Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 14 september 2010

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Véronique Henehene, Lieve Storme, Jan Van Moortel, Frank Raat, Patrick Verboven, Steven Maertens, Frederic Beele, Sandra Pattyn, Benedikte Derveaux, Wim Declercq
Directie: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Marie-Luce Krekels, Isabelle De Rijcke

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Start van nieuwe schooljaar

Lagere school
Er is een daling van het aantal leerlingen met 27 waardoor er ook een aantal leerkachten niet meer op school konden blijven.

Humaniora
861 leerlingen, dat is 17 leerlingen meer dan vorig schooljaar. 176 Leerlingen hiervan zitten in het 1e jaar humaniora (2 meer dan vorig schooljaar). Er zijn 8 klassen in het 1e jaar, 7 klassen in het 2e en de andere jaren bestaan steeds uit 6 klassen.

3. Financiële afsluiting 2009-2010/Budget 2010-2011

Wat de humaniora betreft is de 2e biologieklas volledig afgewerkt. Op de lagere school werd het nodige informaticamateriaal aangekocht.

Voor dit schooljaar zal het budget, zowel in de humaniora als de lagere school, aangewend worden om de klassen verder te informatiseren.

4. Kalender vergaderingen 2010-2011

Eén bijkomende vergadering die nog niet op de kalender stond: op donderdag 16 september e.k. is de infoavond voor het 1e jaar humaniora. Benedikte of Steven zullen de oudervereniging voorstellen.

5. Algemene vergadering van donderdag 23 september e.k.

Kandidaten dit jaar zijn: Jan Vande Moortel, Frank Raat en Sandra Pattyn. Isabelle De Rijcke en Véronique Henehene dienen hun ontslag in.

Afspraken/verloop van de avond zelf:
19h15 Welkomstdrankje
19h30 Algemene Vergadering in de Muzenzaal met verslag afgelopen jaar, budget vorig jaar,
verkiezing leden
19h45 Einde algemene vergadering, ontvangst genodigden voordracht
20h00 Voordracht, ingeleid door dhr. Vinck
21h30 Vragenstelling
22h00 Einde voordracht – receptie

De tekst van de voordracht wordt nadien op de website geplaatst. Er zullen ook +/- 50 kopies met een beknopt overzicht van de voordracht voorzien worden zodat de aanwezigen kunnen volgen.

Op de basisschool zal de uitnodigingsbrief nogmaals meegegeven worden, op de humaniora zal deze brief per mail verstuurd worden. Er zullen op beide scholen ook een aantal affiches (A3-formaat uitgehangen worden).

6. Werkgroepen

Retoricabal
Ze zijn goed vertrokken.

Website
De bedoeling is om, tegen het einde van het schooljaar, een redactiecomité samen te stellen.

Koor en orkest
Er is een repetitieweekend op 2 en 3 oktober e.k.

Dienstbetoon
Tijdens de vakantie had een vergadering plaats om alles opnieuw op gang te trekken en dit onder leiding van de nieuwe voorzitster Isabelle Maselis.

Helpende handen
Tot op heden zijn er nog niet zoveel formulieren binnen.

Schoolblad
Deadline: 20 november 2010.

Feestcomité/menucommissie
Iedere donderdag kan men, indien gewild, vegetarisch eten. Hierop tekenden 33 leerlingen in (2/3 meisjes en 1/3 jongens, voornamelijk uit de 1e en 2e graad).

Wijnbeurs: weekend van 9 en 10 oktober. De lijst van de te kopen wijnen wordt eerstdaags op de website geplaatst.

Pr & communicatie
De school maakt de suggestie om deze werkgroep om te vormen naar een werkgroep die sponsoring zoekt voor de instandhouding en werking van de kerk. Dit jaar wordt de school immers eigenaar van de kerk en een aantal werken dringen zich op (o.a. de vernieuwing van het dak). Financieel heeft de school echter hulp nodig. De bestaande kerk wordt veel en goed gebruikt maar dit kan nog geoptimaliseerd worden.

Klasafgevaardigden
De eerste vergadering is gepland op dinsdag 21 september e.k.

Schoolraad
Tijdens de vergadering van 4 oktober e.k. zullen de resultaten besproken worden van de enquête die de ouders kregen aangaande de reizen in de 3e graad.

7. Mededeling directie

Humaniora
Voor het toegangsexamen geneeskunde zijn 17 van de 25 deelnemende leerlingen van onze school geslaagd. Dit geeft een slaagpercentage van 68% wat uitstekend is gezien het algemene slaagpercentage 24,3% bedraagt.

Op 20 november gaat in de Ucsia (Antwerpen) een studiedag door over het “Hedendaags leiderschap in een Jezuïtische omgeving”. Info hieromtrent komt in het schoolblad van eind september.

Lagere school
De leerkrachten vinden dat de kerstmarkt beter op een vrijdagavond (na school) zou plaatsvinden en niet vlak voor Sinterklaaas. De werkgroep zal rekening houden met deze opmerkingen.

Er is een link op de website van de school met betrekking tot het bouwproject. De info komt chronologisch tevoorschijn. Tip: plannen op website plaatsen (nvdr: deze staan inmiddels hier). Indien er nieuwe info op de website geplaatst wordt kan dit misschien via de schoolagenda aan de ouders meegedeeld worden.

8. Varia
Dhr. Leus komt dit schooljaar zeker praten voor 5e en 6ejaars humaniora i.v.m. de verkeersveiligheid.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 12 OKTOBER 2010