Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 december 2011

Aanwezigen: Benedikte Van Garsse, Jean-Pierre Berwouts, Patrick Verboven, Lieve Storme, Jan Vande Moortel, Steven Maertens, Frank Raat, Bert Danckaert, Hélène Van Hoorebeke, Marleen Van Wemmel, Sandra Pattyn, Wim Declerck

Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Frederik Beele, Véronique Derveaux

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Algemene vergadering (sprekers)

Er worden een aantal ideeën opgeworpen voor de algemene vergadering van 20 of 27 september 2012.

De werkgroep zal deze voorstellen verder bekijken.

b. Retoricabal

De leerlingen studeren momenteel. Volgende vergadering op 20 december 2011.

c. Dienstbetoon – feedback vergadering

Vorige vergadering werden nieuwe ideeën geopperd en werd de sponsoring voor Sint-BarbaRock around the clock besproken.

Dit jaar is er geen eigenlijke jonge oud-leerlingendag op het college. De directie stelt voor de jonge oud-leerlingen uit te nodigen om naar het dansfeest te komen.

Ticketverkoop zou opnieuw gebeuren via een website en operationeel worden begin januari 2012.

Volgende vergadering op 20 december 2011.

d. Helpende Handen

Het dankwoordje is verschenen op de website.

e. Menucommissie

Volgende vergadering: 16/1/2012.

Volgende donderdag is er ook een Mediterraanse dag.

f. Gezondheid en preventie – uitwerking week ‘fitinjehoofd’

Fit in je hoofd:

De directie vind dit een goed idee. In januari zal hierin dieper op ingegaan worden.

g. Communicatie (website/schoolblad/pr & comm)

Tekst voor het schoolblad is aangeleverd.De website is aangepast.

De raad van Bestuur zou een samenkomst willen tussen basisschool en humaniora, dit voor:

i. de inhuldiging van de nieuwe gebouwen

ii. op de opendeurdag van 12 mei 2012 zou al iets getoond moeten worden van de nieuwe gebouwen, eventueel zou een rondleiding mogelijk zijn, doch nog niet van de volledige nieuwe schoolgebouwen.

h. Klasafgevaardigden

Volgende vergadering op 24/1/2012.

i. Schoolraad

Volgende vergadering op 23/1/2012.

3. Mededelingen van de directie

a. Humaniora

i. Selectie leerlingen internationale projecten

- Dit jaar 3 projecten voor de 2e jaars:

1. muziek: voorrang werd gegeven aan de leerlingen die reeds bij het koor en orkest zitten; de overige plaatsen werden verdeeld bij loting;

2. theater: hiervoor werd minstens 1 leerling van elke klas gekozen; er was een verplichte verhouding van 5 jongens/5 meisjes; de overige plaatsen werden verloot; enkel dit project was echt overbevraagd;

3. sport: er waren net voldoende plaatsen voor alle kandidaten.

- 4e jaars kunnen naar Milaan: die leerlingen die twee jaar geleden naar Milaan zouden gaan, maar vast zaten door uitbarsting vulkaan in Ijsland, mogen dit jaar mee.

- JEEP project (voor 5 en 6): 7 plaatsen, voorrang aan 3 leerlingen die vorig jaar gastfamilie waren; 4 overige plaatsen via interview (kort examen Engels) gekozen.

- EYE project (voor 5 en 6): 15 plaatsen aangeduid o.a. door loting.

ii. Definitief verslag Pisa onderzoek 

Een brief wordt naar de ouders gestuurd. Niet alleen het aantal juiste vragen wordt in dit verslag opgenomen, ook de resultaten van de moeilijkheidsgraad van de vragen wordt opgenomen

- leesvaardigheid: eerste plaats,

- wiskundige geletterdheid: 2e plaats,

- wetenschappelijke geletterdheid: op kop

- digitale geletterdheid: 5/6e plaats.

Er wordt ook een vergelijking gemaakt met 5 referentiescholen.

b. Basisschool

i. Tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen

Dit tevredenheidsonderzoek werd inmiddels afgenomen. De resultaten zullen in januari bekend zijn.

Er werden 5 componenten bevraagd: tevredenheid, betrokkenheid, academisch zelfconcept, sociale relaties, pedagogisch klimaat op school.

ii. Kersbomenactie

Er werden dit jaar 38 bomen verkocht, wat iets minder is dan twee jaar geleden. Op 7 december worden deze afgehaald.

4. Varia

a. Boeken op tablet of niet?

Een aantal oud-leerlingen werd hierover terloops aangesproken. Zij zeggen dat dit niet zo ideaal is. Zij stellen dat het beter is om te studeren op papier omdat kanttekeningen en notities kunnen gemaakt worden.

b. Leren leren

De school wordt zwaar bevraagd omtrent de cursus leren leren. De vraag overstemt het aanbod en het belangrijkste is dat iedereen geholpen wordt, wat eigenlijk ook lukt. Daartegenover staat dat dit ook administratief moet worden opgevolgd en bijgehouden.

Het aanbod staat open voor iedereen: soms op aanraden van een leerkracht, soms op vraag van ouders, veelal op initiatief van de leerling zelf.

c. 2e graad, wiskunde 8

Ouders kregen van hun kinderen te horen dat deze leerlingen een scriptie zouden moeten schrijven.

De richting is eigenlijk een richting met wiskunde 6 met 2 extra uren. Tijdens die twee extra uren wordt analytische meetkunde gegeven in een pakket/op een manier dat die leerlingen voor een groot gedeelte met zelfstudie bezig zijn en in de klas moeten presenteren wat ze ervan over houden.

Deze onderzoekscompetentie wordt trouwens ook in andere richtingen van de derde graad doorgetrokken voor andere vakken (Wetenschappen, Moderne Talen)
 

d. Turnzakken 1e leerjaar basisschool

Er is een bak ter beschikking gesteld waarin de turnzakken worden verzameld van de leerlingen in het eerste leerjaar. Kan dit doorgetrokken worden naar de andere leerjaren?

Dit is nog in een experimentele fase: na de vakantie zal juffrouw Ingaline het systeem beoordelen.
 

e. Kerstdrink 16 december

De kinderen krijgen op het einde van de week een brief mee voor de ouders. Het is een open uitnodiging waarop iedereen welkom is om even op de speelplaats te blijven ‘plakken’ om een glas gluhwein of een warme chocomelk te drinken.
 

f. Kunstkalender

De deadline voor de bestellingen is 13 december 2011.

De kinderen zelf zijn zeer enthousiast.
 

VOLGENDE VERGADERING: 10 januari 2012