Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 3 maart 2015

Aanwezig: Lieve Vanschoubroek, Frederic Beele, Steven Maertens, Jean-Pierre Berwouts, Sandra Pattyn, Helene Van Hoorebeke, Carmen Cloet, Fabrice Dubrulle, Arnd Nelde

Directie: Christophe Brabant, Luc Audenaert

Verontschuldigd: Marleen Van Wemmel, Bert Danckaert, Wim Declerck, Bruno Van Vlem, Karen Broeckx

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag worden goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

De verantwoordelijken van de werkgroep hebben zich verontschuldigd. De bespreking wordt uitgesteld naar volgende vergadering.

b. Koor en Orkest

De muzische avond/vrij podium op 13 februari was een succes en heel goed.

In het weekend van 9 mei wordt het 30-jarig bestaan van Anima Perla Musica gevierd met een heel aantal acts en optredens in de vorm van een festival. Het festival start om 15.00u en zal doorgaan op verschillende lokalen op de humaniora.

De speelplaats van de humaniora zal ook niet beschikbaar zijn die dag: diezelfde dag gaat ook de eerste communie van de basisschool door zodat de speelplaats niet gebruikt zal kunnen worden als parking door de ouders.

c. Vrienden van Sint-Barbara

De Vrienden kwamen samen om te vergaderen over een evenement die zij voor school willen organiseren. Details volgen later.

d. Menucommissie

Er werd reeds gemeld dat het 4e jaar humaniora lang moet wachten vooraleer ze binnen mogen gaan in de boterhammenrefter. Er is de indruk dat dit probleem ondertussen nog verergerd is en zij nu nog langer moeten wachten. Dit zal bekeken worden.

e. Mobiliteit

Vrijdag 6 maart is er een vergadering met de directie, de oudervereniging en mevrouw Katrien Van Lancker van stad Gent m.b.t. het mobiliteitsplan dat de stad wenst in te voeren. Als het plan doorgaat zal de school ‘afgesloten’ worden: zij komt in een zo-goed-als autovrij gebied te liggen waardoor ze zeer slecht bereikbaar wordt. Dit is een probleem voornamelijk voor de kleuterschool. Sint-Barbaracollege zal ook niet de enige school zijn die met dit probleem te kampen zal hebben.

De resultaten van de vergadering zullen afgewacht worden. Daarna zal gekeken worden om dit punt voor te leggen aan Edith Stein om dit met de hele scholengemeenschap te bekijken.

3. Mededeling van de directie

a. Basisschool

a.1. Leerlingen Basisschool

Begin februari werden de leerlingen geteld:

- lagere school telt 395 leerlingen. Dit zijn er 59 meer dan vorig jaar.

- kleuterschool telt 129 leerlingen. Dit zijn er 17 meer dan vorig jaar.

Er zijn dus 76 leerlingen meer dan vorig jaar, wat zeer positief is voor de uren van de leerkrachten.

De kleuterschool is volzet. In de lagere school is er nog een beetje speling.

Er wordt gevreesd dat er in 2017 een plaats tekort in Gent zal zijn voor wat betreft plaatsen voor kleuters.

a.2. Naschoolse opvang 205-2016

Vanaf september 2015 zal er op woensdagnamiddag opvang voorzien worden voor de kleuters. De opvang zal tot 18u zijn.

Indien dit vlot verloopt en er veel gebruik van gemaakt wordt, zal de opvang uitgebreid worden tot de lagere school.

b. Humaiora

b.1. Leerlingen Humaniora

De capaciteit voor het eerste jaar humaniora schooljaar 2015-2016 werd op 178 leerlingen vastgelegd: 18 internen + 160 nieuwe inschrijvingen.

Inmiddels konden broers en zussen reeds ingeschreven worden: 58 leerlingen werden ingeschreven. Dit maakt dat er nog 102 plaatsen vrij zijn.

Van deze 102 plaatsen dienen 32 voorbehouden te worden voor indicatorleerlingen: zij hebben 2 weken tijd om zich in te schrijven. Op 14 maart kunnen dus maximaal 70 leerlingen definitief ingeschreven worden indien deze niet tot de indicatorleerlingen behoren. Vanaf 71 komt de leerling op een reservelijst terecht: indien de voorbehouden plaatsen voor de indicatorleerlingen niet ingenomen worden zullen die leerlingen op de wachtlijst uitgesteld ingeschreven worden. De school contacteert dan zelf de ouders in volgorde van de wachtlijst.

b.2. Schoolreglement

Het schoolreglement werd aangepast aan de nieuwe beroepsprocedure. Het nieuwe schoolreglement heeft retroactieve werking en gaat dus in vanaf september 2014.

b.3. Ignatiusavond

Voor het eerst werd op de humaniora een Ignatiusavond georganiseerd voor de ouders waar het gedachtengoed van de jezuïten bekend werd gemaakt en werd besproken.

De ouders waren hier zeer tevreden over. Het initiatief zal verder gezet worden en in de toekomst ook aangeboden worden aan de ouders van de basisschool.

b.4. Sociaal fonds

Leerlingen die het thuis financieel moeilijker hebben kunnen beroep doen op het sociaal fonds van de school. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt.

4. Varia

a. Internaat humaniora

De opmerking wordt gemaakt dat het niet kan dat het internaat nog steeds niet gemengd is. Dat de school niet over een internaat voor meisjes beschikt. Dit zou dringend bekeken moeten worden.

b. Verloren voorwerpen basisschool

Op 27 februari ontvingen de ouders van de basisschool een mail omtrent het nieuwe beleid van de school m.b.t. verloren voorwerpen. De school fotografeerde alle verloren voorwerpen en die zijn nu te bekijken op https://www.facebook.com/lostobjectssb (je hebt geen Facebookaccount nodig om de voorwerpen te kunnen bekijken).

Het nieuwe beleid houdt in dat de verloren voorwerpen voortaan elke maand zullen weggegeven worden i.p.v. na elke vakantie.

c. Facebook

Het voorstel wordt gedaan om de leerlingen te wijzen op de gevaren van sociale media en Facebook in het bijzonder: de meeste profielen staan wagenwijd open. De leerlingen beschermen hun informatie niet. Dit kan gevaarlijk zijn.

d. Smokingverhuur retoricabal

De winkel die de meeste smokings heeft verhuurd voor het retoricabal heeft enorm veel kosten gehad: de smokings werden in zeer smerige staat terug gebracht.

e. STEM op Sint-Bavo

Volgend schooljaar pakt Sint-Bavo uit met een nieuwe richting STEM: science, technology, engineering, mathematics. Zal dit weerslag hebben op Sint-Barbaracollege?

De directie stelt dat dit een richting is die door de overheid gepromoot wordt omdat dit vaardigheden zijn die de arbeidsmarkt nodig heeft. STEM is op zich geen ‘nieuwe’ richting: elke eerste graad heeft 5 uren die vrij ingevuld kunnen worden. Dit zijn bv. de 5 uur die gebruikt worden om Latijn te kunnen geven op school.

Sint-Barbara opteert ervoor om een brede richting ASO te kiezen met voldoende wetenschappen en wiskunde op hoog niveau zodat de leerlingen, op het einde van het parcours, voldoende voorbereid zijn om in het hoger onderwijs elke studie te kunnen kiezen.

Volgende vergadering: 31 maart 2015