Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 6 oktober 2009

Aanwezigen: Lieve Feremans, Lieve Storme, Wim Declercq, Véronique Henehene, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Isabel De Rijcke, Steven Maertens, Patrick Verboven, Jean-Pierre Berwouts
Directeur: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Frank Raat, Frederic Beele, Benedikte Derveaux

VERSLAG

1. Kennismaking met de nieuwe leden van het bestuur

De leden worden gevraagd zich kort voor te stellen. Nieuwe leden zijn Steven Maertens en Patrick Verboven. Er wordt afgesproken dat, tijdens de volgende vergadering, de foto van het oudercomité zal genomen worden.

2. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

3. Algemene Vergadering: evaluatie

De aanwezigen waren enthousiast. Misschien kan er volgende keer iets stipter gestart worden.

4. Bijzondere Algemene Vergadering

Datum wordt later vastgelegd.

5. Invullen van de taken binnen de oudervereniging

De takenlijst wordt ingevuld en aangepast daar waar nodig.

6. Werkgroepen

Retoricabal
Er wordt goed gewerkt.

Website
Er zal ook een document opgemaakt en op de website geplaatst worden, waarin een overzicht gegeven wordt van de projekten die de ouderverniging ondersteunt (betaalt) met de lidgelden die de school van de ouders ontvangt voor de oudervereniging. Aldus kunnen de ouders zien waar het lidgeld aan besteed wordt.

Koor en Orkest
Dank aan de direktie om het weekend “koor en orkest” te willen laten aansluiten bij een pedagogische studiedag.
Het weekend met Delft is verlegd van 30 januari 2010 naar 23 januari 2010.

Dienstbetoon
Een nieuwe datum voor een vergadering wordt eerstdaags bepaald.

Helpende handen
In totaal werden 57 formulieren ingevuld, wat heel wat minder is als vorig schooljaar.

Schoolblad
De deadline voor het indienen van de teksten is eind november.
Het oudercomité zal volgende stukken leveren:
- verslagje over avond Algemene Vergadering;
- groepsfoto oudercomité;
- voorstelling bestuur + ledenlijst;
- overzichtje besteding lidgelden;
- bedankwoordje voor het invullen van de lijst Helpende Handen - eventueel foto’s.

Feestcomité
De reacties op de wijnbeurs zijn positief, er zijn zelfs al enkele bestellingen binnengekomen en heel wat ouders zijn bereid een handje mee te helpen.
Voor het eetfestijn op de lagere school (10 oktober e.k.) werd afgesloten op 390 reservaties.

Klasafgevaardigden
De eerste vergadering is goed gestart.
Er wordt gevraagd of het mogelijk is om, bij de bouw van de nieuwe schoolgebouwen, een koele ruimte te voorzien voor de boterhamdozen.

Schoolraad
De leerlingenaantallen werden besproken alsook de nascholingsprogramma’s voor leerkrachten.

7. Medeling directie

Humaniora
De vergunning voor de bouwwerken werd verleend!

8. Varia
De vraag werd gesteld waarom de lagere school en humaniora niet dezelfde einddatum van het einde van het schooljaar hebben. Dit is uitzonderlijk omwille van de geplande bouwwerken.

Deelname aan XIU wordt besproken.

VOLGENDE VERGADERING : DINSDAG 10 NOVEMBER 2009