Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 2 oktober 2012

Aanwezig: Hélène Van Horebeke, Marleen Van Wemmel, Jan Vande Moortel, Frederic Beele, Véronique Derveaux, Wim Declerck, Patrick Verboven, Bert Danckaert, Benedikte Van Garsse, Jean-Pierre Berwouts, Lieve Storme, Steven Maertens, Sandra Pattyn

Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Philippe Delforge

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag en verslag algemene vergadering.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Algemene vergadering: evaluatie

a. Algemene vergadering

Er wordt voorgesteld dat, in de toekomst, elke kandidaat zelf zijn 'vijf lijntjes' zou voorlezen zodat zij aan de aanwezigen hun stem kunnen laten horen.

Op het moment van de verkiezingen was de opkomst zeer laag. Er wordt voorgesteld op de uitnodiging nog eens uitdrukkelijk te vermelden dat elke ouder welkom én uitgenodigd is op de algemene vergadering.

Een voorstel is ook om de ouders uit te nodigen voor de algemene vergadering en erbij te vermelden dat zij, in dat uur voor de lezing, ook de kans krijgen om met de directie te praten zodat zij dan hun vragen i.v.m. de school kunnen stellen.

Bij de voorstelling van de Raad van Bestuur in het schoolblad, wordt voorgesteld om ook te schrijven in welke klassen de kinderen van de leden van de Raad van Bestuur zitten. Ook op de website zou een foto van de verschillende leden kunnen gezet worden met een korte voorstelling van de persoon.

Wat betreft de niet verkozen leden, zal worden gebrainstormd om een manier te vinden om hen toch te kunnen betrekken. Deze mensen tonen aan dat zij geïnteresseerd zijn om hun steentje bij te dragen bij de school.

b. Debat

De organisatie van het debat en het verloop ervan is een mooi visitekaartje voor de school. Het was een goed debat. De moderator was ook zeer actief en aanwezig.

Er waren een 250 mensen aanwezig. Het publiek was zeer aandachtig en geïnteresseerd. Er waren ook veel jongeren aanwezig. Het is niet slecht om in dergelijke materie ook jongeren aan het woord te laten komen.

Opmerking: een volgende keer een tweede microfoon zodat het debat vlotter verloopt. Nu diende er af en toe ‘te lang’ op een antwoord gewacht te worden tot de microfoon werd doorgegeven.

Sommigen bleven toch een beetje op hun honger zitten en hebben de indruk dat Mieke Van Hecke en Paul Yperman niet voluit zijn gegaan. Het publiek bleef ook wel toeschouwer en kon niet echt deelnemen aan het debat. De kabinetschef heeft inhoudelijk weinig gezegd: het bleef zeer algemeen en Paul Yperman ontweek heel handig moeilijke vragen.

3. Invullen van de taken binnen de oudervereniging

De takenlijst wordt voorlopig ingevuld. Volgende vergadering zullen we dit opnieuw opnemen zodat de afwezigen hun voorkeur kunnen kenbaar maken.

4. Vastleggen van de functies binnen de raad van bestuur

Worden verkozen voor het schooljaar 2012-2013:

  • voorzitter: Jean-Pierre
  • ondervoorzitter: Benedikte
  • secretaris: Sandra Pattyn
  • penningmeester: Wim Declerck.

5. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

Er was een dip in de groep: er werd meer gediscussieerd dan gewerkt. De leerlingen werden aangemaand door te werken en concreet te gaan.

Er werd ook een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het bal op een andere locatie te laten doorgaan. Het ziet er veelbelovend uit. In januari zal geprobeerd worden om al een tweetal vijfdejaars te betrekken bij de balvoorbereidingen om deze dan de verder te laten zetten. Een alternatieve locatie biedt andere mogelijkheden voor het maken van winst, maar brengt anderzijds ook veel meer risico's en verantwoordelijkheden met zich mee voor de organisatie.

De leerlingen weigeren vooralsnog de discussie aan te gaan over een eventueel verbod op sterke drank. De leden van de raad van bestuur zullen blijven nadenken over een alternatieve oplossing, zeker omdat de oudervereniging als medeorganisator medeverantwoordelijk zijn. De leerlingen willen hierover wel nadenken als ook de bals van de andere scholen in deze discussie worden betrokken.

