Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 7 maart 2017

Aanwezig: Frederic Beele, Aagje Vanwalleghem, Arnd Nelde, Jessy De Block, Christophe Tuypens, Carmen Cloet, Yves Crevecoeur, Katrien Cammers, Bruno Van Vlem, Sabrina Roeland, Cristina Miranda Gozalvez, Steven Maertens, Hélène Van Hoorebeke en Karen Broeckx

Directie: Guy Dalcq en Luc Audenaert

Verontschuldigd: Vic De Jaegher

Agenda

1.         Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd.

2.         Vorderingen van de werkgroepenAlgemene Vergadering

A.        Algemene vergadering

Lokatie : de toestemming om de Kerk te mogen gebruiken moet via de paters verkregen worden. De muzenzaal wordt toch te klein bevonden voor deze voordracht. Er kan een tijdelijke verzekering voor de Kerk aangegaan worden. Er wordt nagekeken hoe dit in het verleden werd aangevraagd.

Werktitel : het thema “humaniora” wordt voorgesteld aan Rik Torfs.

B.        Retoricabal

Op 23 maart is een receptie ter afscheid van het huidige balcomité en wordt het nieuwe balcomité voorgesteld. Ook worden de vertegenwoordigers van de goede doelen uitgenodigd en de giften overhandigd. Ook de leden van de Oudervereniging zijn welkom.

C.        Koor en orkest

Het volgende optreden zal doorgaan op het schoolfeest van 13 mei.

D.       Vrienden van Sint-Barbara

Er komt een Facebookpagina van het kunstproject. Op die manier kunnen de ouders het project volgen en worden ze enthousiast gemaakt om naar de veilig te komen. Eind maart zal er een mail met de uitnodiging voor de veiling gestuurd worden naar de ouders van de basisschool en de humaniora.

Er zijn al een aantal sponsors gevonden. Meester Johan neemt contact op met Cedric Vergauwen ivm de rolverdeling. De veiling gaat door op 4 mei om 19 uur : eerst kunnen de werken bekeken worden, nadien worden ze geveild.

Volgende vergadering van de werkgroep is op 21 maart.

E.         Helpende handen

/

F.         Menucommissie

De opmerkingen uit de vorige verslagen werden doorgegeven.

De kok betwist echter dat er te weinig groenten worden geserveerd, volgens hem zijn er altijd groenten over.

Hij betwist ook dat het vlees soms niet doorbakken is.

De spaghettisaus zal aangepast worden.

G.       Gezondheid en preventie

De fluohesjes-actie op de basisschool is afgelopen. De werkgroep kreeg de lijsten met de aantallen per klas. De winnende klas mag met hun juf naar de cinema. Er zal een draaiboek opgesteld worden voor volgend jaar. Op de vraag van de Oudervereniging of er eventueel hulp nodig is bij het RAD programma, antwoordt de directie dat er een volledige invulling van een evenwichtig gespreid RAD programma bestaat en er dus actueel geen bijkomende aanvulling nodig is. Het belang om met de concrete inhoud en met de contactgegevens confidentieel om te gaan wordt herhaald.

H.       Communicatie

Er is een vergadering gepland omtrent de Facebookpagina van de Oudervereniging.

I.           Klasafgevaardigden

/

J.          Schoolraad

/

K.        Edith Stein

Er was een samenkomst op 16 februari. Er waren 6 personen aanwezig, volgende punten werden besproken:

1.       Studieaanbod en programmatie-aanvragen: stand van zaken
2.       Scholengemeenschappen-projecten i.v.m. het M-decreet en zorgbeleid: stand van zaken
3.       Toekomst MCSG 2017-2020: omdat de schoolraad van het Sint-Barbaracollege vragende partij is om dit te behouden, blijft het MCSG bestaan.

L.         Ignatius

/

M.     Mobiliteit

Op 3 april gaat het mobiliteitsplan van start en de school wil alle ouders informeren ivm de bereikbaarheid van de school. Daarvoor wordt samengewerkt met een communicatiebureau. Voor de Paasvakantie zal er een mailing verstuurd worden. De impact van dit plan op de kleuterschool is reëel, op dit moment is er geen wachtlijst voor de kleuters. De aanmeldingen voor de basisschool zijn dezelfde als vorig jaar. Er komen veel vragen van ouders van kleuters en van kinderen uit het eerste en tweede leerjaar over hoe hun kinderen veilig op school zullen geraken? Er zal meer personeel op straat moeten staan om de stroom kinderen te begeleiden. Zijn er gemachtigde opzichters op school? Ja, maar onvoldoende leerkrachten hebben deze cursus gevolgd, plus de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van deze personen is groot. De verzekering moet hiervoor nagekeken worden.

N.       Kerstdrink

O.       Ouderbal

/

4.         Bijgewoonde vergaderingen

/

5.         Mededelingen van de directie

/

6.         Varia

Het artikel van de vzw pesten op school wordt volgende vergadering besproken.

7.         Rondvraag

/

Volgende vergadering dinsdag 28 maart.