Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 5 mei 2015

Aanwezig: Wim Declerck, Fabrice Dubrulle, Frederic Beele, Steven Maertens, Jean-Pierre Berwouts, Sandra Pattyn, Helene Van Hoorebeke, Carmen Cloet, Bruno Van Vlem, Arnd Nelde

Directie: Christophe Brabant

Verontschuldigd: Marleen Van Wemmel, Karen Broeckx, Bert Danckaert, Lieve Vanschoubroek, Luc Audenaert

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag worden goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

Het nieuwe balcomité 2015-2016 werd voorgesteld en heeft al een voorkeurdatum voor het volgende retoricabal vastgesteld. Er zal nu worden nagegaan of deze datum ook past voor de locatie.

Update: er is een principieel akkoord voor 26 februari 2016

Een aantal opmerkingen:

a.1. Leerlingen van de 4des op het bal

De vraag werd opnieuw gesteld of het wel nodig is om de leerlingen van de 4des toe te laten op het bal.

Dit punt zal opnieuw in de werkgroep besproken worden.

a.2. Vergadering balcomité

Er was initieel een vergadering gepland onmiddellijk na het bal (maart), maar deze werd afgelast. Nadien waren er de examens en de vakantie, zodat geen vervangende vergadering werd ingericht.

Het resultaat is dat de gemaakte opmerkingen niet besproken zijn geweest en enkel schriftelijk konden worden overgemaakt. Een gemiste kans: deze vergadering is belangrijk en gebeurt best wanneer alles nog fris en recent is.

Er zal worden voorgesteld om deze vergadering reeds in het begin van het jaar vast te leggen en zich daar dan ook aan te houden.

b. Algemene vergadering

De affiche wordt voorgesteld en besproken. Suggesties worden gegeven.

De werkgroep zal deze overmaken aan de verantwoordelijken voor het tijdschrift van het college om opgenomen te worden in het volgende nummer.

De laatste details voor de avond van de algemene vergadering zelf zullen besproken worden op de vergadering van september.

c. Vrienden van Sint-Barbara

Op zaterdag 3 oktober 2015 zal het koor Scala optreden in Het Pand vastgelegd. Er worden 2 optredens voorzien: één in de namiddag (rond 16u) en één ’s avonds (20u). Volgende week komen ze kijken naar de locatie om de nodige regelingen te treffen.

d. Gezondheid en preventie

d.1. 10-puntenprogramma

De werkgroep stelt volgend 10-puntenprogramma voor:

  1. Voeding
  2. Bewegen
  3. Alcohol
  4. Roken
  5. Drugs
  6. Soa’s
  7. Stress
  8. Ongevallen
  9. Vaccinatie
  10. Tandverzorging

Dit is een eerste voorstel. Er werd contact opgenomen met het leerlingenparlement: de werkgroep zou hen graag betrekken en hun voorstellen horen vooraleer een definitief programma op te stellen. Het is evenwel het einde van het jaar en de groep legt binnenkort zijn ambt neer. Er wordt dus gewacht op het nieuwe leerlingenparlement om dit verder uit te werken en definitief te maken.

d.2. Reanimatie lessen

Er wordt gevraagd hoe EHBO momenteel reeds behandeld wordt op school en meer specifiek hoe het zit met reanimatie. De aanleiding is een actieplan van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits waarin gesteld wordt dat elke Vlaamse jongere twee uur reanimatietechnieken achter de kiezen moet hebben wanneer hij de middelbare school verlaat.

De directie gaat na hoe het zit met de EHBO lessen op school en meer specifiek wat betreft reanimatietechnieken.

Update: op 6 mei gaf de directeur het volgende antwoord: “In het eerste jaar krijgen de leerlingen de basisinformatie over EHBO. Dat blijft evenwel bij de basis. In 4, 5 en 6 besteden de leerkrachten lichamelijke opvoeding ruim aandacht aan EHBO”.

d.3. HPV vaccinatie

De vaccinatie in Vlaanderen is inmiddels goed ingeburgerd: 80% van de Vlaamse meisjes worden gevaccineerd, dit tegenover amper 20% in Wallonië. Momenteel is er reeds een vaccin tegen 9 types van het virus, maar dit vaccin wordt nog niet aangeboden bij de vaccinaties (te duur). Het is wel reeds beschikbaar indien mensen dit zelf willen bekostigen.

Een ouder had een open gesprek met Marc Van Ranst omtrent het HPV vaccin en de brief die het CLB verstuurt naar de scholen met oproep tot vaccinatie. De standaardbrief informeert te weinig en is niet objectief genoeg. Hij stond achter de argumenten voor een betere, duidelijkere versie en zal proberen om vanboven uit een beter onderbouwde brief te introduceren.

