Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 11 september 2012

 

Aanwezig: Marleen Van Wemmel, Bert Danckaert, Steven Maertens, Jean-Pierre Berwouts, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Benedikte Van Garsse, Wim Declerck, Lieve Storme, Hélène Van Hoorebeke, Véronique Derveaux

Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Frank Raat, Frederic Beele

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Start van het nieuwe schooljaar

a. Basisschool

Er zijn dit jaar 336 leerlingen in de lagere school. Dit zijn er 38 meer dan vorig jaar. Er zijn 70 kleuters, wat 1 meer is dan vorig jaar. De cijfers voor de kleuters zijn wel niet vast: in de eerste kleuterklas stromen er nog kleuters (peuters) in tijdens het jaar. Er is een positieve evolutie in het leerlingenaantal sinds de school terug gevestigd is in de Savaanstraat.

Maandag werden nog 3 extra anderstalige leerlingen ingeschreven. De kinderen spreken nog geen Nederlands. Scholen kunnen voor anderstalige leerlingen een taalbadklas inrichten en krijgen hiervoor middelen van de overheid. De voorwaarde evenwel is dat er 6 leerlingen moeten zijn. Dit geldt dus niet voor de basisschool. Doordat er nu meer leerlingen zijn dan vorig jaar kreeg de school extra uren. Zo kon een deeltijdse leerkracht aangetrokken worden en deze zal ingezet worden op verschillende gebieden en zich dus o.a. bezighouden met taal aan te leren aan die leerlingen.

In de toekomst zullen alle Gentse scholen een deel van de inschrijvingen moeten voorbehouden voor GOK-leerlingen zodat elke school een weerspiegeling wordt van de regio waarin ze gevestigd is.

Besteding van de lidgelden van de oudervereniging volgend jaar: recreatiemateriaal speelplaats.

b. Humaniora

Dit jaar telt de humaniora 883 leerlingen, wat er 20 meer zijn dan vorig jaar. Er zijn 170 leerlingen in het eerste jaar, waaronder 1 leerling uit Nepal die vorig jaar een half jaar in de OKAN-klas zat en daar intensief werd ondergedompeld in de Nederlandse taal.

Het derde jaar is dit jaar het grootste jaar met 175 leerlingen. Er werden een aantal extra leerlingen aanvaard en dit kon door de structuur van de school te veranderen. Normaal 8 klassen 1e jaar, 7 in 2e jaar en volgende jaren 6 klassen. Er werd nu een extra klas in derde jaar gemaakt. Daarvoor waren 32 extra lesuren nodig. Deze werden in het 5e jaar gehaald door daar 5 klassen te maken.

Er was ook een extra lokaal wetenschappen nodig: meer en meer leerlingen willen wetenschappen volgen; er werd een bijkomend lokaal gemaakt met eigen middelen.

Volgend jaar zal een verdere instroom in de tussenjaren worden geweigerd: de school zit aan haar maximumcapaciteit.

Besteding van de lidgelden van de oudervereniging volgend jaar: beamers.

3. Lidgelden/facturen ontvangen

De lidgelden van het voorbije jaar werden gestort. Dit zal worden opgesplitst volgens het aantal leerlingen.

a. Basisschool

Factuur voor digiborden zit samen met een dossier voor de subsidies. Vermoedelijk zal de procedure in december toegekend worden. Dan zal de factuur voor de Krokusvakantie of Paasvakantie overgemaakt kunnen worden.

b. Humaniora

Pierre zal de factuur voor de beamers overmaken.

De oudervereniging mocht reeds de facturen ontvangen voor de prijzen voor de proclamatie.

4. Te hernieuwen mandaten voor 2012-2013

Indien de huidige leden van de Raad van Bestuur zich opnieuw verkiesbaar wensen te stellen dienen zij hun kandidatuur over te maken.

Er werden reeds twee kandidaturen ontvangen:

Afsluiting kandidaturen: 21 september 2012.

5. Kalender voor vergaderingen 2012-2013

Oudervereniging

 • 11 september 2012
 • 2 oktober 2012
 • 6 november 2012
 • 4 december 2012
 • 8 januari 2013
 • 5 februari 2013
 • 5 maart 2013
 • 8 maart 2013 - Retoricabal
 • 16 april 2013
 • 14 mei 2013
 • 4 juni 2013

Schoolraad

 • 8 oktober 2012
 • 28 januari 2013
 • 13 mei 2013

Klasafgevaardigden

 • 25 september 2012
 • 29 januari 2013
 • 23 april 2013

6. Toevoegen of weglaten werkgroepen

Geen

7. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

De leerlingen zijn goed bezig. Ze gaan ook een vergelijkende studie doen met de Eskimofabriek zodat dit dossier voorbereid wordt voor volgend jaar.

Er zal nog een brief rondgestuurd worden om ouders (die geen zelfstandige zijn/bedrijf hebben) te vragen alsnog te sponsoren.

Het idee speelt om in 1 ruimte Sint-Barbara DJ’s te laten spelen. Een andere zaal een DJ contest, een danscafé-uitloopruimte die hopelijk iets minder luid is. Er zou een special act zijn waarrond nog zaken zouden georganiseerd worden. Er zal nog ter plaatse gegaan worden om te kijken wat nog concreet mogelijk is, om te zien welke ideeën al dan niet kunnen uitgewerkt worden.

