschoubroek, Jean-Pierre Berwouts, Sandra Pattyn, Wim Declerck, Bruno Van Vlem, Arnd Nelde

Directie: Luc Audenaert

Verontschuldigd: Helene Van Hoorebeke, Fabrice Dubrulle, Carmen Cloet, Christophe Brabant

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag en verslag algemene vergadering

De verslagen worden goedgekeurd.

2. Algemene vergadering

a. Evaluatie

De lezing werd goed onthaald. De opkomst was naar de lage kant. Er wordt gebrainstormed over hoe we het aantal kunnen opdrijven.

Er wordt een datum vastgelegd voor volgend schooljaar: dinsdag 29 september 2015.

b. synthese

Er zal een synthese/verslag geschreven worden van het debat voor het schoolblad

3. Invullen van de taken binnen de oudervereniging

De takenlijst wordt voorlopig ingevuld. Deze zal volgende vergadering herbekeken worden om rekening te kunnen houden met de voorkeuren van de afwezigen.

4. Vastleggen van de functies binnen de raad van bestuur

Voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden respectievelijk Jean-Pierre Berwouts, Sandra Pattyn en Wim Declerck opnieuw verkozen.

Voor de functie van ondervoorzitter wordt Frederic Beele verkozen.

5. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

Het team is enthousiast en zit (voorlopig) volledig op schema. De deadlines werden duidelijker gesteld en de groep houdt er zich aan.

b. Koor en Orkest

De leden hebben hun eerste kennismakingsweekend achter de rug. Dit ging door in Kemmel.

Er is een druk programma dit jaar. Het programma ligt nog niet helemaal vast, maar Rutter en een hedendaags werk van de Gentse componist Xavier Verhelst staan op de lijst. Tijdens het weekend werd reeds een Turks stuk ingeoefend en het Hallelujah van Leonard Cohen wordt ook ingeoefend.

Op 8 en 9 mei wordt voor het eerst een Anima-perla-Musica-festival georganiseerd. Musici van de voorbije dertig jaar zullen worden uitgenodigd om samen te musiceren en/of om zelf een optreden te verzorgen. Het wordt een mix van verschillende genres met een feestelijke ‘Proms’ als afsluiter op zaterdagavond.

c. Vrienden van Sint-Barbara

De vzw Dienstbetoon is van naam veranderd en heet nu ‘Vrienden van Sint-Barbara’.

Volgende vergadering: 20 oktober 2014.

d. Menucommissie

De eerste vergadering is reeds achter de rug. Volgende vergadering: dinsdag 18 november 2014.

Voor de volgende vergadering zal gekeken worden of ook een leerling van het leerlingenparlement van de lagere school aanwezig zou kunnen zijn.

e. Gezondheid en preventie

De aangepaste versie ‘vaccinatie tegen HPV brief’ werd door het CLB verstuurd.

f. Communicatie

De verslagen verschijnen nu regelmatiger op de website.

g. Klasafgevaardigden

De eerste vergadering is achter de rug. Het verslag zal binnenkort terug te vinden zijn op de website van de basisschool en van de oudervereniging. De punten die besproken werden en ook de oudervereniging aanbelangen zijn volgende:

g.1. Verkeersveiligheid

met dank aan de oudervereniging voor het voorzien van de fluobags. De kinderen zijn nu heel herkenbaar op straat. De bag wordt eerder aan de boekentassen gehangen dan erover, maar het blijft zichtbaar.

g.2. Inschrijvingen 1e jaar humaniora:

De campusaanvraag voor beide scholen werd (opnieuw) geweigerd door het LOP. De ouders van de kinderen uit het 6e leerjaar van de basisschool moeten dus ook aanschuiven in de rij: er is geen voorrangsregeling mogelijk.

Er wordt gevraagd om het ‘probleem’ van de wachtrij te bespreken in de raad van bestuur van de oudervereniging en te kijken of er iets mogelijk is vanuit de oudervereniging zelf.

g.3. Zelfstandig werk 6e leerjaar

Er werd gevraagd of het mogelijk zou zijn om in het laatste jaar al enkele thema’s/vakken te zien die de leerlingen in de humaniora zullen krijgen. Er is een discrepantie tussen de leerstof van de basisschool en die van de humaniora.

g.4. Opdrachten humaniora

In het eerste jaar wordt aan de leerlingen gevraagd om syntheses te maken en kritiek te geven op teksten. Dit wordt hen evenwel NIET aangeleerd in de les, doch enkel als opdracht meegegeven. Het gevolg is dat ouders dit aan hun kinderen zouden moeten leren, wat niet elke ouder kan.

Zou hiernaar kunnen gekeken worden?

g.5. Humanioraleerlingen op straat

Voor en na de schooltijden blijven de humanioraleerlingen midden in de straat staan/lopen. Wanneer autobestuurders en fietsers vragen om op het voetpad te lopen, reageren de meesten zeer onbeleefd. Het tempo waarmee ze dan voldoen aan het verzoek laat ook zeer te wensen over (zo traag mogelijk).

Kan dit besproken worden met de leerkrachten/opvoeders/directie van de humaniora?

h. Schoolraad

Volgende vergadering: 20 oktober 2014 om 19.30u.

i. Edith Stein

Er was reeds een vergadering waar de retoricabals werden besproken. De directeur heeft op 2 oktober ll. een brief gemaild waarin de afspraken werden meegedeeld en een oproep werd gedaan om de pre-bals niet uit de hand te laten lopen.

j. Kersthappening

ook hier zijn de voorbereidingen volop bezig. Er hebben reeds drie ouders aangeboden iets te doen rond het thema ‘Wereldburger’ (Afrikaans, Aziatisch en Europees).

Volgende week zal een brief aan de ouders bezorgd worden waarin hun hulp gevraagd wordt.

Volgende vergadering: 4 november 2014