Ter herhaling: in het Sint-Barbaracollege is er reeds een aangepaste versie van de brief van het CLB m.b.t. de HPV-vaccinatie, een versie waar meer duidelijkheid wordt gegeven rond de vaccinatie, zodat de ouders een meer geïnformeerde beslissing kunnen nemen.

e. Communicatie

Deadline: 1 juni.

f. Klasafgevaardigden

Er was een vergadering op 28 april ll.

Hierop werd o.a. het schoolfeest van de basisschool besproken (zeer positieve feedback) en werd de link gelegd naar de open schooldag van de humaniora.

Vele ouders van leerlingen uit het zesde leerjaar waren niet op de hoogte van deze open schooldag en wisten dus niet dat het mogelijk was om een rondleiding te krijgen. Zij hadden geen uitnodiging gekregen, noch was hen dit meegedeeld. Sommige ouders ontdekten dit ook eerder per toeval.

De directie verduidelijkt: de open schooldag heeft een dubbel doel:

1. mensen de mogelijkheid te geven om de school te leren kennen

2. de leerlingen die volgend jaar nieuw zijn en niet van de basisschool komen de mogelijkheid te bieden elkaar te leren kennen zodat zij al een paar gezichten kennen op 1 september.

De ouders merken op dat ook de ouders met leerlingen op de basisschool de humaniora niet kennen en graag die mogelijkheid ook aangeboden krijgen.

De directie zal dit meenemen naar de leerkrachten die mede instaan voor de organisatie van de open schooldag. Dit jaar bleek er een ware overrompeling geweest te zijn en werd besloten om het gegeven onder de loep te nemen en te kijken naar een eventueel nieuw concept/organisatie.

g. Schoolraad

Volgende vergadering: 11 mei.

Een ouder stelde de vraag aan de voorzitter van de schoolraad i.v.m. de inschrijvingen voor het 1ste jaar humaniora en de organisatie van de opvang voor de ouders die zouden kamperen voor de school: of er geen betere oplossing zou zijn?

De voorzitter verwees de vraag terug naar de oudervereniging en vroeg of geen bevredigende oplossing mogelijk was, te bespreken in de oudervereniging, waar dan ter zitting gewoon akte van genomen zou worden.

De situatie wordt besproken in de oudervereniging en volgende conclusies worden getrokken naar volgend jaar toe:

1.      noch vorig jaar, noch dit jaar was kamperen nodig. Zowel vorig jaar als dit jaar waren er nog open plaatsen voor leerlingen na de eerste inschrijvingsdag. De laatste plaatsen werden pas tot 2 maanden nadien ingevuld. Dit werd reeds vorig jaar gecommuniceerd naar de ouders van de basisschool toe en zal volgend jaar nogmaals benadrukt worden;

2.      indien zou blijken dat ouders alsnog zouden kamperen, dan kan en mag het eventueel organiseren van overnachting niet op de school genomen worden: de school moet onpartijdig blijven en mag pas de deuren openstellen op datum dat de inschrijvingen mogen beginnen (in 2016 is dit op 5 maart vanaf 9u).

3. Varia

a. Timing examens humaniora

Waarom het verschil in timing examens voor de Paasvakantie tussen 2de en 1ste graad: 2de graad had 3 examens op ma-di-woe en de 1ste graad begint diezelfde woe voor een week; zou het niet mogelijk/beter zijn die twee periodes te laten samenvallen (hoeven niet even lang) i.p.v. te schranken? Het is eerder een motivationeel probleem van de thuis situatie met kinderen in de verschillende graden.

De directie kijkt na waarom die timing zo verschillend is.

b. Humaniora: reizen/uitstappen in verschillende graden in dezelfde week

Dit jaar vielen de meeste reizen uit de verschillende jaren in dezelfde week (Normandië, Xanten, uitstappen van de 4des en 5des, retoricareis). Was dit bewust en zo ja, is dit voor herhaling vatbaar volgens de school (kinderen enthousiast want minder studie).

De directie beaamt de doelbewustheid hiervan en ook de leerkrachten hebben dit als positief ervaren. Voor de leerlingen die geen uitstappen/reizen hadden werden ook lezingen/sprekers/andere activiteiten gepland, dingen die zij anders ook zouden krijgen maar nu gepland werden in die week zodat zij geen/minder studie zouden hebben.

Volgende vergadering: 2 juni 2015