Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 3 juni 2014

Aanwezig: Marleen Van Wemmel, Bert Danckaert, Steven Maertens, Frederic Beele, Helene Van Hoorebeke, Jean-Pierre Berwouts, Sandra Pattyn, Wim Declerck, Fabrice Dubrulle

Directie: Pierre Vinck

Verontschuldigd: Benedikte Van Garsse, Karen Broeckx, Lieve Vanschoubroek, Philippe Delforge, Michael Boedts, Jan Vande Moortel, Luc Audenaert

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Coöptatie van bijkomend lid van de raad van bestuur: voorstel aanpassing statuten

Op de algemene vergadering van 25 september 2014 zal volgende wijziging aan de statuten worden voorgesteld:

  1. nieuw artikel 12 bis: de raad van bestuur heeft de mogelijkheid om maximum 2 personen gedurende maximum 1 jaar te coöpteren, dit in het geval extra personen nodig zijn voor een specifieke expertise
  2. aanpassing artikel 21: in geval van pariteit van stemmen zal het aantal leden tijdelijk opgetrokken worden gedurende de duurtijd van het mandaat, om zo iedereen als lid van de raad van bestuur te kunnen opnemen.

3. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

Om de leerkrachten te bedanken werd hen vorige week een ontbijt aangeboden, i.s.m. de leerlingen van het balcomité.

De datum van het volgende retoricabal is 27 februari 2015 (i.p.v. 6 februari 2015).

b. Algemene vergadering

Vergadering op 25 september 2014. De aanvang is voorzien om 19.30u.

c. Koor en Orkest

De voorstellingen van Dido en Aeneas waren uitverkocht. Er was nog vraag naar kaarten zodat ook de ‘generale’ repetitie op donderdagavond werd opengesteld voor het publiek.

De mening van het publiek was zeer lovend, niet alleen over de orkest- en koorprestaties, maar ook over de inrichting van het podium en de hele opzet errond.

d. Gezondheid en preventie

Brief HPV vaccin CLB

Het aangepaste voorstel van brief werd door het CLB aanvaard. De tekst zal quasi integraal worden overgenomen en zal volgend schooljaar zo verspreid worden.

e. Klasafgevaardigden

De vergaderingen voor de klasafgevaardigden voor het schooljaar 2014-2015 worden op volgenende data vastgelegd:

  • 23 september 2014
  • 13 januari 2015
  • 28 april 2015.

f. Schoolraad

Het schooldecreet werd gewijzigd. Twee belangrijke punten:

  • het is nu ook mogelijk om een leerling voor één dag te schorsen bij wijze van ordemaatregel (dus niet alleen meer in het kader van een tuchtmaatregel);
  • de samenstelling en bevoegdheden van de beroepscommissie wordt gewijzigd:

Vroeger bestond deze uit 6 personen die intern niets met de school te maken hadden. De commissie gaf advies aan de klassenraad die dit al dan niet kon opvolgen. De klassenraad behield het laatste woord.

Nu wordt vereist dat de beroepscommissie paritair wordt samengesteld uit interne en externe leden. De beslissing van de commissie is niet enkel meer een advies verlenen, maar kan nu ook de beslissing van de klassenraad teniet doen: de beroepscommissie krijgt het laatste woord.

g. Verkoop boeken 1e humaniora-6e leerjaar basisschool

De brief is opgesteld en zal volgende week aan de leerlingen van het 6de studiejaar worden overgemaakt.

Volgende vergadering: 9 september 2014