Op de volgende vergadering zullen de leerlingen zeer concrete info moeten kunnen voorleggen (geen ‘misschien’ en ‘we denken’).

b. Communicatie (website/schoolblad/pr)

Het schoolblad moet eind deze maand verschijnen.

c. Koor & Orkest

Project met Delft gaat dit jaar door. De werkgroep zal iets meer actief zijn.

d. Algemene vergadering 27/9: Hervorming in het secundair onderwijs (Mieke Van Hecke, Paul Yperman, oud ll, moderator)

Verdere praktische afspraken:

 • Moderator: Peter De Roover.
 • Oud-leerlingen: Thomas Verheyen en Tom Vande Moortel.
 • Herinnering voordracht: de uitnodigingen zal op affiches A3 afgedrukt worden en dan aan de school uitgehangen worden. Pierre zal tevens een herinneringsmail aan de ouders sturen begin volgende week. In die mail zal al aan de ouders gevraagd worden of zij vragen hebben voor de panelleden. De andere scholen van de scholengemeenschap zullen ook verwittigd worden.
 • Er wordt contact opgenomen met de pers.

e. Dienstbetoon

Er werd samengekomen met de oude en de nieuwe Raad van Bestuur om de verschillende functies te bekijken. Er wordt gebrainstormd over verschillende kleine en grote activiteiten die op school plaatsvinden.

Het doel voor de toekomst is om een aantal kleine projecten te doen en telkens één groot cultureel project per jaar.

f. Schoolraad

Volgende vergadering: 8 oktober 2012.

g. Klasafgevaardigden

Volgende vergadering: 25 september 2012.

Voorlopige agenda:

 • Rol klasafgevaardigden
 • Eerste dagen in de nieuwe gebouwen
 • Spaghettiavond 12 oktober
 • Mededeling directie

h. Helpende handen

De formulieren werden vorige week meegegeven. De eerste formulieren zijn al binnengekomen. De volgende vergadering zal bekeken worden welke de respons is van de ouders.

i. Menucommissie

Volgende vergadering: 17 september 2012.

8. Mededelingen van de directie

a. Basisschool

De leerkrachten en leerlingen zijn tevreden over de nieuwe infrastructuur. De ventilatie staat jammer genoeg nog niet op punt. Er wordt nog aan gewerkt.

b. Humaniora

i. Resultaten ingangexamen arts en tandarts

29 leerlingen hebben deelgenomen aan het examen. 11 leerlingen zijn geslaagd (= 38% - lager dan de voorgaande jaren).

Een aantal laatstejaars hebben deelgenomen zonder echte motivatie of voorbereiding en zouden niet mogen meegerekend worden. Het slaagpercentage van de gemotiveerde leerlingen is dan 50% - nog steeds lager dan de voorbije jaren. Er werd vooral zwakker gescoord op chemie terwijl dit de voorgaande jaren geen probleem was. De chemieleraar zal kijken waar de problemen zitten om dan de voorbereiding eventueel aan te passen.

Van alle jongeren die deelnamen slaagde 20,3%.

ii. Internaatsdirecteur

Hilde Houtman: geeft opnieuw les

Dideriek Costeur volgt Hilde Houtman op in de functie van adjunct-directeur.

De nieuwe internaatsdirecteur is Dirk Vekeman. Hij zal dit jaar ook nog een lesopdracht van 4u behouden, maar dit zou na dit jaar afgeschaft worden.

iii. Congres

Pierre en Johan De Ridder gingen naar een congres in Boston, VS voor de directies van de middelbare jezuïetencolleges over de hele de wereld: The World is our House.

Er zijn heel wat contacten gelegd met buitenlandse colleges. Er zal nu een werkgroep opgestart worden om de mogelijkheden te bekijken en uit te werken. De bedoeling zou zijn om dat tegen volgend schooljaar uit te werken.

iv. Algemene vergadering LOP

Op de algemene vergadering van het LOP zullen de nieuwe inschrijvingsmodaliteiten besproken worden. Deze zullen ook dan gestemd worden.

9. Varia

a. Turnzaal basisschool

De bevloering van de turnzaal maakt deel uit van een ander subsidiedossier. Het is dus afwachten op de aanvaarding ervan.

b. Kalender op de website humaniora

Ouders vragen of het mogelijk zou zijn om opnieuw een jaaroverzicht te krijgen. Nu staat de kalender per maand. Hij zou ook niet volledig ingevuld zijn.

c. Fietsen voor de 2e kleuterklas

In de Verdedigingsstraat werd er gewerkt rond mobiliteit met de kleuterfietsjes. Ouders vragen zich af of de kleuterfietsjes nu ook voor de 2e kleuterklas in de nieuwe gebouwen ter beschikking zullen gesteld worden.

De directeur merkt op dat er geen plaats is in de nieuwe gebouwen is om de fietsen te stallen. Als de nieuwbouw kleuterklassen afgewerkt zijn zullen daar de fietsjes weer in gebruik kunnen genomen worden.

d. Spellen op de speelplaats

Op de ‘oude’ speelplaats was een groot schaakspel, waren er spellen op de grond geschilderd, waren er voetbaldoelen. Komt dit terug?

Er zullen voetbaldoelen worden aangekocht. Met de lidgelden van de oudervereniging van komend jaar zal ook geïnvesteerd worden in recreatiemateriaal voor op de speelplaats.

e. Panelgesprek

Naar aanleiding van de publicatie in het schoolblad hebben een aantal oud leerlingen gereageerd om zich kandidaat te stellen om deel te nemen aan het debat. Jean-Pierre heeft hen uitgelegd dat het geen oproep was naar oud-leerlingen om deel te nemen, maar dat ze welkom zijn om te komen luisteren en eventueel vragen te stellen.