Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 5 januari 2016

Aanwezig: Frederic Beele, Vic De Jaegher, Steven Maertens, Christophe Tuypens, Sandra Pattyn, Helene Van Hoorebeke, Carmen Cloet, Karen Broeckx, Bruno Van Vlem, Arnd Nelde, Aagje Vanwalleghem, Jessy De Block, Fabrice Dubrulle, Cristina Miranda Gozalvez

Directie: Christophe Brabant, Luc Audenaert

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Algemene Vergadering

 • De affiche voor de algemene vergadering is klaar.
 • Er wordt voorgesteld om de formele algemene vergadering op een andere dag te houden dan de lezing. De formele algemene vergadering heeft de neiging om (licht) uit te lopen. Deze enkel een half uur vervroegen garandeert niet dat de lezing tijdig zal kunnen beginnen.
  Er wordt besloten om de formele algemene vergadering de week voordien te houden, op donderdag 22 september 2016 om 19.30u.
 • Praktisch: de inschrijvingen zullen via de websites van de basisschool en humaniora kunnen gebeuren.

b. Retoricabal

b.1. Balcomité 2015-2016

De leerlingen zijn volledig in gang geschoten en zetten nu alles in om op tijd klaar te geraken. Momenteel worden de laatste DJ’s gecontracteerd, worden gadgets besteld, …

b.2. Tuin

Hhet budget dat werd opzij gezet voor de heraanleg van de tuin werd inmiddels ook al gebruikt door de school: er werd reeds flink gesnoeid in de tuin en er zal nog werk in gebeuren om de tuin luchtiger en mooier te maken.

b.3. Charter rond de retoricabals

Dit charter werd opnieuw bekrachtigd en ondertekend door alle scholen van de scholengemeenschap, dus ook door het Sint-Barbaracollege. Nochtans volgt het college dit charter (nog) niet volledig: er worden 2 uitzonderingen gemaakt:

 • toelating van de eigen leerlingen die -16 jaar zijn
 • sluitingsuur om 5.00u i.p.v. 4u.

Dit zou evenwel het laatste jaar zijn dat deze uitzonderingen gelden. De bedoeling is om ook vanaf volgend jaar het charter volledig te volgen.

De scholengemeenschap heeft een brief opgesteld om de ouders en leerlingen in te lichten over de inhoud van het charter. De directie zal, op basis van deze brief, dit jaar een gepersonaliseerde versie opstellen, rekening houdend met de uitzonderingen.

c. Koor & Orkest

 • In het weekend van 9 en 10 januari 2016 zal het koor & orkest op oefenweekend gaan.
 • Voor de inhuldiging van de vleugelpiano op 29 januari werd inmiddels een uitnodiging aan alle ouders gestuurd.

d. Vrienden van Sint-Barbara

Op dinsdag 12 januari vindt de eerste vergadering plaats waarop gebrainstormd zal worden over een potentieel nieuw project.

e. Gezondheid en preventie

 • Het EHBO-project krijgt vorm. Er wordt enkel nog het antwoord afgewacht van een aantal artsen vooraleer een programma wordt opgemaakt.
 • Donderdag 7 januari vindt een vergadering plaats met de leerlingenraad.

f. Communicatie

Alles werd doorgestuurd, doch de foto van de oudervereniging is niet verschenen. De foto staat wel op de website.

In volgend boekje zal de tekst van de lezing van prof. Coolsaet gepubliceerd worden.

g. Klasafgevaardigden

Er werd een mail ontvangen door de klasafgevaardigden met de vraag om (bijkomende) onderwerpen voor de vergadering van 12 januari e.k. De agenda zal donderdag verstuurd worden.

h. Schoolraad

De leden van de schoolraad ontvingen de uitnodiging voor de vergadering van 25 januari.

i. Kerstdrink

Basisschool

De drink was een succes. Er was een heel gemoedelijke sfeer en alles verliep zeer vlot en gezellig. Iedereen had een goed gevoel.

Humaniora

Er was zeer weinig respons. Uiteindelijk gingen de deuren pas open om 10.15u, dit als de leerlingen zelf buiten kwamen. Dit had tot resultaat de ouders zeer gespannen waren en niet echt dachten aan een gezellige babbel. Ook hebben ze daarna weinig zin om te blijven babbelen en haastten velen zich naar de oudercontacten.

De vraag wordt gesteld om, bij herhaling volgend jaar, de deuren toch vroeger te openen, zodat de ouders gezellig samen kunnen wachten en babbelen vooraleer de spanning te groot wordt? De directie zal dit bespreken en kijken of dit eventueel mogelijk is.

3. Mededeling van de directie

Basisschool & humaniora

De directie stuurde opnieuw een aanvraag in bij het LOP om het Sint-Barbaracollege te laten erkennen als campusschool. Het LOP is immers tegen het kamperen voor de scholen, doch door de weigering om een aantal scholen (waaronder het college) te erkennen als campusschool werkt het LOP het kamperen zelf in de hand.

Het indienen is eerder symbolisch: er wordt geen positief antwoord verwacht, doch hiermee werd nog eens gewezen op de verantwoordelijkheid van het LOP zelf.

Humaniora

Er wordt gewerkt aan een nieuw inschrijvingsdecreet voor de humaniora. Het centraal inschrijvingssysteem dat momenteel bestaat voor de basisscholen zou als basis dienen: er was weinig tegenstand tegen dergelijk systeem.

Daar waar voor de basisscholen evenwel gekeken wordt naar de nabijheid tussen school en woonplaats, zou dit niet het geval zijn voor de humaniora. Hierdoor zullen ook kinderen die ver van een school wonen kunnen toetreden. Het keuzemechanisme is dan evenwel volledig gebaseerd op geluk: als je eruit gekozen wordt, heb je een plaats.

De directie is geen voorstander van zo’n systeem. Het resultaat zou kunnen zijn dat ouders, die volledig achter het pedagogisch project staan, hun kind niet zullen kunnen inschrijven in de school, daar waar er kinderen zullen toegewezen worden wiens ouders niet kiezen voor het pedagogisch project van een school. Dergelijk systeem beperkt de vrije keuze van de ouders.

Basisschool

 • Dit jaar wordt opnieuw een ontbijtmandenactie georganiseerd. De directie doet een warme oproep om voldoende manden te bestellen.
 • Het operaproject belooft zeer mooi te worden. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn enthousiast en er wordt veel energie ingestoken.

Graag volgende data open te houden: 3 juni 2016, 18.00u en 4 juni 2016, 15.00u én 18.00.

4. Varia

a. Inschrijvingen 1e jaar humaniora

Dit jaar zullen er geen voorzieningen worden getroffen voor eventuele kamperende ouders: kamperen is totaal niet nodig. De school beschikt over voldoende plaatsen en is er zeker van dat elk kind zal kunnen ingeschreven worden.

b. Humaniora: RAD – alcoholgebruik

De vraag wordt gesteld of, bij het bespreken van alcoholmisbruik met de leerlingen in het kader van RAD, er ook een arts aan bod komt die de leerlingen inlicht over de medische kant van misbruik en de gevolgen ervan?

Voor zover de directie weet komt geen arts praten, doch zijn er wel getuigenissen van ervaringsdeskundigen.

Volgende vergadering: 2 februari 2016