Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 10 januari 2017

Aanwezig: Frederic Beele, Hélène Van Hoorebeke, Aagje Vanwalleghem, Arnd Nelde, Karen Broeckx, Jessy De Block, Christophe Tuypens, Carmen Cloet, Yves Crevecoeur en Katrien Cammers

Directie: Luc Audenaert

Verontschuldigd: Steven Maertens, Bruno Van Vlem, Sabrina Roeland, Cristina Miranda Gozalvez, Vic De Jaegher en Christophe Brabant

Agenda

1.         Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd.

2.         Vorderingen van de werkgroepenAlgemene Vergadering

A.        Algemene vergadering

De werkgroep is zeer tevreden : Rector Rik Torfs werd uitgenodigd en heeft zijn aanwezigheid bevestigd. Volgende punten dienen verder beslist te worden: leerlingen uitnodigen of verplichten aanwezig te zijn, het onderwerp, het aantal aanwezigen, de locatie en de verdere communicatie naar Rik Torfs toe.

B.        Retoricabal

De organisatie verloopt vlot. De taakverdeling zal worden opgemaakt en doorgestuurd.

C.        Koor en orkest

Op 13 januari gaan koor en orkest op repetitieweekend in Kemmel ter voorbereiding van een benefietvoorstelling in Kwaremont ten voordele van de ouders van verongelukte kinderen.

D.       Vrienden van Sint-Barbara

Het kunstproject in samenwerking met Marie Cloquet wordt verder uitgewerkt. Om de school financieel te steunen, wordt gedacht aan de organisatie van een veiling van de kunstwerken. Leuk zou zijn ook werken van andere bekende kunstenaars te kunnen veilen op dat moment. De werken zullen oorspronkelijk op een doek van 3 op 3,5 m gemaakt worden. Marie Cloquet zal die dan herwerken op een kleiner, meer commercieel formaat van 1 x 1,20m. Voor de veiling (de datum is nog niet bekend, maar deze zal voor het schoolfeest georganiseerd worden) zal men ook beroep doen op sponsoring; dit kan in natura (een drankje, een hapje, een goodybag,…) of via een financiële bijdrage voor een vermelding op de affiche.
Volgende vergadering van de vrienden is op 31 januari.

E.         Helpende handen

/

F.         Menucommissie

Een ouder meldt dat het vlees soms veel te hard gebakken (bijna verband) is en op andere momenten nog rauw. Kan er op de cuisson van het vlees gelet worden? Een andere ouder zegt dat haar kinderen uit de basisschool niet graag op school blijven eten, vooral op dinsdag als (meestal) pasta geserveerd wordt. Het gaat vooral om de sausen die vaak niet kindvriendelijk zijn.
De werkgroep zal deze punten bespreken met de keuken.

G.       Gezondheid en preventie

Humaniora

Volgend vragen naar de directie toe zijn hangende :

-      zullen er aan het basis RAD-programma van de school nog aanvullingen gebeuren?
-      zullen de EHBO (reanimatie) lessen voor de humaniora al dan niet verdergaan?

Basisschool

Op de basisschool zal een anti-sliplaag aangebracht worden op de trappen naar de bovenspeelplaats.
erder zal de werkgroep de school rondgaan om zaken die qua veiligheid kunnen verbeteren te detecteren. Dit zal in verschillende fases gebeuren.

De kinderen van de basisschool en de kleuterschool kregen hun fluovestjes. Ze worden ook gedragen. De directeur stuurde een brief naar de ouders om hen te sensibiliseren en het gebruik van de vestjes aan te moedigen. We zien veel fluo op school. Er zal een actie aan gekoppeld worden. Op 4 à 5 onaangekondigde momenten zal morgens aan de poort gecontroleerd worden wie het vestje aanheeft. De kinderen die het vestje dragen krijgen een fluosticker, die ze aan hun leerkracht kunnen tonen. Leerkrachten tellen ook mee, zij hebben immers een voorbeeldfunctie. De klas die relatief de meeste stickers heeft, wordt getrakteerd op een cinemabezoek. Deze actie zal lopen tot de paasvakantie, dan worden de dagen langer en is de zichtbaarheid in het verkeer weer beter.

Er wordt gekeken om de pers uit te nodigen voor dit initiatief.

Ook alle nieuwe leerlingen op school zullen een vestje met hun naam op krijgen.

H.       Communicatie

De foto van de leden van de oudervereniging verscheen in het schoolblad, evenals het artikel van de voordracht van Herman Van Rompuy.

Nieuw is het schoolmagazine dat aan alle leerlingen van het zesde leerjaar en aan de nieuwe leerlingen van de humaniora werd gegeven. Hierin wordt de school en de verschillende richtingen voorgesteld. De vraag kwam of dit niet in pdf-vorm op de schoolwebsite kan komen?

I.           Klasafgevaardigden

De agenda voor de volgende vergadering is opgesteld, de vergadering zal op dinsdag 17 januari doorgaan.

J.          Schoolraad

De schoolraad komt op samen maandag 23 januari, de agenda werd meegedeeld.

K.        Edith Stein

/

L.         Ignatius

/

M.     Mobiliteit

De geplande vergadering met de coördinator ging niet door.

 

N.       Kerstdrink

Basisschool

De kerstdrink was een gezellige afsluiter voor de vakantie. De opstelling onder het afdak was beter dan vorig jaar. De opkomst van de ouders was goed.
Aangezien er in de klassen de laatste dag voor de vakantie niet zo veel meer gebeurt, wordt voorgesteld om de kerstdrink in de toekomst om 14u30 te beginnen; zo zijn er ook nog leerkrachten aanwezig, wat door ouders wordt geapprecieerd.

Hetzelfde principe zou toegepast kunnen worden voor de laatste schooldag. In het verleden werd dit door alle klasafgevaardigden per klas georganiseerd. In sommige klassen zijn er weinig ouders aanwezig. Door er een gezamenlijke drink van te maken, moeten ouders niet van de ene klas naar de andere klas gaan en is er een grote groep ipv allemaal aparte tafeltjes.

Humaniora

Dit initiatief was geen succes. De weinige, aanwezige ouders hebben maar één bekommernis, nl. de rapporten van hun kinderen en de leerkrachten spreken. Het was een probeersel maar niet de moeite om er een traditie van te maken.

O.       Ouderbal

/

3.         Bijgewoonde vergaderingen

/

4.         Mededelingen van de directie

De BBQ op het eetfestijn van 18 maart krijgt ook een Bodega waar men na het eten nog wat kan gaan drinken. De directeur vraagt hulp van de ouders om deze Bodega open te houden. De locatie van de Bodega zal op de humaniora zijn.

5.         Varia

Op 2 februari is er een vergadering met de andere ouderverengingen om ervaringen uit te wisselen.

6.         Rondvraag

/

Volgende vergadering dinsdag 7 februari.