Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 1 maart 2011

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Patrick Verbooven, Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Wim Declercq, Steven Maertens, Hélène Van Hoorebeke, Marleen Van Wemmel, Frank Raat, Lieve Storme, Marie-Luce Krekels, Sandra Pattyn, Benedikte Derveaux
Directie : Pierre Vinck, Eddy Bosschem

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Retoricabal
Het was een goed bal.
De boodschap van "geen toegang voor -16jarigen" is goed overgekomen.

Wel waren er enkele pijnpunten:
- uitgang n° 2 (opzij) : té lang gesloten en buitenwippers waren té agressief
- steeds moeten tonen van ID-kaart zelfs wanneer jongere reeds bandje aan had
- ouders die hun kinderen aan de overkant van de straat afhalen.

De evaluatie, samen met het balcomité, zal plaatshebben op dinsdag 5 april e.k. (18h30). Dan zullen ook onze opmerkingen overgebracht worden. De verkiezingen van het nieuwe balcomité worden binnenkort gestart. Op dinsdag 10 mei worden de leden van de Raad van Bestuur van de oudervereniging uitgenodigd voor een receptie met de goede doelen. Dan zal er ook afscheid genomen worden van het oude balcomité en worden de leden van het nieuwe voorgesteld.

Koor en orkest
Kaarten voor het optreden van 18 en 19 maart zijn te bekomen bij de leden van“koor en orkest.

Algemene Vergadering
De mogelijke sprekers worden besproken.

Dienstbetoon
De Brick & build-party was een succes met +/- 280 aanwezigen.

Edith Stein
Punten die besproken werden:

  • flexibele trajecten: bespreking van afwijkingen;
  • oriëntatienota van minister Smet: wijziging van onderwijsstructuur door te verbreden. Er zou maar één basispakket en 6 belangstellingsgebieden meer zijn (Latijn wordt eerder Klassieke Cultuur). Minister Smet wil van orïentatienota een conceptnota maken tegen eind 2011;
  • brief van dhr. De Mey aangaande gehooroverlast. Medewerkingvan de SG (Scholengemeenschappen) wordt gevraagd.

Gezondheid en Preventie
De bijgewoonde vergadering Semper Eco op 24 februari jl. was interessant. Er was een evaluatie van de voorbije en toekomstige acties. Op 22 maart is het waterdag”. De school organiseert dan een watertocht. Er wordt bekeken of er eventueel een waterstand op school kan voorzien worden met blauwe karaffen (12h15-13h15).

PR & Communicatie
Er komt een update komt van de professionele activiteit van dhr. Coene en dhr. Leyman.

3. Mededeling directie

Humaniora
De vergadering van het Civitas-project werd bijgewoond (dit is een vzw die in opdracht van de Stad Gent en gesubsidiëerd door Europa een onderzoek doet naar de mobiliteit van humaniorastudenten).

Lagere school
De info-sessie voor de ouders van het 6e leerjaar over het 1e jaar humaniora zal volgend schooljaar op één avond plaatsvinden (i.p.v. 2 avonden zoals het nu is).

4. Varia

  • De vraag komt of de school, in de toekomst, misschien ook een internaat voor meisjes kan voorzien. Dit is niet uitgesloten maar zal zich dan wel op een andere locatie bevinden.
  • Er zijn nogal wat ouders met klachten over de lagere school: er wordt veel gevochten, leerkrachten reageren niet altijd adequaat, gevaarlijke trap door modder, ... Er is zeker en vast begrip voor de moeilijke situatie maar er is een algemene indruk dat er minder discipline is en dat er minder actief wordt opgetreden.
  • Kan er, bij de nieuwbouw van de lagere school, beveiliging komen zodat niet iedereen te pas en te onpas de schoolpoort binnen kan. Dit zal bekeken worden met de architecten.
  • Het optreden van Gunther Lamoot dat leerlingen van het 4e jaar humaniora bijwoonden was eerder vulgair. Dit zal zich niet meer herhalen.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 5 APRIL 2011