Een voorstel wordt gedaan om vooraf een infoavond voor de ouders te organiseren over de gevaren van de pre-bals, dit in een poging om de ouders te sensibiliseren.

Op 20 oktober wordt met het balcomité ter plaatse gegaan naar de Kokorico.

Het toelaten van de vierdejaars gaat terug op het feit dat er leerlingen uit het 4e jaar 15 jaar zijn en anderen al 16 jaar zijn. Omdat leerlingen van 16 jaar al naar het bal mochten gaan, werd besloten om hun klasgenoten, die nog geen 16 jaar zijn, ook toe te laten, dit onder zeer strikte voorwaarden. De toelating van deze 15-jarigen geldt enkel voor de leerlingen van Sint-Barbara: er zijn zware sancties gekoppeld aan het niet-naleven van de voorwaarden. Voor leerlingen van andere scholen wordt geen uitzondering gemaakt.

b. Koor & Orkest

Voor het uitwisselingsproject met Delft worden ouders gevraagd om mee te zingen met het koor. Er zouden een aantal repetities op vrijdag vallen. Info volgt later.

c. Dienstbetoon

De vzw-vorm is een goede vorm is absoluut aan te raden om deze vorm aan te houden.

De vzw kan zaken aankopen voor de school en deze nadien ter beschikking stellen aan de school.

d. Helpende handen

De formulieren zullen opgehaald worden.

e. Menucommissie

Volgende vergadering: maandag 19 november 2012.

f. Gezondheid en preventie

Communicatie met het CLB over de HPV vaccinatie werd opnieuw opgenomen.

g. Communicatie (website/schoolblad/pr & comm)

Schoolblad: kort verslag van de algemene vergadering zal worden gepubliceerd. Deadline is de eerste week december.

Volgende vergadering: nieuwe foto oudervereniging. Iedereen op zijn paasbest.

h. Klasafgevaardigden

Het verslag van de vergadering van 25 september ll. staat op de website.

Belangrijkste punt dat is bovengekomen betreft het inzicht op de aankomst van de kinderen op school. Heel veel ouders van kinderen op de basisschool verwittigen de school immers niet als hun kind afwezig zal zijn die dag.

Eddy zal een mail sturen naar alle ouders om hen eraan het herinneren dat zij de school moeten waarschuwen als hun kind afwezig is.

i. Schoolraad

Volgende vergadering op 8 oktober 2012.

j. Kerstmarkt

Deze gaat door op 15 december 2012. De kerstmarkt is gekoppeld aan de kerstbomenverkoop van de laatste jaren. Deze zullen dan ook op diezelfde dag kunnen afgehaald worden.

Het lerarenkorps van de basisschool zou vooraf graag nauwer betrokken/gecontacteerd worden bij nieuwe voorstellen. Het comité zal hiervoor de nodige contacten leggen.

De speelplaats van de humaniora zal ter beschikking kunnen gesteld worden als parking.

6. Mededelingen van de directie

Basisschool

a. Bedankingsetentje

Op vrijdag 23 november zal er een etentje doorgaan voor de mensen die meegeholpen hebben met de verhuis van de basisschool.

b. Muzische (namid)dagen

De formule zal gewijzigd worden. De school zal dit jaar een muzische woensdag doen. Er zal een oproep gedaan worden naar de ouders toe om te helpen: een aantal ouders zijn gespecialiseerd in een muzische activiteit (theater, keramiek, schilderen, ...) en aan hen zal gevraagd worden om die voormiddag hun genre aan de kinderen aan te leren.

c. Spaghettiavond 12 oktober

Er zal een cafetaria zijn in de zaal op de basisschool. Deze zou door ouders gerund moeten worden. Er zal een mail/brief naar de ouders vertrekken met de vraag om zich hiervoor in te schrijven.

Momenteel zijn de inschrijvingen beperkt (200 inschrijvingen momenteel, volwassenen en kinderen samen). De directie zal nogmaals een herinneringsmail sturen en de inschrijvingsdatum verlengen (naar analogie met vorige jaren waar toen bleek dat vele ouders de uitnodiging uit het oog verloren hadden en na de herinnering alsnog inschreven). Er zal ook gevraagd worden aan de klasafgevaardigden om nog eens een warme oproep te doen naar 'hun' klassen.