Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 12 oktober 2010

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Lieve Storme, Patrick Verboven, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Benedikte Derveaux, Wim Declerck,
Marie-Luce Krekels, Marleen Van Wemmel
Directie: Hilde Houtman

Verontschuldigd: Hélène Van Hoorebeke, Frank Raat, Frederic Beele, Jan Vande Moortel
Directie: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

VERSLAG

1. Kennismaking met de nieuwe leden van het bestuur

De aanwezige leden worden gevraagd zich kort voor te stellen. Nieuwe leden zijn Marleen Van Wemmel en Hélène Van Hoorebeke. Er wordt afgesproken dat, op de Buitengewone Algemene vergadering van volgende week woensdag, de foto van het oudercomité zal genomen worden.

2. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

3. Algemene vergadering: evaluatie

Het was een goede voordracht met een deftige opkomst.

4. Invullen van de taken binnen de oudervereniging

De takenlijst wordt ingevuld. Gezien het aantal afwezigen is dit een voorlopige lijst die tijdens de volgende vergadering overlopen zal worden en eventueel aangepast kan worden daar waar nodig.

5. Werkgroepen

Website
Er zal geprobeerd worden om voor de volgende vergadering al eens samen te komen met de groep jongeren en eens te bekijken wat zij goede of minder goede websites vinden (in het algemeen). Michel Vuijlsteke wil mee ondersteunen.

Koor en Orkest
Er zijn veel nieuwe leden. Het weekend was een succes.

Diensbetoon
Op 18 februari 2011 wordt een evenement georganiseerd om de nieuwe groep bekend te maken. Wat juist moet nog verder uitgewerkt worden.

Algemene Vergadering
Er zal tegen de volgende vergadering een overzicht gemaakt worden van eventuele sprekers en onderwerpen (voor volgende schooljaar).

Helpende handen
In totaal werden 55 formulieren ingevuld (29 humaniora en 26 basisschool).

Schoolblad
De deadline voor het indienen van de teksten is eind november.
Het oudercomité zal volgende stukken leveren:
- verslagje over de avond van de algemene vergadering
- groepsfoto oudercomité
- voorstelling bestuur + ledenlijst
- bedankwoordje voor het invullen van de lijst helpende handen.

Gezondheid en preventie
De werkgroep zal bekijken wat de school reeds als acties onderneemt rond dit thema en dan kijken waaraan aandacht kan gegeven worden.

Klasafgevaardigden
De eerste vergadering is goed gestart. Hét grote gespreksthema van de avond was de nakende verhuis. Er werd een héél goede brief opgesteld door de directie om hulp te vragen aan de ouders voor de verhuis op 27 en 28 december e.k. Men denkt om 50 personen per dag te kunnen gebruiken. Op 24 oktober e.k. zijn ouders welkom om de nieuwe site te bezoeken.

Op 20 februari 2011 zal een brunch plaatshebben in de refter ter vervanging van het eetfestijn.

Menucommissie
De chef van de voorbije twee jaar heeft de school verlaten om persoonlijke redenen. Sodexo zorgt zoals altijd voor een gepaste opvolger. Onze keuken (met het grote aantal warmeters) is echter een vrij zware uitbating; begin dit schooljaar was het even zoeken naar de gepaste man/vrouw, maar Sodexo heeft ervoor gezorgd dat de continuïteit en de kwaliteit niet in het gedrang kwam.

Schoolraad
De leerlingenaantallen werden besproken alsook de nascholingsprogramma’s voor leerkrachten. Ook de resultaten van de enquête aangaande de reizen in de 3e graad humaniora werden besproken.

Kerstmarkt
Binnenkort is er overleg met Eddy Bosschem hieromtrent. Een definitieve datum staat nog niet vast. Wel zal het hoogst waarschijnlijk op een vrijdag zijn, na school en na Sinterklaas.

6. Varia

De vraag wordt gesteld waarom er geen geld van het bal aan de retoricareizen kan besteed worden. Hierop kan Pierre Vinck tijdens de volgende vergadering antwoorden.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 9 NOVEMBER 2010 OM 20H