Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 10 september 2013

Aanwezig: Frederic Beele, Bert Danckaert, Steven Maertens, Jean-Pierre Berwouts, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Benedikte Van Garsse, Wim Declerck, Lieve Vanschoubroek, Helene Van Hoorebeke, Véronique Derveaux

Directie: Pierre Vinck, Luc Audenaert

Verontschuldigd: Philippe Delforge, Marleen Van Wemmel, Patrick Verboven

1 Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2 Start van het nieuwe schooljaar

a. Basisschool

Er zijn dit jaar 333 leerlingen in de lagere school. Dit zijn er 3 minder dan vorig jaar, maar dit is normaal: vorig jaar waren er 95 leerlingen in het zesde leerjaar: een zeer grote groep is dus vertrokken. Dit jaar zijn er ‘maar’ 63 leerlingen in het zesde leerjaar.

Er zijn 101 kleuters, 26 meer dan vorig jaar. Dit bevestigt de positieve evolutie in het leerlingenaantal sinds de school terug gevestigd is in de Savaanstraat.De cijfers voor de kleuters zijn wel niet vast: in de eerste kleuterklas stromen er nog kleuters (peuters) in tijdens het jaar. Tegen het einde van het jaar wordt verwacht dat dit cijfer oploopt tot 128 kleuters. Momenteel zijn er nog enkele plaatsen vrij in de tweede en derde kleuterklas. De eerste kleuterklassen zijn volzet.

Ook in de lagere school zijn de cijfers goed. De school is niet volzet, maar in een aantal jaren zit men bijna aan de limiet (vb. 2e leerjaar: nog 3 plaatsen vrij).

Deze cijfers maken dat er een nieuwe leerkracht is kunnen aangeworven worden.

b Humaniora

Dit jaar telt de humaniora 877 leerlingen, wat er 6 minder zijn dan vorig jaar. Dit heeft mede te maken met de nieuwe wetgeving rond het inschrijvingsbeleid voor de humanioras: scholen moeten nu vooraf, voor elk jaar, een maximumcapaciteit opgeven waardoor meer leerlingen dienen geweigerd te worden. Als de ingeschreven leerlingen zich in september toch niet inschrijven komen de plaatsen vrij.

Er zijn 179 leerlingen in het eerste jaar.

Instroom in de tussenjaren was zeer beperkt: er waren enkel nog een (zeer beperkt) aantal plaatsen in het 2e, 3e en 5e jaar. De plaatsen in het 2e en 3e jaar werden ingevuld. Er zijn nog een paar plaatsen in het 5e jaar.

Er werden 5 nieuwe leerkrachten aangeworven.

3. Lidgelden/facturen ontvangen

De lidgelden van het voorbije jaar werden gestort. Dit zal worden opgesplitst volgens het aantal leerlingen.

Besteding van de lidgelden van de oudervereniging volgend jaar: materiaal sportzaal, zowel voor de basisschool als voor de humaniora.

4. Te hernieuwen mandaten voor 2013-2014

Indien de huidige leden van de Raad van Bestuur zich opnieuw verkiesbaar wensen te stellen dienen zij hun kandidatuur over te maken.

Er werden nog geen kandidaturen ontvangen. Afsluiting kandidaturen: 20 september 2013.

5. Kalender voor vergaderingen 2013-2014

De kalender wordt aangevuld/verbeterd:

5 september 2013          Infoavond Basisschool: kleuterschool

9 september 2013          Infoavond Basisschool: 1e graad

10 september 2013        Infoavond Basisschool: 2e graad

10 september 2013        Raad van Bestuur Oudervereniging

12 september 2013        Infoavond Basisschool: 3e graad

19 september 2013        Infoavond Humaniora eerstejaars

24 september 2013        Klasafgevaardigden

26 september 2013        Algemene vergadering Oudervereniging

8 oktober 2013               Raad van Bestuur Oudervereniging

12 oktober 2013             Wijnverkoop humaniora

21 oktober 2013             Schoolraad

5 november 2013           Raad van Bestuur Oudervereniging

3 december 2013           Raad van Bestuur Oudervereniging

14 december 2013         Kersthappening basisschool

7 januari 2014                Raad van Bestuur Oudervereniging

27 januari 2014              Schoolraad

28 januari 2014              Klasafgevaardigden

4 februari 2014              Raad van Bestuur Oudervereniging

21 februari 2014            Retoricabal

11 maart 2014                Raad van Bestuur Oudervereniging

1 april 2014                    Raad van Bestuur Oudervereniging

29 april 2014                  Klasafgevaardigden

6 mei 2014                     Raad van Bestuur Oudervereniging

12 mei 2014                   Schoolraad

3 juni 2014                      Raad van Bestuur Oudervereniging

6. Toevoegen of weglaten werkgroepen

Geen

7. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

De leerlingen zijn traag opnieuw gestart. Ze hebben heel veel plannen, maar nog weinig concreet. Ook de sponsoring komt erg traag op gang en loopt achter in vergelijking met vorig jaar.

