Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 oktober 2015

Aanwezig: Karen Broeckx, Frederic Beele, Vic De Jaegher, Steven Maertens, Christophe Tuypens, Sandra Pattyn, Helene Van Hoorebeke, Carmen Cloet, Bruno Van Vlem, Aagje Van Walleghem, Arnd Nelde, Jessy De Block, Cristina Miranda Gozalvez

Directie: Christophe Brabant, Luc Audenaert

Verontschuldigd: Fabrice Dubrulle

1. Kennismaking met de nieuwe leden van het bestuur

We verwelkomen twee nieuwe leden. Iedereen stelt zich kort aan elkaar voor.

2. Vastleggen van de functies binnen de raad van bestuur

Voor de functies van voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester worden respectievelijk Frederic Beele, Helene Van Hoorebeke en Steven Maertens verkozen.

Voor de functie van secretaris wordt Sandra Pattyn herverkozen.

3. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

De voorzitter werkt het verslag van de algemene vergadering verder af. Dit zal volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd worden, waarna het kan gepubliceerd worden.

4. Algemene vergadering: Evaluatie voordracht

De opkomst voor de voordracht was degelijk: ongeveer evenveel mensen als voorbije jaren.

De algemene consensus was dat het een boeiende voordracht was met zeer veel interessante anekdotes waardoor de voordracht zeer aanschouwelijk werd. De spreker zelf was zeer boeiend: hij kent duidelijk de materie en brengt zijn passie ervoor over aan het publiek.

De nota’s van de voordracht werden reeds overgemaakt aan de oudervereniging. Deze zullen zo spoedig mogelijk verwerkt worden tot een tekst die dan zal gepubliceerd worden in het schoolblad én op de website van de oudervereniging.

5. Invullen van de taken binnen de oudervereniging

De takenlijst wordt voorlopig ingevuld. Volgende vergadering zullen we dit opnieuw opnemen zodat de afwezigen hun voorkeur kunnen kenbaar maken.

6. Vordering van de verschillende werkgroepen

Elke werkgroep wordt kort ingeleid door de verantwoordelijken van vorig jaar, dit teneinde hun werking uit te leggen aan de nieuwe leden.

a. Retoricabal

De groep is reeds tijdens de grote vakantie samengekomen en is beginnen werken. De vooruitgang wordt elke maand gepresenteerd tijdens een vergadering met leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. Ook alle eventuele vragen en opmerkingen worden dan behandeld.

De belangrijkste taak van het balcomité momenteel is het zoeken naar sponsors. Dit is de meest dringende taak.

In november zou een bezoek aan de zaal gepland worden: de Vooruit heeft de laatste maanden een aantal structurele werken aan de zaal uitgevoerd.

b. Koor en Orkest

Er was de introductiedag op 20 september in Drongen.

Nieuwe leerkrachten begeleiden nu het Koor en Orkest. Koorleidster is nu evenwel voor enige tijd afwezig zodat het momenteel nog een beetje zoeken is.

c. Vrienden van Sint-Barbara

Het optreden van Scala was succesvol. De avondvoorstelling was volledig uitverkocht. Voor de middagvoorstelling was maar iets meer dan de helft van de tickets verkocht. Er was gehoopt dat meer gezinnen naar de middagvoorstelling zouden komen.

Al bij al een geslaagd evenement. De commentaar en feedback van de bezoekers was zeer positief.

Op het einde van de maand zal de vzw samenkomen om het evenement te bespreken en te beginnen plannen voor een volgende actie.

d. Helpende Handen

Er werden heel wat formulieren ingediend, zowel in de basisschool als voor de humaniora. De gegevens zullen nu in een lijst gezet worden om gemakkelijk gebruik van te kunnen maken.

e. Menucommissie

Door onverwachte omstandigheden kon niemand van de ouders aanwezig zijn op de vergadering. De aangepaste menu’s werden inmiddels overgemaakt. Een nieuwe datum voor de menucommissie is nog niet bekend.

f. Gezondheid en preventie

Er was een vergadering met het leerlingenparlement i.v.m. het gezondheidsprogramma dat vorig schooljaar werd besproken in de werkgroep. De vergadering werd als zeer constructief ervaren en de leerlingen brachten ook actief inhoud aan.

Waar oorspronkelijk een 10-puntenprogramma werd opgesteld door de oudervereniging, werd dit, na de vergadering, herleid tot volgende 4 belangrijke onderwerpen:

  • voeding en drinken
  • Sport
  • RAD-preventie
  • EHBO en CPR

I.v.m. de RAD-preventie werd ook het fenomeen van pre-bals en het overmatig drankgebruik van jongeren op (pre)bals en fuiven besproken. Ook het pre-bal, dat vorig jaar door het vorige leerlingenparlement was georganiseerd voor de 6de-jaars, werd besproken (kleine duiding: er was een pre-bal georganiseerd in De Ploeg waarvoor de 6de-jaars zich konden inschrijven. Het resultaat was dat die 6de-jaars zeer laat zijn toegekomen op hun eigen retoricabal én dat een aantal onder hen teveel gedronken hadden. Het balcomité van vorig jaar was hierdoor zeer teleurgesteld in hun medeleerlingen).

