Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 10 januari 2012

Aanwezigen: Benedikte Van Garsse, Jean-Pierre Berwouts, Lieve Storme, Jan Vande Moortel, Steven Maertens, Frank Raat, Marleen Van Wemmel, Sandra Pattyn, Wim Declerck, Frederik Beele, Véronique Derveaux

Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Bert Danckaert, Patrick Verboven, Hélène Van Hoorebeke,

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

De laatste rechte lijn werd ingeslagen. De groep is echt goed en zeer prijsbewust bezig.

b. Koor en orkest

Komend weekend is er repetitieweekend.

c. Dienstbetoon

Barbarock around the clock: de affiches en flyers zijn klaar en zullen binnenkort rondgedeeld worden.

Volgende week is er vergadering. Dan zal er verder gewerkt worden om het evenement meer in detail te regelen worden.

d. Menucommissie

Volgende vergadering: 16/1/2012.

e. Gezondheid en preventie – uitwerking week ‘fitinjehoofd’

i. Fit in je hoofd/goed gevoel week

Het voorstel werd op school doorgenomen.

De websites zijn moeilijk om in groep te gaan toepassen.

In alle zes jaren wordt gehandeld rond het thema relatievorming. In de derde graad wordt vooral aandacht besteed aan ‘je goed voelen’: in lessen Biologie wordt het zelfbeeld behandeld en wordt ook gesproken over psychische gezondheid. Dit gebeurt in elke klas afzonderlijk.

Er zal worden gekeken om de websites op die dagen wel aan te brengen bij de leerlingen: het past binnen het thema en wordt dan goed gekaderd.

In vierde jaar wordt ook accent gelegd op relatiebeleving: Anneke Decordier komt vertellen over ‘Hoe mezelf blijven tegenover groepsdruk’. Hieraan gekoppeld komt Kristof Kino rond drugs praten. Hij komt in de klas en geeft een sessie zonder dat de leerkracht aanwezig is, zodat de leerlingen zich niet geremd voelen om daarover te praten en zichzelf kunnen zijn.

Yves Dinges werd gecontacteerd door Helene Van Hoorebeke om eventueel een een workshop “Geluk”te komen geven (3u). Dit kan niet meer voor dit jaar: alles wordt een jaar voordien ingepland zodat de leerkrachten weten wat zij hebben als lestijd. Het zal wel bekeken worden voor volgend jaar.

ii. Vaccinatie HPV

Hilde Houtman heeft contact opgenomen met de medische dienst van het CLB: de vaccinatie is een aanbod en als iemand niet wil, zal die persoon niet gedwongen worden.

f. Communicatie (website/schoolblad/pr & comm)

Oprichten van een redactieraad: een eerste vergadering gaat door op 17 januari. Geïnteresseerden worden hierbij uitgenodigd.

Er zal een brainstorm gehouden worden over de opendeurdag op 12 mei e.k. Een datum zal zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt worden.

g. Klasafgevaardigden

Volgende vergadering op 24/1/2012.

h. Schoolraad

Volgende vergadering op 23/1/2012.

3. Feedback & synthese van tevredenheidsonderzoek afgenomen bij leerlingen van de basisschool

De resultaten zijn bekend, per jaar en voor de gehele school. Het globale resultaat is positief.

De leerkrachten zijn opgetogen met dit resultaat, maar toch zal er onderscheidend nagedacht worden om de goede zaken toch nog te verbeteren.

4. Mededelingen van de directie

a. Humaniora

i. Leren leren

De school voorziet in volgende mogelijkheden:

- 1e jaar cursus wegwijs: aantal klassen afhankelijk van de vraag; in het eerste semester was de situatie als volgt: 4 klassen van 5 leerlingen, 1 klas van 6 leerlingen.

- Cursus leren leren: aantal klassen afhankelijk van de vraag; in het eerste semester was de situatie als volgt: in het eerste jaar 2 klassen van 7 leerlingen en 2 klassen van 8 leerlingen; in het 2e jaar: 1 klas van 6 leerlingen.

- 3e en 4e jaar: cursus om grondig te leren studeren (individueel).

- 5e en 6e jaar: cursus om grote hoeveelheden te leren studeren (individueel).

- 2e semester: nieuwe cursus leren leren voor 1-3e jaar, afhankelijk van de vraag.

- Voor jaren 4 tot 6 worden de cursussen voortgezet naar rato van de behoefte.

- Individuele cursus = wekelijkse opvolging van de ll en afspraken maken. Afspraken maken, praktische tips, onderscheid KT en LT geheugen ...

ii. Wijnverkoop

10.210 euro winst

iii. Open schooldag

Activiteit voor de opendeurdag van de nieuwe basisschool: de nieuwe refter zal dan af zijn (behalve nog schilderen) en dus kan daar best een café georganiseerd worden.

Bedoeling van opendeur: voor kinderen spellennamiddag, voor de ouders café.

De opendeurdag zal niet gecombineerd worden met de activiteiten op de humaniora.

b. Basisschool

i. Tentoon

Elke klas heeft rond kunst gewerkt met Toon Delanote. Per klas werden 4 werkjes gekozen (door de leerlingen van de andere klas – volledig anoniem)

Op 10 februari om 15.30u is er een opening/vernissage voorzien in het MSK voor de 60 kinderen wier werk gekozen is, en hun ouders. Om 16.00u gaat de tentoonstelling dan open voor iedereen. De werken blijven hangen tot de Krokusvakantie.

Nadien kunnen (alle) ouders de werkjes ‘huren’ voor een zeer schappelijke, symbolische prijs.

ii. Pesten

In de week van 10 februari zal een initiatief tegen pesten worden uitgewerkt: 2 leerlingen hebben een rapnummer gemaakt. Het nummer zal aan alle leerlingen aangeleerd worden.

In de patio zal het nummer dan per leerjaar of per jaar gebracht worden. De leerlingen die het gemaakt hebben zullen er dan zelf iets over vertellen.

Op schoolniveau zal in het zorgteam nog worden besproken welke afspraken op school nog verder kunnen gemaakt worden, vb. ‘stop’ woord. Dit moet nog verder bekeken worden.

5. Varia

a. E-mail collectie basisschool

Geen groot succes. Zal opnieuw opgenomen worden op de vergadering van de klasafgevaardigden.

b. Sint-Barbarakerk

Er gaan geruchten dat de kerk zou afgebroken worden.

Er is een probleem met de kerk, zoals zichtbaar is. Momenteel zijn de Jezuïeten nog eigenaar van de kerk. Het is niet hun enige kerk en zij beschikken niet over de financiële middelen om die allemaal te restaureren. Zij proberen een oplossing te zoeken.

VOLGENDE VERGADERING: 7 februari 2012