Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 14 mei 2013

Aanwezig: Steven Maertens, Philippe Delforge, Jean-Pierre Berwouts, Wim Declerck, Véronique Derveaux, Sandra Pattyn, Patrick Verboven, Bert Danckaert, Helene Van Hoorebeke, Jan Vande Moortel, Lieve Vanschoubroek, Benedikte Van Garsse, Marleen Van Wemmel

Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Frederic Beele

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

Het oude balcomité zwaaide vandaag officieel af. Het nieuwe balcomité werd voorgesteld. De datum voor het retoricabal schooljaar 2013-2014 werd vastgelegd op 21 februari 2014.

b. Dienstbetoon

Volgende vergadering 23 mei 2013.

Er werden twee werkgroepen opgericht:

 1. werkgroep sponsoring
 2. werkgroep websiteontwikkeling.

Wat betreft de renteloze lening: er blijkt vertraging te zijn op de overdracht van de vorige penningmeester naar de huidige penningmeester. Dit heeft tot gevolg dat er ook vertraging is op het uitsturen van de brief aan de laatstejaars i.v.m. het terugkrijgen van de renteloze lening. Hier wordt aan gewerkt en hopelijk is dit binnen de kortst mogelijke tijd opgelost.

c. Menucommissie

Volgende vergadering: 16 september 2013.

Volgend schooljaar zal de commissie uitgebreid worden met twee leerlingen van de basisschool.

d. Communicatie

Deadline voor het schoolblad: week 20-25 mei 2013. De oudervereniging levert voor deze datum de affiche aan voor de algemene vergadering.

De kalender op de website zou nog vervolledigd dienen te worden: de informatie is soms te beperkt (titels met aankondigingen, maar geen uitleg eens je op de titels klikt); de examenperiodes staan nog steeds niet op de kalender; niet alle evenementen lijken erop aanwezig te zijn.

e. Klasafgevaardigden

Tijdens de laatste vergadering van 23 april kregen de klasafgevaardigden reeds een rondleiding in de nieuwe gebouwen op de oude garagesite: de nieuwe kleuterklassen, de speelplaatsen, de toekomstige Maeterlinckzaal, de sport- en danszaal. Het ziet er allemaal prachtig en veelbelovend uit.

Op deze site zullen ook de nieuwe fietsstallingen komen voor de humaniora. Door beperkingen opgelegd door de brandweer zou het kunnen dat er niet voldoende ruimte zal zijn voor alle fietsen. Er wordt verder gekeken naar bijkomende oplossingen. De fietsen van de leerlingen van de basisschool zullen op de speelplaats van de basisschool gestald blijven: er komt een afdak.

f. Schoolraad

De laatste vergadering nam plaats op maandag, 13 mei.

De klassieke eindejaarsonderwerpen werden behandeld: schoolkalender, schooltarieven, vergadering medezeggingschapscollege, ...

Er werd ook het advies gevraagd omtrent het voornemen om een aantal punten in de schoolreglementen (zowel van de basisschool als van de humaniora) te wijzigen.

Het was een geanimeerde vergadering.

g. Edith Stein

Volgende vergadering: 16 mei 2013.

Naar aanleiding van vorige vergadering en op aanvraag van de afgevaardigde van de oudervereniging, staan de retoricabals op de agenda. De punten hieromtrent die zullen meegenomen worden zijn:

 1. Het alcoholgebruik door de jongeren
 2. De minimum leeftijdsgrens van de jongeren
 3. Hoe worden de bals georganiseerd en wie draagt de verantwoordelijkheid
 4. Wat is het standpunt/de kennis over de pre-bals
 5. Kan er een gemeenschappelijk standpunt ingenomen worden wat betreft het maximale geluidsniveau (minder dan wettelijk toegelaten)
 6. Is het een idee om de bals vroeger te laten beginnen?

h. Verkoop boeken 1e jaar humaniora aan leerlingen 6e jaar basisschool

De brief zal eerstdaags opgesteld worden.