De leerlingenraad is akkoord dat meer gesensibiliseerd moet worden zowel naar de leerlingen als naar de ouders toe. Ook de directie is akkoord om dit jaar opnieuw een brief naar de ouders te sturen waarin nogmaals het fenomeen van de pre-bals zal aangekaart worden en de verantwoordelijkheid van de ouders hierbij.

I.v.m. meer sport op school, haalden de leerlingen aan dat zij maar één sportdag hadden: de jaarlijkse veldloop wordt door de leerlingen niet echt als een sportdag ervaren. De directie merkt evenwel op dat de leerlingen onder ‘sportdag’ eerder een ontspannende dag wensen mee te maken. Een veldloop is echter wel degelijk sporten en is zeer intensief.

g. Communicatie

De deadline voor het schoolblad is 23 november 2015.

h. Klasafgevaardigden

De eerste vergadering is goed verlopen. Het verslag zal gepubliceerd worden van zodra het ontvangen wordt.

i. Kerstdrink

De Kersthappening van de voorbije jaren zal vervangen worden door een Kerstdrink. Dit werd tevens besproken op de vergadering van de klasafgevaardigden op de basisschool en er was een vrij grote consensus hieromtrent. Deze zou doorgaan op de laatste vrijdag voor de Kerstvakantie.

Dit jaar zal gekeken worden om een Kerstdrink zowel op de basisschool als op de humaniora te organiseren. Er kwam heel wat vragen van ouders met kinderen op de humaniora om de mogelijkheid te voorzien om elkaar te ontmoeten.

Op de humaniora zou de drink doorgaan vanaf 10.00u ’s ochtends, als de kinderen hun rapport hebben afgehaald. Op de basisschool zou de drink beginnen om 15.00u, nadat de schooldag gedaan is.

Ook in kader van de mogelijkheid tot sociale contacten voor ouders met kinderen op de humaniora: de muzische avond zal gekoppeld worden aan de open schooldag op 23 april 2016. Tevens wordt voorzien in de mogelijkheid om die dag ’s avonds een maaltijd op school te benuttigen. Op die manier kunnen ouders elkaar ontmoeten.

7. Bijgewoonde vergaderingen

Er was een vergadering belegd door de dienst Mobiliteit van de stad, meer bepaald over het voetgangersgebied in de buurt/het deel van de stad van de school.

Blijkbaar zijn nog wijzigingen mogelijk, minstens als je een grotere organisatie bent: zowel de provincie Oost-Vlaanderen als de UGent hebben kunnen bekomen dat bepaalde straten (o.a. Laurentplein en de Sint-Pietersstraat), die ingekleurd waren als voetgangersgebied, nu toch toegankelijk zouden blijven voor de auto.

8. Mededeling van de directie

a. Basisschool

Dit jaar is er geen schoolfeest (wegens het operaproject Babel), maar de basisschool zou wel een ontbijtmanden actie doen.

De directie vraagt aan ouders, indien zij zouden kunnen sponsoren om de manden vol te krijgen of indien zij gegevens hebben van mensen/bedrijven die zouden kunnen sponsoren, om contact op te nemen met de directie (basisschool@sint-barbara.be).

b. Humaniora en basisschool

Het opvoedingsproject van de Jezuïetencolleges werd hertaald. Dit zal voorgesteld worden op de basisschool en de humaniora en tevens toegelicht worden op de Ignatiusavonden die de school organiseert.

De hertaling is reeds beschikbaar op de site van de Jezuïeten (http://www.jezuieten.org/nl/wat-we-doen/jongeren/jezuietencolleges/opvoedingsproject) en zal binnenkort ook op de website van de school gepubliceerd worden.

9. Varia

a. Dansen op het retoricabal

De vraag wordt gesteld of het geen idee zou zijn om, naar aanleiding van het retoricabal, danslessen op school aan te bieden. Zo zou er tijdens de middagpauze bv. een paar lessen salsa, lindy hop, … kunnen gegeven worden. Bij aanvang van het bal (en nadien) kunnen de leerlingen dan het bal al dansend beginnen. Dit kan dan bv. ook een activiteit voor de 6de-jaars zijn om vroeger naar het bal te komen.

b. Verkiezingen algemene vergadering oudervereniging

De opmerking wordt gemaakt dat het niet de bedoeling is om campagne te voeren vooraf en stemmen te ronselen. Niet iedereen gaat hiermee akkoord.

De oudervereniging heeft geen geschiedenis in campagne voeren, maar het voeren van zo’n campagne zorgt er wel voor de ouders die zich kandidaat stellen, echt wel betrokken willen zijn bij het schoolgebeuren. Ook trekken zij op die manier mensen aan om naar de algemene vergadering te komen.

Het is wel niet de bedoeling dat elke aanwezige ouder toekomt met een volmacht voor een niet-aanwezige ouder, maar tot op heden is dit ook niet het geval.

c. 3e graad humaniora: verlaten van de school over de middag

De directie wenst nogmaals bijkomend te benadrukken dat het al dan niet geven van toestemming door de ouders, niet definitief is: deze toestemming kan gewijzigd worden na elke vakantie/trimester.

Op die manier kunnen zowel ouders als leerlingen ‘groeien’ in het opnemen van verantwoordelijkheid.

Volgende vergadering: 10 november 2016