Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 7 februari 2017

Aanwezig: Frederic Beele, Aagje Vanwalleghem, Arnd Nelde, Jessy De Block, Christophe Tuypens, Carmen Cloet, Yves Crevecoeur, Katrien Cammers, Bruno Van Vlem, Sabrina Roeland en Vic De Jaegher

Directie: Guy Dalcq

Verontschuldigd: Steven Maertens, Cristina Miranda Gozalvez, Hélène Van Hoorebeke, Karen Broeckx, Luc Audenaert en Christophe Brabant

Agenda

1.         Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd.

2.         Vorderingen van de werkgroepenAlgemene Vergadering

A.        Algemene vergadering

- De voordracht van Rik Torfs zal doorgaan op woensdag 20 september 2017 om 20 uur. Men denkt weer aan de kerk als lokatie, er zal nagegaan worden of dit kan. Er moet ook aan de nodige verzekeringen gedacht worden. De school kan de voordracht sterk aanbevelen bij de leerlingen van de vijfde en zesde humaniora, hun aanwezigheid verplichten is af te raden. Het thema van de voordracht zou “humaniora” gerelateerd kunnen zijn, bv. “ wat is de rol van de humaniora?” Het is zeer zinvol dat de leerlingen al voor de voordracht weten wie Rik Torfs is, dit kan tijdens de lessen Nederlands. Dit kan voorgesteld worden aan de leerkrachten, maar het kan hen niet opgelegd worden. Midden mei moet de affiche klaar zijn, zodat die kan gepubliceerd worden in de laatste editie van Allegro Barbaro. Zal men iedereen weer op voorhand laten inschrijven? We vragen feedback aan de werkgroep van vorig jaar.

- De werkgroep wil graag een concept uitwerken omtrent hartritmestoornissen en de screening daarvan met cardioloog Brughada.

- Er is voorgesteld een politiek debat te organiseren voor de zesdes naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Deze leerlingen worden 18 jaar en zijn dan stemgerechtigd. Het voorstel is zeer interessant bevonden, maar de vraag rijst of het aan de school toekomt om een dergelijk debat te organiseren? Dit idee zal verder besproken worden met de Alumnivereniging en de moedervereniging.

B.        Retoricabal

Het bal van 27 januari was zeer geslaagd. Ook voor de meehelpende ouders was het een leuke belevenis. De receptie was tot in de puntjes verzorgd, met dank aan de sponsors. Het balcomité was dit jaar een goed en hecht team met een enthousiaste en verantwoordelijke voorzitter, de leden werkten goed mee. Datum volgend bal: vrijdag 23 februari 2018.

C.        Koor en orkest

Het optreden in Kwaremont ten voordele van de ouders van verongelukte kinderen was prachtig. Er waren een 40 à 50 tal leerlingen van de school aanwezig en het spektakel was indrukwekkend. De kerk zat vol, er waren een aantal prominenten aanwezig in het publiek. Het niveau was heel hoog. Er stonden ook veel leerkrachten mee op het podium.

D.       Vrienden van Sint-Barbara

De affiche is klaar. De werken zullen geveild worden op 4 mei, Meester Johan de Caluwé zal de avond aan elkaar praten, Cedric Vergauwen heeft toegezegd om als gerechtsdeurwaarder op te treden. Ook op werken van Berlinde De Bruyckere, Johan Clarisse, Peter Buggenhout en Marie Cloquet kan geboden worden.

Marie Cloquet is heel goed voorbereid op het kinderkunstproject en heeft een leidraad gemaakt voor alle leerkrachten.

E.         Helpende handen

/

 

F.         Menucommissie

De vraag kwam waarom de kinderen van de kleuter-en basisschool niet meer mogen praten tijdens de maaltijd. Dit was tot voor kort niet het geval. Vele kinderen betreuren dit. Deze vraag wordt meegenomen naar de volgende vergadering. Er werd opgemerkt dat de kinderen van de lagere school weinig groenten krijgen. Het eten van groenten zou nochtans gestimuleerd moeten worden bij jonge kinderen. Er wordt nog een antwoord verwacht van de menucommissie omtrent reeds aangebrachte aandachtspunten (cfr bakwijze vlees en kwaliteit spaghettisaus).

G.       Gezondheid en preventie

Humaniora

Volgend vragen naar de directie toe zijn hangende :

-      zullen er aan het basis RAD-programma van de school nog aanvullingen gebeuren?
-      zullen de EHBO (reanimatie) lessen voor de humaniora al dan niet verdergaan?

De directie vergadert volgende week, deze punten zullen besproken worden en verder gecommuniceerd worden.

Basisschool

De eerste controles op het dragen van de fluohesjes zijn achter de rug, vele kinderen dragen de hesjes. De stickers zijn een succes, de kinderen zijn trots ze te hebben. Voor volgend schooljaar zouden de controles gebeuren tussen oktober en half februari.

H.       Communicatie

De affiche van het kunstproject “Kunst van de toekomst” komt in de volgende editie van Allegro Barbaro.

In het juni-nummer gaan we een stand van zaken publiceren, wat deed de oudervereniging het afgelopen jaar ivm de veiligheid op school?

I.           Klasafgevaardigden

/

J.          Schoolraad

De schoolraad kwam samen op 23 januari. In april moet er een nieuwe schoolraad samengesteld worden. Er werd aan de huidige voorzitter Gert Vermeulen gevraagd of hij zijn mandaat wou hernieuwen voor vier jaar. Hij aanvaardde dit. Er zal op zoek gegaan worden naar nieuwe leden voor het middenveld, er zijn al een aantal potentiële kandidaten. De vertegenwoordigers van de oudervereniging zullen dezelfde blijven. De doorlichting van de basisschool werd toegelicht.

K.        Edith Stein

Er is een vergadering op 16 februari.

L.         Ignatius

/

M.     Mobiliteit

De algemene indruk is dat er niets te veranderen valt aan de bestaande plannen. De politieke wil om iets te wijzigen is er niet. De basisschool, die mogelijks het meest getroffen zal worden, deed een enquête. Daaruit bleek dat de ouders niet zo gelukkig zijn met het plan, maar de interesse voor de school blijft. De basisschool zal een kaart communiceren over de bereikbaarheid inclusief al de kiss & ride zones.

N.       Kerstdrink

De afrekening van de kerstdrink wordt volgende vergadering besproken met de penningmeester.

O.       Ouderbal

/

3.         Bijgewoonde vergaderingen

Er was een bijeenkomst in de Vooruit met ouders van andere scholen op initiatief van de oudervereniging van De Wingerd. Er waren slechts drie scholen vertegenwoordigd, naast de Wingerd ook Sint-Pieters en Sint-Barbara. De bedoeling van de vergadering was ideeën uitwisselen en van elkaars ervaringen te leren.

4.         Mededelingen van de directie

/

5.         Varia

Het artikel van de vzw pesten op school wordt volgende vergadering besproken.

6.         Rondvraag

Toelichting One Drive Google.

Volgende vergadering dinsdag 7 maart.