3. Voorbereiding eindejaar activiteiten en mandaten volgend jaar

a. Proclamatie 6de jaar basisschool

Benedikte zal het afscheidswoord voeren in naam van de ouders.

b. 25 jaar dienst en pensioen

Hebben 25 jaar dienst:

 • Voor de basisschool: Pol Albrecht en Johan Decaluwe
 • Voor de humaniora: Jimmy De Wandele, Ines Goethals

Gaan op pensioen:

 • Voor de basisschool: Eddy Bosschem
 • Voor de humaniora: Guido Story, Luc Devos, Patrick Schockaert

c. Vaststellen kalender 2013-2014

5 september 2013          Infoavond Basisschool: kleuterschool

9 september 2013          Infoavond Basisschool: 1e graad

10 september 2013        Infoavond Basisschool: 2e graad

10 september 2013        Raad van Bestuur Oudervereniging

12 september 2013        Infoavond Basisschool: 3e graad

19 september 2013        Infoavond Humaniora eerstejaars

24 september 2013        Klasafgevaardigden

26 september 2013        Algemene vergadering Oudervereniging

8 oktober 2013               Raad van Bestuur Oudervereniging

14 okober 2013              Schoolraad

5 november 2013           Raad van Bestuur Oudervereniging

3 december 2013           Raad van Bestuur Oudervereniging

7 januari 2014                Raad van Bestuur Oudervereniging

27 januari 2014              Schoolraad

28 januari 2014              Klasafgevaardigden

4 februari 2014              Raad van Bestuur Oudervereniging

21 februari 2014            Retoricabal

11 maart 2014                Raad van Bestuur Oudervereniging

1 april 2014                    Raad van Bestuur Oudervereniging

29 april 2014                  Klasafgevaardigden

6 mei 2014                     Raad van Bestuur Oudervereniging

12 mei 2014                   Schoolraad

3 juni 2014                      Raad van Bestuur Oudervereniging

4. Mededelingen van de directie

Basisschool: Schoolfeest

Opening nieuwe kleuterschool Savaanstraat

Op dinsdag 27 augustus 2013, van 19u tot 21u, wordt de nieuwe kleuterschool officieel geopend. Alle kleuters en hun ouders worden uitgenodigd op een receptie, samen met de leerkrachten.

5. Varia

a. Vloer turnzaal

Het leggen van de vloeren voor beide turnzalen (nieuwe turnzaal basisschool en nieuwe turnzaal voor de humaniora op de oude garagesite) zal aanvangen op 26 juni 2013.

b. Digiborden

De digiborden voor de basisschool worden geleverd voor de aanvang van het volgend schooljaar, 2013-2014: in september zullen de klassen er reeds mee kunnen werken.

De ‘oude’ schoolborden zullen gerecupereerd worden door de humaniora.

c. Beplanting speelplaats basisschool

De banken en planten/struiken op de benedenspeelplaats zijn geïnstalleerd. Het is niet mogelijk om bomen op de benedenspeelplaats te planten: onder de speelplaats lopen alle buizen en nutsvoorzieningen van de nieuwe gebouwen. Op lange termijn zouden de wortels van bomen hieraan teveel schade kunnen aanrichten.

d. Verluchtings- en verwarmingssysteem basisschool

Dit systeem staat nog steeds niet op punt. Er zal nu verder gekeken worden hoe dit zo snel mogelijk ten gronde kan opgelost worden: de school volgt het nauwgezet op.

e. Sportdag 2e-jaar humaniora

Er zal geen tweede sportdag komen voor het tweede jaar op het einde van het jaar: in het begin van het jaar werd reeds een sportdag gegeven in Wachtebeke. Nadien was er een verplichte sponsor/veldloop in de Blaarmeersen, zodat besloten werd dat ook dit jaar reeds twee sportdagen heeft gekregen.

f. Week na de examens

Dit jaar is er een volle week na de examens en voor het einde van het jaar waarin de leerlingen vrij zijn.

Dit komt door het grote aantal klassen die gedelibereerd moeten worden (39 klassen) en het deliberatiesysteem op de school: elke deliberende klassenraad wordt voorgezeten door het directieteam zodat de klassenraden opeenvolgend moeten zijn en niet overlappend. De school heeft voor dit systeem gekozen opdat er eenvormigheid zou zijn bij alle klassenraden.

g. Voettocht Camino Ignaciano

De leerlingen die deelgenomen hebben vonden het een fantastische ervaring.

h. Verkeerswijziging Zuid

Het gemeentebestuur is van plan om vanaf september 2013 de doorrijdring rond de bibliotheek op het Zuid te sluiten, dit naar aanleiding van het dodelijk ongeval een aantal maanden geleden. De school kijkt met argwaan naar deze maatregelen en vreest voor de praktische gevolgen. Het communicatieteam zal tegen de volgende vergadering een brief opstellen in naam van de oudervereniging waarin wij onze stem laten horen tegen de sluiting, maar ook en vooral tegen het nemen van een dergelijk ingrijpende maatregel zonder de omliggende scholen hierin te kennen.

Volgende vergadering: 3 juni 2013