Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad Van Bestuur Oudervereniging 7 november 2017

Aanwezig: Frederic Beele, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Yves Crevecoeur, Jessy De Block, Margaux De Cock, Cristina Gozalves, Arnd Nelde, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens, Hélène Van Hoorebeke, Bruno Van Vlem en Aagje Van Walleghem

Directie: Guy Dalcq en Luc Audenaert
Verontschuldigd: Carmen Cloet en Steven Maertens

Agenda

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag RVB

Het vorig verslag werd goedgekeurd.

2. Mededelingen van de directie

* Zowel de missie-actie van de basisschool ten voordele van Congo als de Missieveldloop voor India waren een succes.

A.         Er komt een nieuwe richting in het derde jaar humaniora. De richting STEAM wordt uitgebreid naar de 2e graad. Typisch voor deze nieuwe richting is het vakoverschrijdend en projectmatig karakter van de wetenschapsvakken, de invoering van een vak toegepaste informatica en een vak artistieke component. Mocht de onderwijsvernieuwing vanaf 1 september 2019 in voege treden, dan zou de richting Economische –Wetenschappen verdwijnen, evenals de richting Grieks – Wetenschappen; ook de richting Grieks zonder Latijn in de tweede graad zou dan niet meer mogelijk zijn.

B.         Octopus-project: dit is een project voor hoogbegaafde leerlingen, die zich willen specialiseren in een bepaald thema. Dit is klasoverschrijdend en voor verschillende leeftijden, er kunnen verschillende projecten zijn. De leerlingen nemen het initiatief. Deze leerlingen hebben gevraagd een coach (leerkracht) te krijgen per project.

C.         Er zijn steeds meer en meer 6e jaars die zich opgeven voor het meter- en peterschap, dit om 1e jaars leerlingen te begeleiden bij hun studies.

3. Vorderingen van de werkgroepen

-    Voordracht en Algemene vergadering

Na overleg beslist de Raad om geen statutenwijziging voor te stellen aan de volgende jaarvergadering. Alle suggesties voor een spreker zijn nog welkom.

-    Retoricabal

Het balcomité is goed bezig.

-    Koor en Orkest

/

-    Vrienden van Sint-Barbara

Om de twee weken komt de werkgroep samen. De DJ en het optreden liggen vast, de cateraar is gekozen. Er is al heel wat sponsorgeld binnen. Leerkrachten van de basisschool en humaniora worden gevraagd ambassadeurs te worden naar de ouders toe. Ook de ouders van de humaniora moeten warm gemaakt worden om te sponseren en naar het bal te komen. Alle ouders zullen een uitnodiging per post krijgen.Het zal mogelijk zijn online kaarten te bestellen via de website van de school. De verkoop van de kaarten start op de kerstdrink van de basisschool. In het tijdschrift komt een aankondiging.

Voor Alumni is dit bal een gelegenheid om de vrienden van toen terug te zien, zij kunnen een tafel voor hun oude klasgenoten reserveren.

Er kunnen ook steunkaarten gekocht worden. De hulp van ouders tijdens het event zelf, zal beperkt zijn, er zijn slechts een paar mensen nodig aan de kassa en aan de bar om te coördineren. Het is vooral de bedoeling dat iedereen kan genieten. De verzekering is geregeld via een event-verzekering, hierdoor zijn ook een aantal vrijwillers verzekerd.

* Binnenkort zal er een brief verstuurd worden naar alle ouders ivm de renteloze lening. Op die manier krijgen de Vrienden van Sint-Barbara vers kapitaal.

-    Helpende handen

Er wordt gewerkt aan een online document zodat ouders zich op elk moment kunnen aanbieden als helpende hand. De school heeft ook nood aan bepaald materieel zoals gebruikte PC’s en kantoormaterieel. Voor de school zijn ze echter heel bruikbaar, maar bedrijfsleiders denken er niet altijd aan om ze aan de school te schenken. We moeten nadenken hoe we deze nood bekend kunnen maken bij de juiste mensen.

