Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 7 juni 2011

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Patrick Verboven, Frederic Beele, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Lieve Storme, Benedikte Derveaux, Hélène Van Hoorebeke, Marie-Luce Krekels
Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Frank Raat, Jan Vande Moortel, Wim Declercq, Marleen Van Wemmel

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Eindejaarsactiviteiten

Taken einde schooljaar

 • Proclamatie 6e jaar lagere school : woensdag 29 juni om 19h45.
 • Proclamatie 6e jaar humaniora : maandag 27 juni om 19h.
 • De oudervereniging geeft geschenken voor de leerlingen met de meeste studie-inzet.
 • De namenlijst m.b.t. de boekenverkoop (6e jaar lagere school-1e jaar humaniora) wordt aan de werkgroep bezorgd die hiervoor het nodige zaldoen (volgende week zullen deze brieven samen met de boekenlijst verstuurd worden aan de leerlingen.
  De boekenverkoop zelf gaat dit jaar door op 30 juni. Een mail hieromtrent zal nog aan alle ouders verzonden worden. Er zullen opnieuw tafels voorzien worden met vermelding van het jaar. Wel zal er op gelet worden dat er een betere aanduiding van het jaar komt en dat de tafels beter verspreid staan op de speelplaats.

Lidgelden
De lidgelden van de oudervereniging van vorig schooljaar zullen eind juni overgeschreven worden. Wat de lagere school betreft wordt het bedrag ‘in kas’ gehouden om (later in het schooljaar) te gebruiken voor de aankoop van de digiborden. Wat de humaniora betreft werden 3 beamers en didactisch materiaal voor het biologie- en chemielokaal aangekocht. Voorstellen naar volgend schooljaar toe zijn: digiborden (lagere school) en beamers (humaniora).

Planning schooljaar 2011-2012
De planning van de info-avonden (met voorstelling van de oudervereniging) is als volgt:

 • maandag 5 september: 3e kleuterklas en 3e graad
 • dinsdag 6 september: 2e graad lagere school
 • donderdag 8 september: 1e graad lagere school
 • donderdag 15 september: 1e jaar humaniora

Bruine envelop
Onderstaande documenten dienen tegen maandag 22 augustus binnen te zijn op school zodat ze kunnen meegegeven worden in de bruine envelop bij het begin van volgend schooljaar (recto/verso waar mogelijk):

 • uitnodiging Algemene Vergadering + kandidatuur oudervereniging
 • helpende handen (op het document zal ook een oproep gedaan worden voor “actieve deelneming” aan dienstbetoon)
 • kandidaten boekaniers en klasafgevaardigden

3. Werkgroepen

Algemene Vergadering
Iedereen heeft het voorstelontwerp van uitnodiging ontvangen. Ook het ontwerp van affiche wordt voorgesteld. Beide documenten worden goedgekeurd.

Website
De school heeft nagedacht over de nota. De website moet geüpdatet worden en hierbij zijn uniformiteit in presentatie, zelfbeheer en transparantie heel belangrijk.

Koor en Orkest
De muzische avonden van 19 en 20 mei zijn goed verlopen.

Dienstbetoon
Volgende activiteit: vrijdag 16 maart 2012.

Helpende handen
Er is geen assistentie nodig voor de verdeling van de ontbijtmanden op 19 juni a.s. Ter info: er werden in totaal 920 manden verkocht.

Gezondheid en preventie
Volgend schooljaar dienen de thema’s waarrond dit jaar gewerkt werd (o.a. water) verder te worden opgevolgd.

PR en communicatie
Vandaag verscheen er een artikel in De Gentenaar over de fietsenstalling in de kerk.

4. Varia

Er zijn 2 vaststellingen m.b.t. de lagere school: de nieuwe regeling voor het ophalen van de kinderen (ze mogen niet meer zonder begeleiding naar buiten, dus kinderen die worden opgehaald worden opgehaald op de speelplaats) alsook het toezicht dat niet altijd evident is door de aard van het gebouw.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 13 SEPTEMBER 2011