Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 6 november 2012

 

Aanwezig: Jean-Pierre Berwouts, Jan Vande Moortel, Philippe Delforge, Helene Van Hoorebeke, Lieve Vanschoubroek, Wim Declerck, Patrick Verboven, Bert Danckaert, Sandra Pattyn

Directie: Eddy Bosschem, Johan De Ridder

Verontschuldigd: Benedikte Van Garsse, Marleen Van Wemmel, Steven Maertens, Frederic Beele, Véronique Derveaux, Pierre Vinck

1. Kennismaking met de nieuwe leden van het bestuur

Iedereen stelt zich kort voor.

2. Foto shoot

De groepsfoto van het nieuwe team wordt uitgesteld tot de volgende vergadering wegens het verontschuldigd zijn van een aantal bestuursleden.

3. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Overlopen en bevestigen takenlijst

Er wordt een woordje uitleg gegeven bij de verschillende werkgroepen. De namen van de leden worden enerzijds bevestigd en anderzijds verschoven om elk lid op te nemen in verschillende groepen.

5. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

De leerlingen zijn volop bezig met het vastleggen van de DJ's. Deze zijn op één of twee na in orde. Er zijn ook al en aantal gadgets aangekocht en er worden er nog een aantal voorzien.

Er werd gevraagd of het balcomité eventueel informatie of een klein verslag voor de website van de school zou kunnen doorsturen. Eén van de leerlingen zal een kort, wekelijks verslag maken om te kunnen publiceren.

De affiches en kaarten zijn ook bijna volledig in orde. Er moeten nog een aantal zaken op punt gesteld worden maar op 4 januari zou alles naar de drukker kunnen.

Er zullen drie soorten inkombandjes voorzien worden: -16, ts. 16 en 18j, +18j. Er wordt nagedacht om eventueel een aparte ingang te voorzien voor elke leeftijdsgroep. De inkomstbandjes zullen met een tang moeten gesloten worden. Er worden 8 tangen voorzien op de avond zelf zodat het aandoen van de bandjes vlot verloopt.

Wat betreft het drankgebruik van de jongeren bestaat het gevoel dat de Kokorico ook zoekende is en dat ook bij hen wordt nagedacht over het alcoholverbruik bij en –schenking aan de jongeren. Er zal alleszins strenger toegezien worden op het uitschenken van sterke drank. Er zal ook een boodschap gedrukt worden op de affiches en kaarten om de leerlingen te wijzen op het drankgebruik en -misbruik.

Wat betreft de sponsoring zit alles op schema.

b. Dienstbetoon

Volgende vergadering: 12 november.

c. Helpende handen: formulieren;

De meeste formulieren zijn binnen. Alle formulieren zullen in een elektronisch bestand gestoken worden.

d. Menucommissie

Volgende vergadering: 19 november

e. Communicatie (website/schoolblad/pr & comm)

Alle bijdragen voor het schoolblad moeten liefst zo vlug mogelijk ingediend worden en sowieso voor eind november. Voor de oudervereniging zijn de bijdragen het verslag van de algemene vergadering en de groepsfoto van de nieuwe equipe.

Op de website staat een verslag van het debat op de algemene vergadering. Er zal gevraagd worden of dit ook mag gepubliceerd worden in het schoolblad.

Website: er werd een redactieraad opgestart en inmiddels kwam deze al samen. Er is een nieuw animo.

f. Schoolraad

Op 8 oktober was er een vergadering. Het verslag werd nog niet ter beschikking gesteld.

h. Ignatius

Er werd een datum vastgesteld voor een vergadering van het MCSG van scholengemeenschap Ignatius op 4 december in de basisschool van het Sint-Pietersinstituut.

i. Kersthappening

De voorbereidingen voor de kersthappening zijn goed op weg. Er werd al een heel deel materiaal besteld bij de Stad Gent. Er wordt nog een deel materiaal besteld bij de provincie Oost-Vlaanderen.

