Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 4 juni 2013

Aanwezig: Steven Maertens, Philippe Delforge, Jean-Pierre Berwouts, Wim Declerck, Véronique Derveaux, Sandra Pattyn, Helene Van Hoorebeke, Jan Vande Moortel, Lieve Vanschoubroek, Benedikte Van Garsse, Marleen Van Wemmel

Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Bert Danckaert, Patrick Verboven, Frederic Beele

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Besteding lidgelden

De lidgelden worden verdeeld volgens de in vorige jaren overeengekomen sleutel: 1/3 voor de basisschool, 2/3 voor de humaniora.

Vorige jaren bedroeg het te verdelen bedrag + 5.000 €. Door het verhogen van het lidgeld van 9 € naar 12 € staat er nu iets meer geld ter beschikking.

Dit jaar zal het te verdelen bedrag op 5.000 € gehouden worden, dit in afwachting van wat er voor het retoricabal nodig zal zijn: zo zal er een iets grotere reserve zijn. Na volgend jaar zal er een grotere reserve zijn zodat dan het verhoogde lidgeld verdeeld zal kunnen worden voor de school.

Besteding:

 • Basisschool: sportmateriaal voor de nieuwe turnzaal
 • Humaniora: inrichting van de nieuwe sportzaal en de Maeterlinckzaal.

3. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

Het nieuwe balcomité heeft reeds een afspraak gehad met Art Cube.

Verder wordt er ook gekeken naar het ICC, Flanders Expo. Andere voorstellen zijn: de parking van het Sint-Pietersstation, zaal in Waregem (waar het bal van Melle was), Godshuis (het vroegere weeshuis), Gravensteen, ...

Er werd, voor de zekerheid, ook een optie genomen op de Kokorico.

b. Dienstbetoon

Het zoeken naar geld spitst zich momenteel toe op drie pistes:

 • Tombola: verkoop van tombolaboekjes door de leerlingen
 • Kaartenverkoop voor optreden openingsact
 • Sponsoring door individuën en bedrijven.

c. Helpende Handen

De gebouwen van de nieuwe kleuterschool in de Savaanstraat worden op 27 augustus officieel geopend. Er wordt gekeken of hiervoor helpende handen nodig zijn.

d. Edith Stein

d.1. Alcoholgebruik op retoricabal

De organisatoren van de verschillende balcomité’s zullen een gemeenschappelijk charter opstellen dat dan door de scholen zal ondertekend worden.

Daar het een gemeenschappelijk project betreft kan en zal hiervoor ook subsidies aangevraagd worden (in 2014 of zelfs later).

d.2. Afsluiten kiss & ride Zuid

De school stelde de vraag op Edith Stein of er ook andere scholen zijn die hun stem zouden willen laten horen tegen de sluiting van de kiss & ride zone op het Zuid.

De andere scholen in de scholengemeenschap ondersteunen dit initiatief niet.

Er wordt voorgesteld een tweesporenbeleid te voeren:

 • Vooreerst het standpunt van de school verdedigen binnenin de school zelf, t.o.v. de ouders van de leerlingen.
 • De centrumscholen die meest direct bij de maatregel betrokken zijn zullen gecontacteerd worden met de vraag of zij de actie willen steunen.

d.3. Varia

 • De sociale mix op het Sint-Barbaracollege en op het Sint-Lievenscollege zijn aan de zeer lage kant.
 • De aanvraag van het Sint-Barbaracollege om de humaniora en de basisschool als één campus te beschouwen werd door het LOP geweigerd.
 • Er zijn onregelmatigheden geweest bij een aantal scholen wat betreft de inschrijvingen voor het eerste jaar humaniora, maar er zijn geen officiële klachten neergelegd.
 • De toekomst van het MCSG van de scholengemeenschap is niet duidelijk. Deze zal slechts blijven bestaan indien één school stelt dat zij ermee wil doorgaan.

e. Verkoop boeken 1e jaar humaniora aan leerlingen 6e jaar basisschool

Alles werd in werking gesteld en zit op schema.

4. Varia

a. Voetbalmatch internen-externen

Dit jaar waren de ‘spionkoppen’ van beide ploegen een beetje overenthousiast, waardoor er twee incidenten waren.

De directeur heeft aan de klastitularissen gevraagd hierover met de leerlingen te spreken opdat deze ontspanning niet meer zo uit de hand zou lopen.

Naar volgend jaar toe zal dit zeer nauw opgevolgd worden.

b. PO materiaal

Het PO materiaal verdwijnt nog steeds uit het lokaal. Dit is een oud zeer en de school probeert dit op te volgen.

Noot na de vergadering: de directeur heeft navraag gedaan. De regel is dat de leerlingen hun materiaal niet in de klas mogen achterlaten, doch in hun lockers dienen op te bergen. Het PO lokaal heeft nagenoeg geen materiaal meer in de klas van leerlingen. Er blijft nog een minieme hoeveelheid achter, vermoedelijk van leerlingen die zich niet aan de richtlijnen wensen te houden.

c. Klassieke richting vs. moderne

Er wordt door ouders en leerlingen een zeer negatieve houding ervaren, uitgaande zowel van de leerlingen die de klassieke richting volgen als de leerkrachten (zelfs van sommige leerkrachten die les geven in de moderne), dit tegenover de leerlingen die ‘moderne’ volgen.

Leerlingen uit de moderne voelen zich hierdoor aangevallen en minderwaardig.

Volgende vergadering: 10 september 2013