Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 10 november 2009

Aanwezigen: Lieve Feremans, Lieve Storme, Wim Declercq, Véronique Henehene, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Isabel De Rijcke, Steven Maertens, Patrick Verboven, Jean-Pierre Berwouts, Frederic Beele, Benedikte Derveaux
Directeur: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Frank Raat

VERSLAG

1. Groepsfoto

Er wordt een foto genomen van het oudercomité.
Deze foto zal gestuurd worden naar de werkgroep van de website en het schoolblad.

2. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

3. Functies binnen de raad van bestuur

Bij stemming werden unaniem verkozen:
Jean-Pierre Berwouts: voorzitter
Benedikte Derveaux: ondervoorzitter
Wim Declercq: penningmeester
Lieve Feremans: secretaris

4. Werkgroepen

Retoricabal
De sponsoring loopt goed, de dj’s liggen zo goed als vast. Er werd een ontwerp voorgesteld voor de affiche, kaarten en flyers. Dit wordt nog verder uitgewerkt. Ook de gadgets werden gekozen.

Website
De vragenlijst Helpende Handen zal er eerstdaags ook op geplaatst worden, waarschijnlijk wel onder een ander formaat.

Koor en orkest
Het weekend in januari gaat door in Eindhoven (23/1).
Het weekend met Delft gaat door op zaterdag 24/4 (in Delft) en zondagnamiddag 25/4 in Gent.

Schoolblad
Gezien de kerstvakantie vroeg valt dit jaar dient alles “binnen te zijn” tegen 20 november. Ter herinnering, het oudercomite zal onderstaande stukken leveren:
- verslag over de algememen vergadering - groepsfoto oudercomité
- voorstelling bestuur en ledenlijst
- overzichtje besteding lidgelden - bedankwoordje voor invullen vragenlijst “helpende handen”
- eventueel foto’s.

Alles te bezorgen aan werkgroep “schoolblad”.

Feestcomité
De wijnverkoop is een groot succes.
Het eetfestijn op de lagere school was ook een succes, er was een heel goede opkomst.

Gezondheid en preventie
De waterpijp komt opnieuw ter sprake (zie ook verslag juni ‘09). Er wordt ook gesproken over het recente fenomeen van het “wurgspel” dat vooral onder 9, 10, 11 en 12-jarigen populair is. Op school is dit onbekend.

Edith Stein
Tijdens deze vergadering werd voornamelijk gedebatteerd over het Huishoudelijk Reglement.

5. Mededeling van de directie

Lagere school
De school is, via een ouder, te weten gekomen dat het UZ na 3 jaar zijn flatscreens liquideert. Er werd contact opgenomen met de betrokken dienst en volgende week is er antwoord.

6. Varia

 • Er wordt besloten niet deel te nemen aan de aktie van XIU.  De school heeft zelf een succesvolle aktie ondernomen aan de fietsenstalling.
 • Zaterdag 14 november e.k. is er een gebedsdienst voor de overledenen in de kerk van de school.  Gelieve uw aanwezigheid te willen bevestigen.
 • Er is een mail binnengekomen over de slechte hyghiëne in de kleuterklassen, meer bepaald over het niet wassen van de handjes. Het is zo dat er, in de kleuterklassen, gewerkt wordt met “vochtige doekjes” omdat iedere keer “handjes wassen” praktisch bijna onmogelijk is.
 • Ook kwam er een mail over vuile toiletten op de humaniora. De toiletten worden nog meer dan anders gepoetst (cfr. Mexicaanse griep). Er zijn ook leerlingen die regelmatig de properheid “checken”.
 • Leerlingen van het 6e jaar economie van de humaniora nemen deel aan Ecoman² in Brussel.
 • Wanneer een kind luizen heeft krijgen de ouders onmiddellijk een brief mee waarin hen gevraagd wordt hun kind een paar dagen thuis te houden. Dit werkt echt want onlangs werd zo de verspreiding van luizen tegengehouden.
 • De leerkrachten werden door de directie reeds meerdere malen gewezen op de gevaren van Facebook ('vriendschappen' tussen leerlingen en leerkrachten).
 • Hilde Houtman komt ons meer uitleg geven over de leerlingenbegeleiding op school, de zogenaamde “zorg op maat”. Hierbij gaat de aandacht vooral naar de “persoon” van elke leerling meer dan alleen het “intellect”. Ze geeft een overzicht van hoe en door wie dit gebeurt :
  - directie (algemeen directeur, adjunct-directeur, tuchtverantwoordelijke)
  - in de klas (vakleerkracht en klasleerkracht)
  - buiten de klas (opvoeders internaat en externaat)
  - leerlingenbegeleiding (dit houdt o.a. in taalscreening, peterproject, monitoraat, studiebegeleiding, begeleiding in studiekeuze, ...)
  - CLB (nauwe samenwerking)
  - CEL leerlingenbegeleiding (komt 2x per week samen).
  Ze geeft ook meer uitleg over het “gemotiveerd verslag” waarmee, op onze school, al 6 jaar gewerkt wordt.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 1 DECEMBER 2009