Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 16 april 2013

 

Aanwezig: Steven Maertens, Philippe Delforge, Jean-Pierre Berwouts, Véronique Derveaux, Sandra Pattyn, Patrick Verboven, Bert Danckaert, Helene Van Hoorebeke, Jan Vande Moortel, Benedikte Van Garsse, Marleen Van Wemmel

Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Frederic Beele, Lieve Vanschoubroek, Wim Declerck

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

Aanwezig bij de aanvang van de vergadering is Hendrik Taelman, lid van de leerlingenraad van de humaniora, dit naar aanleiding van het verslag van 8 januari ll. waarin de vraag gesteld werd over de aanwezigheid/afwezigheid van klasafgevaardigden in de humaniora.

Hendrik legt bondig uit hoe de leerlingenraad is samengesteld en hoe deze werkt. Hij stelt ook dat elke klas in de humaniora een klasverantwoordelijke heeft: dit is een leerling uit de klas, geen ouder.

De leerlingenraad komt wekelijks samen, en één maal per maand gebeurt dit in aanwezigheid van dhr. Johan De Ridder. Er wordt ook een verslag van de vergadering opgemaakt dat in het bezit is van dhr. De Ridder.

Er wordt besproken of de raad van bestuur van de oudervereniging en de leerlingenraad zouden kunnen samenwerken. Op het eerste zicht zijn er geen punten die overlappen, maar er wordt overeengekomen dat de leerlingenraad zal bespreken om één of meerdere leerlingen af te vaardigen in de commissie die de website behandeld (zie verder: werkgroep communicatie).

a. Algemene vergadering

De datum van 26 september 2013 wordt bevestigd en alle details werden vastgelegd met dhr. Thiery. Ook de moedervereniging werd op de hoogte gebracht.

b. Retoricabal

De resultaten zullen volgende vergadering besproken worden.

c. Dienstbetoon

De officiële opening van de Maeterlinckzaal gebeurt op 19 en 20 september 2014.

Dienstbetoon is druk bezig met de voorbereidingswerken. Er werd o.a. reeds een domeinnaam voor de website aangevraagd en er werden ook twee webdesigners aangesproken.

d. Menucommissie

Volgende vergadering: 22 april 2013.

In de menucommissie zijn er geen vertegenwoordigers aanwezig voor de basisschool: noch leerkrachten, noch leerlingen, daar waar voor de humaniora zowel leerlingen als leerkrachten sterk vertegenwoordigd zijn.

Het leerlingenparlement van de basisschool zal aangesproken worden om volgend schooljaar een delegatie af te vaardigen. Dit zal op de vergadering van de menucommissie ook meegedeeld worden.

e. Communicatie

Op 25 april is er een vergadering m.b.t. de website.

Een aantal leerlingen van de derde graad merkten op dat er meer beweging op de website zou moeten zijn, dat de website minder droog en statisch zou worden. Op dit vlak zou de samenwerking met de leerlingenraad van de humaniora zeer belangrijk kunnen zijn.

f. Klasafgevaardigden

Volgende vergadering op 23 april e.k.

Op de agenda staan o.a. volgende zaken:

  1. Het schoolfeest van 27 april
  2. Bezoek aan de nieuwe gebouwen van de kleuterschool
  3. Planten op de speelplaats
  4. Uitstap voor de zesdes op het einde van het schooljaar.

g. Schoolraad

De huidige leden zullen hun mandaat opnieuw opnemen. Dit zal bevestigd worden op de volgende vergadering van 13 mei e.k.

3. Mededelingen van de directie

a. Basisschool:

1. Proclamatie 6e leerjaar

Op de proclamatie zal Benedikte Van Garsse een dankwoord brengen voor de ouders.

2. Schoolfeest

De school werd overstelpt met aanbiedingen voor helpende handen. De school zal een selectie maken uit de aanbiedingen en zal hierover een brief aan de leerlingen meegeven.

3. Directeur 2013-2014

Eddy Bosschem zal in het schooljaar 2013-2014 opgevolgd worden door Luc Audenaert. Luc Audenaert is een oud-leerkracht van de Sint-Barbara basisschool (leerkracht 5e leerjaar). Hij was de afgelopen 5 jaar directeur in het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Lokeren en zal vanaf september ‘terugkomen’ om dhr. Bosschem op te volgen als directeur.

b. Humaniora

1. Inschrijvingen 1e jaar

Alle leerlingen uit de basisschool die op de wachtlijst stonden zijn uiteindelijk kunnen ingeschreven worden, dit door een aantal leerlingen die zich opnieuw uitgeschreven hebben en de openstaande plaatsen voor de indicatorleerlingen die niet werden ingevuld.

2. Inschrijvingen 2e tot 6e jaar

De capaciteit voor de vijf andere jaren werd aan het LOP medegedeeld:

  • jaren 2, 4 en 6 zijn volzet en hier kunnen dus geen leerlingen meer ingeschreven worden
  • voor het 3e jaar zijn nog 3 plaatsen beschikbaar; in het 5e jaar zijn er nog 13 plaatsen in te vullen.

Wanneer eind juni zou blijken dat er toch nog extra plaatsen vrijkomen, kan het LOP nog gewaarschuwd worden zodat nog extra inschrijvingen mogelijk zijn.

3. Vierdejaars

10 leerlingen hebben in de voetsporen van Ignatius gelopen. Deze wandeltocht zal nu geëvalueerd worden naar volgend jaar toe.

Globaal gezien was dit een zeer goede ervaring: zowel leerlingen als begeleidende leerkrachten waren enthousiast. Er waren wel enkele praktische problemen (niet-aangepaste schoenen, slechte rugzakken, knieproblemen, ...), maar dat was te verwachten.

De leerlingen en leerkrachten hebben 7 dagen gestapt met een gemiddelde van ongeveer 26km/dag.

4. Uitwisseling met Zuid-Afrika

Reeds 22 ouders hebben nu reeds hun interesse getoond om deel te nemen aan het project.

Op dit moment werden nog geen leerlingen gekozen.

4. Varia

a. Reis 5e-jaars

De organisatie en bestemming van deze reizen worden volledig overgelaten aan de klastitularis: zij hebben hierin volledig vrije keuze. Enkel het bedrag en de periode waarin deze reizen kunnen plaatsvinden, liggen vast.

b. Contract retoricabal 4e-jaars

Alle leerlingen hebben hun contract gerespecteerd.

Volgende vergadering: 14 mei 2013