Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 5 juni 2012

Aanwezig: Marleen Van Wemmel, Hélène Van Hoorebeke, Véronique Derveaux, Bert Danckaert, Steven Maertens, Frederic Beele, Jean-Pierre Berwouts, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Frank Raat, Benedikte Van Garsse


Directie: Johan De Ridder, Eddy Bosschem


Verontschuldigd: Wim Declerck, Lieve Storme


1 Bespreking en goedkeuring van vorig verslag


Het verslag wordt goedgekeurd.


2 Eindejaar agenda


a. Proclamatie 6de jaar Basisschool:


Donderdag 28 juni, 9u45, spreker: An Derie, mama Maxim Van Vlem.


b. Proclamatie 6de jaar Humaniora:


Dinsdag 26/6, 18u45, spreker: Jean-Pierre Berwouts.


c. Magistermaal 29 juni


Er zijn een aantal leerkrachten die met pensioen gaan of die 25 jaar in dienst zijn.


Voor de basisschool is dat Greet Dubois, 1e kleuterklas, die 25 jaar in dienst is.


Voor de humaniora is Hedwig Van Daele 25 jaar in dienst. Dirk Temmerman en Mahjouba Lamin gaan beiden op pensioen.


d. Bruine envelop:


Deadline voor het indienen van alle documenten die in de 'bruine enveloppe' zouden moeten meegegeven worden is 20 - 25 augustus 2012.


Voor de humaniora mag alles naar Johan De Ridder gestuurd worden.


De volgende documenten dienen nagekeken te worden om bij de enveloppe te voegen: • kandidaatstelling OV

 • uitnodiging voor AV 27 september van de OV: aanvangstijden 19u00 / voordracht: 20u00

 • helpende handen: de papieren versie zal worden geactualiseerd

 • kandidaten voor klasafgevaardigden / boekaniers.

e. Praktische afspraken september 2012 • Voorstellingen van de oudervereniging op de basisschool:

6 september, 20 uur : Info-avond 3e kleuterklas en 3e graad lagere school


10 september, 20 uur : Info-avond 2e graad lagere school


11 september, 20 uur : Info-avond 1e graad lagere school. • Voorstellingen van de oudervereniging op de humaniora: 20 september, 19.30u.

 • Besteding lidgelden voor volgend jaar

(verdeling o.b.v. leerlingen aantal – 5000 euro – 1.667 euro/3.333 euro):


humaniora: beamers


basisschool: educatief recreatiemateriaal speelplaats.


3. Vordering van de verschillende werkgroepen


a. Algemene vergadering 27/9


In het panel: Mieke Van Hecke – Paul Yperman – oud leerling: Verheye.


De gegevens voor de algemene vergadering werden doorgegeven voor het schoolblad.


Het ontwerp van Jean-Pierre zal uitvergroot worden als affiche en op een felgekleurde achtergrond afgedrukt worden. Pierre zal de affiches verspreiden op de scholengemeenschap Edith Stein.


De uitnodiging en lezing zal ook op het programma van de moedervereniging verschijnen.


b. Koor & Orkest (ad-hoc)


Op de concerten van 11 en 12 mei is alles goed verlopen.


c. Dienstbetoon


Op 4 juni 2012 was er een algemene vergadering waar een nieuwe raad van bestuur werd verkozen. • Frank Raat, Bert Danckaert en Frederic Beele werden nieuw opgenomen in de RvB;

 • Jan Vande Moortel nam ontslag als bestuurder;

 • Bert Danckaert werd voorgedragen als algemeen coördinator en Frank Raat als voorzitter van de Raad van Bestuur;

 • Diederik De Lentdecker (ouder, doch geen lid van de oudervereniging) werd eveneens opgenomen als bestuurder en zal de taak van penningmeester opnemen. Hij zal hierbij de hulp krijgen van de school;

 • Isabelle Maselis en Marc Vernimmen blijven nog zetelen binnen de Raad van Bestuur en zullen zo hun ervaring ter beschikking blijven stellen. Dit zal de overgang gemakkelijker maken;

 • namens de oudervereniging zitten in de werkgroep Dienstbetoon: Frank Raat, Bert Danckaert, Lieve Storme en Frederic Beele.

d. Helpende handen • Voor de verhuis op 20 en 21 augustus melden de ouders zich druppelsgewijs; er zijn evenwel nog lang niet voldoende ouders om de verhuis rond te krijgen.
 • Er wordt voorgesteld om de ouders op te roepen om eind juni alle dozen die verhuisklaar zijn reeds naar beneden te helpen brengen zodat deze al klaar staan.
 • Voor de zijmuren op de basisschool wordt een andere oplossing onderzocht: men is aan het kijken om voor de opening de muren te zandstralen. De oude steen zal dan blootgelegd worden en een mooier geheel vormen met het nieuwe gebouw.

e. Gezondheid en preventive


Het gezondheidsbeleid van de humaniora wordt besproken.