-    Menucommissie

/

-    Gezondheid en preventie

De offerte van de defibrillator is binnen. Er zal ook een kastje voorzien worden. Een onderhoudscontract is niet nodig, de batterij gaat 5 jaar mee. Een opleiding is zeker nodig, zodat de hulpverleners het toestel kunnen en durven te gebruiken. Een beperkt groepje van de personeelsleden (waaronder zeker de turnleerkrachten) zal deze opleiding krijgen. Voor de locatie van het toestel wordt gedacht aan de gang aan het secretariaat, daar is ook de EHBO-kamer en daar is altijd iemand aanwezig.

-    Communicatie

Deadline voor het schoolblad is begin december. De oudervereniging communiceert ivm de Algemene Vergadering en lidmaatschap van de oudervereniging. Ook de foto van de nieuwe Raad van Bestuur zal verschijnen. In het kader van het ouderbal zal er nog een uitnodiging komen om de Facebookpagina van de oudervereniging te volgen.

-    Klasafgevaardigden

/

-    Schoolraad

De schoolraad kwam samen op 9 oktober 2017. Er zijn drie zaken waar advies van de oudervereniging gevraagd wordt:

A.         een vraag van de leerlingenraad:

Wanneer een leerkracht het laatste lesuur afwezig is, kan er aan de 3e graad dispensatie voor dat laatste lesuur gegeven worden. De leerlingen mogen dan mits goedkeuring van de leerkracht (die kan bv wel een overhoring voorzien) de school verlaten. Naar analogie hiervan vragen de leerlingen of het ook mogelijk is later naar school te komen, wanneer op voorhand geweten is dat een leerkracht het eerste lesuur afwezig zal zijn. Nu is er in dit geval studie.

Het advies van de oudervereniging is negatief.

B.         een andere vraag van de leerlingenraad:

Kan de school eindigen om 16 uur ipv om 16u10? Sommige leerlingen moeten zich haasten om trein of bus te halen, indien ze die missen moeten ze een uur wachten op de volgende. Die 10 minuten kunnen gecompenseerd worden door de speeltijd in de namiddag te elimineren of door de middagspeeltijd in te korten.

Het advies van de oudervereniging is negatief. De oudervereniging is niet per se weigerachtig maar dit lijkt praktisch moeilijk te regelen. De 3 lesuren in de namiddag worden best even onderbroken voor zowel leerkrachten als voor de leerlingen. Een argument om de middagpauze in te korten was dat vele leerlingen zich vervelen, maar tijdens de middagpauze gebeurt er heel veel: de middagmaal gebeurt in shifts, er zijn er veel vakvergaderingen, het koor en orkest komt dan samen en er is ook het monitoraat. Inkorten van de middagpauze lijkt geen optie.

- om in orde te zijn met alle software licenties betaalt de school grote bedragen, juridisch heeft zij het recht deze kost door te rekenen naar de leerlingen. Om dit thema te bespreken wordt Diederik Costeur uitgenodigd op een volgende vergadering. Hij kan dan ook meteen de toekomst van Smartschool op school verder toelichten. Verder moet er in de toekomst ook een keuze gemaakt worden ivm het gebruik van pc’s op school, via leasing of “bring your own device”. Ook dit kan besproken worden met Diederik Costeur.

-    Edith Stein

/

-    Ignatius

/

-    Mobiliteit

/

-    Kerstdrink

Er komt dit jaar opnieuw een kerstdrink op de basisschool. Deze zal doorgaan de laatste donderdag voor de kerstvakantie.

4. Varia

5. Rondvraag

Op de humaniora worden oude gsm’s opgehaald, waarom vraagt men niet aan de basisschool om mee in te zamelen?
We nemen mee naar de volgende vergadering:

-    Smartschool op de basisschool?

-    Verfraaiing van de speelplaats + uniforme lay-out en restyling van de school

-    Fietstalling van de basisschool

Volgende vergadering dinsdag 5 december.