Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 7 december 2010

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Patrick Verboven, Hélène Van Hoorebeke, Steven Maertens, Benedikte Derveaux, Wim Declerck, Marie-Luce Krekels, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn
Directie : Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Lieve Storme, Frank Raat, Frederic Beele, Marleen Van Wemmel

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Website
Er was overleg tussen de werkgroep en dhr. Commerman om meer inzicht te krijgen in wat er momenteel bestaat op school en waar men naartoe gaat. Tegen januari hoopt de werkgroep verder een voorstel te kunnen uitwerken dat dan zou kunnen voorgelegd worden aan de inrichtende macht.

Koor en Orkest
Een mail werd verstuurd aan de geïnteresseerde ouders die via de lijst Helpende Handen hulp aanboden. Dhr. Steenbrugge zoekt nog baritons en hulp bij het regelmatig in orde zetten van de partituren.

Schoolraad
De secretaresse zal ingelicht worden dat Isabelle De Rijcke vervangen wordt door Hélène Van Hoorebeke.

Helpende handen
Een mail werd gestuurd naar ouders die zich hadden opgegeven met vraag naar logement in april (2 tot 9 april). Tot nu toe is er logement voor 25 van de 49 leerlingen. Ook de ouders van 1e tot 4e humaniora zullen nu door de school aangeschreven worden.

Ignatius
Er was een vergadering rond “netiquette”: wat met gsm-gebruik op de lagere school, computergebruik tussen leerkrachten en leerlingen en tussen leerkrachten en ouders, ....

Gezondheid en preventie
De werkgroep stelt 3 thema’s voor waarrond zou kunnen gewerkt worden :
1. gameverslaving
2. meer water drinken op school
3. mentale gezondheid (“fit in je hoofd”).

Er wordt beslist om dit schooljaar het thema “water” uit te werken en dan voornamelijk voor de humaniora (gezien de werken op de lagere school). Volgend schooljaar zou dan een “themajaar” kunnen worden rond gameverslaving met o.a. een gastspreker op de Buitengewone Algemene Vergadering.

Kerstdrink
Gaat door op vrijdag 17/12. De brief hieromtrent wordt deze week meegegeven.

Het start om 14.45u omdat er een act is waarop met alle leerlingen afscheid zal genomen worden van de school. De werkgroep PR & communicatie zal een persbericht opmaken en versturen. De lijst helpende handen zal bekeken worden en de namen van de geïnteresseerden zullen doorgegeven worden.

3. Mededeling directie

Lagere school

 • Ter info: bij sneeuwweer is er een verbod om op de sneeuwplaats met sneeuwballen te gooien.
 • Wat de verhuis naar Bijlokehof betreft, is er nood aan personen die kunnen begeleiden/toezicht houden over de middag van 11.50u tot 13.05u (verschillende voorstellen worden gedaan: studenten inschakelen, scoutsleiding, oud-leerlingen, studenten jobregeling, …). De avondstudie wordt gewijzigd: er zal enkel nog een korte studie zijn en daarna is er opvang tot 17.40u. Gezien er geen conciërge is zal de opvang verzekerd blijven, mits betaling (om misbruik te verkomen) van 5 euro voor het 1e kwartier en vervolgens 10 euro per aangesneden kwartier.

Humaniora

 • Morgen is er vergadering met de Stad Gent over de problematiek op de Zuid (vooral het afhalen blijkt problematisch).
 • De school schreef zich in voor de werkgroep Mobiliteit (3e en 4e jaar humaniora) van de stad Gent.
  De school stapte ook in het MOS-project (Milieu op school).
 • De resultaten van een toetsafname informatiewerving en –verwerking bij tweedejaarsleerlingen worden ons bezorgd en besproken.
 • De kringloopactie rond het binnenbrengen van oude boeken was geen succes.

4. Varia

 • De belastingsaangifte wordt in orde gebracht.
 • De beleidsnota van minister Pascal Smet wordt doorgegeven om in te kijken.
 • Er werd contact opgenomen met de persoon die vroeg naar een navette tussen klein en groot Sint-Barbara na de verhuis (zie vorig verslag). Eigenlijk zou ze willen in contact komen met andere ouders die hetzelfde probleem hebben. Er wordt beslist dat een brief zal opgesteld worden uit naam van het oudercomité om mee te geven aan de ouders. Hierin zal te lezen zijn dat, mochten ouders in contact willen komen met andere ouders zij dit kunnen doen door hun vraag aan ons te richten en dat wij dit dan zullen doorspelen. Dit bericht kan ook nog tijdelijk ad valvas uitgehangen worden, er zal ook een infostand ingericht worden op de kerstdrink.
 • De voorbereiding op het ingangsexamen van genees- en tandheelkunde wordt opnieuw georganiseerd op school. De ouders van het 6e jaar humaniora krijgen binnenkort hieromtrent een brief.
 • Tijdens de examens op de humaniora krijgen de leerlingen van het 1e, 2e en 3e jaar, indien er examen is van 2 vakken, eerst het eerste vak, dan is er een korte pauze en pas daarna het 2e vak. Dit werd zo beslist na bevraging van de leerkrachten. De leerlingen zelf zijn hier minder gelukkig mee.
 • De school is zich bewust van de moeilijke situatie van leerlingen die met het openbaar vervoer naar school komen (werken aan station waardoor bussen/trams plots andere uren rijden, andere routes rijden, …).
 • Er werd opzoekwerk gedaan over de geluidsnorm (cfr. Bal) en de conclusie is dat er geen geluidsnorm is.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 11 JANURAI 2011