Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 11 september 2018

Aanwezig:  Frederic Beele, Steven Maertens, Carmen Cloet, Yves Crevecoeur, Steven Maertens, Aagje Vanwalleghem, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens, Bruno Van Vlem en Margaux De Cock

Directie: Luc Audenaert

Verontschuldigd: dir. Guy Dalcq, Arnd Nelde, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Hélène Van Hoorebeke en Jessy De Block

 

Agenda

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag RVB

Het vorig verslag werd goedgekeurd.

2. Mededelingen van de directie

De directie van de humaniora heeft gemeld dat 893 leerlingen zijn ingeschreven. Dit is het tweede hoogste aantal ooit.

3. Lidgelden/facturen ontvangen?

            a. 2017-2018

            i. bestedingen lidgeld basisschool

De directie dankt voor de bijdragen van de Oudervereniging en de verfraaiing van de speelplaats.

Door een vergetelheid werd het lidgeld van de ouders van de basisschool niet opgevraagd.

ii. besteding lidgeld humaniora

Toelichting door de directie in volgende vergadering.

b. 2018-2019 – budget vast te leggen en verdeling volgens ll-aantal

            i. Basisschool

Toelichting door de directie in volgende vergadering.

            ii. Humaniora

Toelichting door de directie in volgende vergadering.

 

5. Te hernieuwen mandaten & oproep kandidaturen

Verlengen hun mandaat niet of hebben ontslag aangeboden:

1 lid stelt zich niet opnieuw verkiesbaar.
Te hernieuwen mandaten:
6 leden stellen zich opnieuw verkiesbaar.

 1. Vrijgekomen mandaten: -
 2. Afsluiting kandidaturen: 15 september
 3. Oproep kandidaten

Tijdens de voorstelling van de Oudervereniging op de info-avonden zullen de aanwezigen uitgenodigd worden om hun kandidatuur in te dienen.
Verkiezing op di 2 oktober 2018 om 19u30 tijdens de algemene vergadering.

6. Kalender 2018-2019: nog aanvullingen/wijzigingen?

/

7. Toevoegen of weglaten werkgroepen

/

 

8. Vorderingen van de werkgroepen

 1. Algemene vergadering

            i. voordracht 04/10/2018: stand van zaken en praktische afspraken

- de bisschop is verhinderd wegens een bisschoppensynode in Rome, leerlingen van de humaniora bereiden vragen voor; de affiches met aankondiging van de oorspronkelijke 3 sprekers blijven behouden

            - kerk – evenementenverzekering wordt voorzien        

            ii. de jaarvergadering zelf 02/10/2018:

            alle nodige formulieren worden voorzien.

 1. Retoricabal

Een team van 8 mensen is al aan de voorbereiding begonnen. Het thema is vastgelegd.

 1. Koor en Orkest

Eind september vindt het eerste koor- en orkestweekend plaats.

Eind januari is er het uitwisselingsproject in Londen.

 1. Vrienden van Sint-Barbara

Op 16 februari 2019 vindt het 2de Ouderbal plaats, in de Eskimo-fabriek, waar de Vrienden van SB een contract voor 3 jaar hebben getekend.

Het is van belang om alle geledingen (Moedervereniging, Alumni) actief in te schakelen in het Ouderbal.

 1. Helpende handen

De formulieren worden op papier (Basisschool) en digitaal (Humaniora, to do en Basisschool) verspreid.

 1. Menucommissie

/

 

 1. Gezondheid en preventie
 • HPV-vaccinatie:

De Oudervereniging zal een brief met informatie en sensibilisering opmaken en richten aan de leerlingen.

 • Fluo-hesjes: actie start in de herfst
 • Drinkwater:

Een deel van de opbrengst van het Retoricabal gaat naar een drinkwatersysteem in de refter en op de speelplaats van de humaniora.

 1. Communicatie

Ouderbal: publiciteit in het schoolblad en via de geledingen.

 1. Klasafgevaardigden

1ste vergadering is op 18 september.

 1. Schoolraad

1ste vergadering is op 15 oktober.

 1. Edith Stein

/

 • Ignatius

/

 1. Mobiliteit

De nutsleidingen in de Savaanstraat zijn vervangen. Op termijn wordt de straat heraangelegd als woonerf. Deze termijn is voorlopig onbekend.

 

9. Samenstelling beroepscommissie SBC – leden uit de oudervereniging?

/

 

10. Bijgewoonde vergaderingen

/

 

11. Mededelingen van de directie

            Basisschool:

            -  Lestijden:

Door een regularisatie zijn er voortaan 3 ipv 2 vestigingsplaatsen (Lagere school Savaanstraat, Kleuterschool Savaanstraat, Kleuterschool Verdedigingsstraat), en beïnvloedt dit het lestijdenpakket in die mate dat de school een beperkt aantal lestijden zal moeten aankopen voor de 19 klassen, lestijden die niet gefinancierd zijn.

- Leerlingenaantallen:

Vorig schooljaar telde de school 422 leerlingen in de lagere school en 150 kleuters. Dit schooljaar zijn er 385 leerlingen in de lagere school en 140 kleuters.

- Eetfestijn:

Barbecue op 13 oktober 2018, om 18u en 20u.

 

12. Varia

            /

 

13. Rondvraag

UBO-register:

De voorzitter informeert:

De wet van 18 september 2017 (+ K.B. 30 juli 2018, B.S., 14 aug 2018) tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’). 

De Wet voorziet aldus in de verplichting (1) voor vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden en (2) voor bestuurders om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen .

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van onze vzw: de leden van de raad van bestuur, de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen, de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de vzw werd opgericht en elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de vereniging uitoefent.

In de periode van 31 oktober tot 30 november moeten alle gegevens van de vzw in het UBO-register zijn opgeladen.

 

 

Volgende vergadering dinsdag 2 oktober 2018.