De leerkrachten staan achter het project en zullen de nodige voorbereidingen doen met de leerlingen.

Elke graad zal aan één project werken:

  • de leerlingen van de derde graad zullen de muur op de benedenspeelplaats, kant toiletten, ‘inkleuren’, dit onder begeleiding van een ouder/artiest. Zij hebben al gebrainstormd over wat zij met de muur zouden kunnen en willen doen: er werd een lijstje opgesteld. De verschillende voorstellen zullen nu besproken worden met de begeleidende artiest om na te gaan wat praktisch mogelijk is;
  • de tweede graad zal een kunstwerk op canvas maken. Ook hier zal begeleiding voorzien worden door een artiest die reeds eerder kunstwerken maakte in school/groepsverband. De leerkrachten en leerlingen zijn nog aan het overleggen wat het uiteindelijke resultaat dient te worden. Van zodra zij dit beslist hebben zal dit meegedeeld worden aan de artiest/begeleider;
  • de eerste graad zullen theelichtjes maken. Een deel zal vooraf in de klas gemaakt worden, een deel kan op de dag zelf geknutseld worden;
  • de kleuters maken kersttekeningen die dan zullen gebruikt worden om kerstkaartjes van te maken.

j. Algemene Vergadering

Voorstellen voor data volgend jaar: 26 september 2013.

6. Mededelingen van de directie

Humaniora

Inschrijvingen schooljaar 2013-2014

Er bestaan nog steeds enkele onduidelijkheden omtrent de inschrijvingen van nieuwe eerstejaars voor het schooljaar 2013-2014. Er bestaan een aantal decretale voorschriften die niet duidelijk zijn, o.a. mbt de inschrijving van internen. Ook de wijze van het aanmelden is nog niet volledig duidelijk. De hoop is op de volgende directeursvergadering van de scholengemeenschap meer duidelijkheid te krijgen.

Een aantal zaken zijn wel al zeker:

  • broers en zussen en kinderen van personeelsleden krijgen voorrang: van 1 tot 28 februari 2013;
  • op zaterdag 2 maart 2013 start de inschrijving voor de andere leerlingen. Deze datum wordt aangehouden door de meeste Gentse scholen;
  • aan de scholen in Gent werd er ook een percentage opgelegd van inschrijvingen die gereserveerd moeten worden voor GOK-leerlingen (4 indicatoren: 1. gezin heeft recht op studietoelagen, 2. trekkende bevolking, 3. moeder heeft geen getuigschrift van een 2e jaar, 3e graad beroepssecundair onderwijs, 4. leerling verblijft permanent buiten het gezin). Het percentage dat aan het Sint-Barbaracollege werd opgelegd is 20 %. Dit is geen verplichting maar een streefcijfer;
  • van 2 maart tot 14 maart 2013 is er een dubbele contingentering: inschrijvingsperiode voor nieuwe leerlingen en GOK-leerlingen. Na 14 maart 2013 mogen de GOK-plaatsen die niet werden ingevuld, vrijgegeven worden voor andere leerlingen.

Inschrijven van leerlingen die willen instromen in het 2e tot en met 6e jaar kan pas vanaf 15 april.

7. Varia – rondvraag

Aantal evaluatiemomenten in relatie van het aantal uren les per rapport

Bij elk rapport zouden zoveel mogelijk punten op het rapport moeten komen. Sommige vakken werken met permanente evaluatie, andere met niet-permanente evaluatie. Als er een 'klein' vak is kan het dan gebeuren dat er geen evaluatie is kunnen gebeuren indien een les is komen weg te vallen (ziekte, sportdag, …)

Er is geen vaste regel. Er bestaat wel een systeem van inhaaltoetsen op vrijdag: het is geen vast gegeven, maar als een leerkracht het nodig vindt kan hij de leerling aanraden om dit te doen.