Het gezondheidsbeleid is een intern document en wordt dus niet gepubliceerd, maar wordt wel besproken met de ouders bij het intakegesprek. De school is liever discreet daaromtrent.


f. Klasafgevaardigden


De data voor de vergaderingen van het schooljaar 2012-2013 zijn: • dinsdag 25 september 2012

 • dinsdag 29 januari 2013

 • dinsdag 23 april 2013.

g. Schoolraad


Op de vergadering van 14 mei 2012 werden volgende zaken bepaald: • er is een akkoord voor de verhoging van het lidgeld van de oudervereniging naar 12 euro;

 • data vergaderingen schoolraad schooljaar 2012-2013:

  • 8 oktober 2012

  • 28 januari 2013

  • 13 mei 2013;

 • schoollockers: zal vrijgelaten worden voor alle leerlingen, maar de leerlingen zullen aangemoedigd worden om een kastje te nemen. Het grote probleem is de bruikbaarheid van de lockers die in de gangen staan. Een (gedeeltelijke) oplossing is dat kastjes van de eerstejaars ook beneden zullen gezet worden zodat deze tijdens de kleine speeltijden ook praktisch bruikbaar worden.

h. Edith Stein


Geen opmerkingen.


i. Verkoop boeken 1ste humaniora aan 6de basis.


De brief is klaar en alle gegevens worden doorgegeven aan de basisschool.


4. Mededelingen van de directie


Basisschool


a. Tevredenheid enquête ouders basisschool


Er was 70% respons van de ouders: dit is vrij veel. Ook werd alle individuele feedback van de ouders opgelijst. De school zal hiermee, in de mate van het mogelijke, rekening mee houden.


5. Varia


a. Kerstmarkt eind 2012


Een aantal ouders zouden een kerstmarkt willen organiseren in de schoolgebouwen van de basisschool in de Savaanstraat. De ouders zouden de organisatie op zich nemen. Het zou twee activiteiten combineren doen: kerstbomenverkoop en kerstdrink.


Ideeën die er nu al zijn: kraampjesmarkt, activiteit voor de kinderen met hulp van de scouts.


Een datum wordt vastgelegd: 15 december 2012.


b. Begin schooljaar basisschool


Is het haalbaar om aan de ouders kenbaar te maken wat zij zullen moeten aankopen, voordat het schooljaar begint?


Het onderwijs is gratis. De kinderen hebben in principe niets meer extra nodig.


c. Heraanleg Savaanstraat


Op de beelden van de nieuwe school staat ook een volledig aangepaste straat. Die heraanleg van de Savaanstraat komt er effectief en is voorzien voor 2014. Het definitieve uitzicht staat evenwel nog lang niet vast.


d. Problemen met diefstal op de humaniora


Sinds een drietal weken zijn er zware diefstallen aan de gang: er wordt gestolen uit afgesloten lokalen. De leerlingen werden extra gewaarschuwd om waardevolle spullen niet te laten rondslingeren en deze in hun lockers op te sluiten.


e. facturen te ontvangen / lidgelden te ontvangen.


Eind augustus wordt het jaar van de oudervereniging afgesloten: gelieve alle facturen tijdig over te maken, evenals de lidgelden.


f. Alternatief voor sportdag basisschool:RBSC in Heusden


Dit is een zeer kleine plas waar de leerlingen eens een initiatie zeilen kunnen volgen. Steven zal de coördinaten doorsturen naar Eddy.


g. Gezondheidscharter


Kan er geen tussenoplossing gezocht worden om het charter aan de ouders gekend te maken? Een verkorte versie meegeven met de ouders? Een link op de website dat het gezondheidscharter op aanvraag verkrijgbaar is?