De discussie rond het alcoholverbruik van de jongeren werd besproken. De leerlingen staan zeer open en positief tegenover een vorm van beperking van alcohol op het bal. Dit zal nog verder besproken worden in volgende vergaderingen.

b. Communicatie (website/schoolblad/pr)

Het schoolblad moet eind deze maand verschijnen. Documenten voor dit nummer moeten nog deze week binnengegeven worden.

Er is een nieuwe hoofdredacteur voor het Sint-Barbarablad: Leander Jonckheere volgt Patrick Schockaert op.

c. Koor & Orkest

Dit jaar zal er een eigen project zijn.

De besprekingen om een nieuw concert te doen met Philippe Herreweghe lopen goed en worden concreter: het zou een concert worden in de zomer van 2015 in Toscane, in de kerk van Sancta Maria Capriglia.

d. Algemene vergadering 26/9: Hoe kun je een puberteitscrisis onderscheiden van ADHD ? Feiten en fictie omtrent ADHD voor, tijdens en na de puberteit. Dr. Prof. Evert Thiery

Er zijn al een aantal affiches op A3 afgedrukt. Er zullen er nog een aantal afgedrukt worden en uitgehangen op de basisschool en de humaniora.

De uitnodiging zal ook nog eens afzonderlijk doorgemaild worden naar alle ouders van de basisschool en de humaniora.

e. Dienstbetoon

Er werd definitief beslist dat er een tombola zal gehouden worden. De trekking van de tombola zal op het schoolfeest gebeuren.

Scala werd geboekt voor de officiële opening op 18 oktober 2014. Er zullen twee optredens zijn waardoor een 600-tal tickets verkocht kunnen worden.

Voor alles wat correspondentie en communicatie betreft werd Van Holm (http://www.vanholm.be/) (=oud-leerling) gecontracteerd.

Er wordt een professionele sponsormap samengesteld zodat deze kan gepresenteerd worden aan zowel de kleine als de grote sponsors.

De opening wordt een groots evenement waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. Momenteel is Dienstbetoon dan ook nog op zoek naar mensen die actief willen meewerken om alles in goede banen te leiden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de oudervereniging (ouders@sint-barbara.net).

f. Schoolraad

De datum van de eerste vergadering werd verplaatst van 14 oktober 2013 naar 21 oktober 2013.

g. Klasafgevaardigden

Volgende vergadering: 24 september 2014.

h. Menucommissie

Volgende vergadering: 16 september 2013.

Er is een nieuwe regeling op de basisschool met betrekking tot het middagmaal: minder leerlingen eten op de humaniora en er is een tweede shift bijgekomen op de basisschool. Dit heeft tot gevolg dat het eten, voor de laatste shift, vaak (gedeeltelijk) koud is.

De directeur zal bekijken met Sodexo hoe dit op te lossen.

8. Andere bijgewoonde vergaderingen

Op het einde van vorig schooljaar hadden een delegatie van onze oudervereniging en een aantal ouders uit andere scholen en een vergadering met de schepen van mobiliteit betreffende de geplande afschaffing van de Kiss & Ride zone op het Zuid.

De schepen beloofde de ouders op de hoogte te houden van de evolutie in dit dossier en van eventuele besluiten, dit in de loop van augustus, maar niemand heeft nog enige communicatie ontvangen sindsdien.

Er is derhalve ook geen zicht op de situatie: wordt de datum van afsluiten nu aangehouden? Wat zijn nu de alternatieven?

Nvdr: na de vergadering, op september, ontving de school een mail van het kabinet van de schepen met de beslissing over de nieuwe situatie. Deze mail werd inmiddels aan de ouders doorgestuurd.

9. Mededelingen van de directie

Humaniora: Resultaten ingangexamen arts en tandarts

26 leerlingen van de 127 laatstejaars namen deel aan het toelatingsexamen. 2 leerlingen namen deel, doch eerder met het oog op een voeling te krijgen van het examen, eerder dan om hiervoor te slagen: zij namen ook niet meer deel aan de tweede zit.

Van de overgebleven 24 leerlingen slaagden 16 leerlingen = 66,6%, wat een zeer mooi resultaat is (ter vergelijking: het nationaal gemiddelde is 30,9% geslaagden).

Net zoals vorig jaar was chemie het grote struikelblok: er werden delen gevraagd die niet opgenomen zijn in het leerplan.

Het college zal proberen hier meer op te anticiperen in de voorbereidingscursus en dus naast fysica en wiskunde, meer chemie in te brengen.

Volgende vergadering: 8 oktober 2013