Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 4 februari 2014

Aanwezig: Frederic Beele, Steven Maertens, Philippe Delforge, Helene Van Hoorebeke, Jean-Pierre Berwouts, Karen Broeckx, Sandra Pattyn, Bert Danckaert, Jan Vande Moortel, Marleen Van Wemmel

Directie: Pierre Vinck, Luc Audenaert

Verontschuldigd: Benedikte Van Garsse, Michael Boedts, Wim Declerck, Lieve Vanschoubroek, Fabrice Dubrulle

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

Op 21 februari 2014 is het eindelijk zo ver: het retoricabal in de Vooruit.

b. Koor & Orkest

Het weekend in Dworp is zeer goed verlopen. De leerlingen vonden het schema dit jaar wel zwaar en strikt, maar gezien er dit jaar een opera wordt voorbereid, was dat ook nodig.

De optredens worden voorzien voor het weekend van 16-17 mei in de Muzenzaal.

c. Dienstbetoon

Alle voorbereidingen voor de tombola zitten op schema. Praktisch alle (grote) prijzen zijn binnen:

1e prijs: een wagen

2e prijs: een computer

3e prijs: een fiets

4e prijs: een luxeverblijf met ontbijt.

Grote prijzen (> 300 €) zijn nog steeds welkom.

d. Communicatie

De tekst van de voordracht van professor Thiery zal op de website worden gepubliceerd.

e. Klasafgevaardigden

Volgende punten werden besproken op de vergadering van 20 januari 2014:

  • Naar aanleiding van de wijziging van de Kiss & Ride situatie op de Zuid dit schooljaar, stelde schepen Watteeuw de vraag aan de basisschool om een kleine evaluatie van de nieuwe situatie. De vraag werd voorgelegd aan de klasafgevaardigden, maar zij konden hier niet echt op antwoorden: de nieuwe Kiss & Ride wordt door de ouders van de basisschool niet gebruikt gezien hun kinderen nog te klein zijn om zelfstandig naar school te gaan.
    [Toevoeging door de leden van de oudervereniging naar aanleiding van het bespreken van dit punt: naar het aanvoelen van sommige ouders is er meer verkeer in de binnenstad. De zogeheten nieuwe 'Kiss & Ride-zones' vertonen immers niet de voordelen van de vorige Kiss & Ride aan het Wilsonplein: iemand afzetten, en dan meteen weer de stad uitrijden zonder fileleed; de nieuwe ‘Kiss & Ride’ zones leiden immers het verkeer verder de stad in. Bovendien zijn het parkeerplaatsen die slechts 15 min mogen gebruikt. Er dient dus eerst effectief geparkeerd te worden vooraleer ze gebruikt kunnen worden: er is geen eenvoudige aan- en afrijwijze.]
  • Een aantal ouders hadden vragen over de blauwe brief die bij aanvang van het schooljaar wordt verspreid. Zij vonden dat de brief niet echt duidelijk was en geen uitleg verschaftte omtrent een aantal gebruikte termen, zoals ‘intern’, ‘half-intern’. Ook de factuur zou niet duidelijk opgemaakt worden. De directeur verwijst naar de begeleidende brief waarin alle termen en regimes wel duidelijk uitgelegd worden. Sowieso zal met de opmerkingen rekening worden gehouden.
  • Fluo hesjes en fluo boekentassenovertrekken
    De bedoeling zou zijn om fluo hesjes en/of boekentassenovertrekken met het logo van de school te bestellen zodat de kinderen deze ’s ochtends en ’s avonds zouden kunnen gebruiken om naar en van de school te gaan.
    De piste betalend (kleine prijs)/geven zal nog bekeken worden.

f. Schoolraad

De aanpassingen van het schoolreglement van de basisschool i.v.m. het luxe verzuim en het dragen van hoofddeksels, werd besproken.

g. Kersthappening

Alle facturen werden nog steeds niet ontvangen, dus een definitieve afrekening is nog niet mogelijk. Eens de resultaten bekend zijn zal een mail naar alle personeel, medewerkers en ouders opgesteld worden om dit mee te delen en om iedereen te bedanken.

h. Algemene vergadering schooljaar 2014-2015

De datum wordt vastgelegd op donderdag 25 september 2014.

Als titel wordt voorgesteld: “Aansprakelijkheid van en voor onze kinderen”.

De formule zou een panelgesprek worden waaraan een aantal partijen deelnemen en een beperkt aantal onderwerpen wordt besproken.

3. Mededelingen van de directie

Humaniora

a. Toneel

Op 12 februari zullen de leerlingen van het 2e jaar van het Sint-Barabaracollege, het college uit Milaan en het college uit Barcelona, in het kader van het Yes-project, een toneelvoorstelling brengen in het Engels.

Iedereen is welkom.

b. Inschrijving 1e jaar humaniora

De brief voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2014-2015 zal binnenkort verstuurd worden. De inschrijvingen starten op 15 maart 2014.

4. Varia

Mail basisschool opvang

Er werd een mail verstuurd naar de ouders van de basisschool met duidelijkere instructies wat betreft het verlaten van de school door de kinderen. Het is immers niet altijd duidelijk voor de leerkrachten en de mensen van de opvang om te weten welk kind nu juist de school mag verlaten omdat ouders zich niet altijd aan de voorgeschreven regels houden.

De mail van de directie wou hierin duidelijkheid scheppen en de ouders nogmaals wijzen op hun verantwoordelijkheid om samen met de school hun kinderen veilig te houden: er zal een geschreven nota nodig zijn van de ouders met duidelijke instructies.

Volgende vergadering: 11 maart 2014