Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 1 juni 2010

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Patrick Verboven, Frederic Beele, Steven Maertens, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Véronique Henehene, Lieve Storme, Frank Raat, Benedikte Derveaux
Directie: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Wim Declercq, Marie-Luce Krekels, Isabelle De Rijcke

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Eindejaarsactiviteiten

Taken einde schooljaar

  • Proclamatie 6e jaar lagere school : dinsdag 29 juni om 19h45.
  • Proclamatie 6e jaar humaniora : vrijdag 25 juni om 18h45
  • De brief m.b.t. boekenverkoop (6e jaar lagere school – 1e jaar humaniora) wordt eerstdaags meegegeven. De boekenverkoop zelf gaat dit jaar door op 30 juni; er zullen opnieuw tafels voorzien worden met vermelding van het jaar zodat iedereen duidelijk ziet waar hij/zij terecht kan.

Planning schooljaar 2010-2011
De lagere school zal volgend schooljaar meedoen met de wijnaktie. In het voorjaar zal een brunch georganiseerd worden op school.

3. Werkgroepen

Retoricabal
Een vergadering is voorzien na de examens (28 juni).

Website
Het is de bedoeling om tijdens de zomervakantie de werkgroep te vormen om dan vanaf september te starten.

Dienstbetoon
De algemene vergadering zal doorgaan op 20 juni e.k. en tijdens deze vergadering zal alles juridisch in orde gebracht worden teneinde een nieuw bestuur te vormen en opnieuw te kunnen starten

Schoolblad
Deadline is 31 mei. De uitnodiging voor de algemene vergadering werd reeds bezorgd.

Menucommissie
Volgende vergadering op 9 september.

Er was opnieuw een onaangekondigd bezoek aan de refter: alles verliep vlot en het was veel minder druk toen de leerlingen van de lagere school aankwamen in de refter.

Nieuwbouw
De verhuis is voorzien voor de kerstvakantie 2010-2011.

Op 14 juni e.k. is er een infoavond in de kerk rond het nieuwbouwproject voor alle geïnteresseerde ouders van de lagere school.

PR & communicatie
De volledige map wordt voorgesteld. Er kunnen steeds documenten toegevoegd worden indien gewenst.

Schoolraad
Vergadering van 17 mei jl.
Werden o.a. besproken:
- aanwenden lestijden
- wijziging schoolreglement
- schooltarieven.

Met betrekking tot de schooltarieven en meer bepaald de discussie rond de verhoging van de prijs van de retoricareis zal een bevraging gedaan worden door de school naar de ouders toe om van hen te weten te komen wat hun mening is omtrent:
- het organiseren van een retoricareis tijdens de schooldagen
- dient een retoricareis georganiseerd te worden
- de huidige kostprijs.

De oudervereniging zelf stelt de organisatie van zo’n reis niet in vraag, wel de toenemende kostprijs. Misschien moet eventueel de hoeveelheid aan aangeboden reizen geduren de 6 humaniorajaren herbekeken worden.

4. Mededeling directie

Humaniora
Er wordt gekeken om nieuwe zitbanken aan te kopen voor op de speelplaats.
Er dienen ook nieuwe sporttruitjes aangekocht te worden. Er wordt ons een voorbeeld getoond.

5. Varia

Op intiatief van het CLB werden de meisjes van het 5e en 6e leerjaar van de lagere school seksueel ingelicht (voornamelijk over het krijgen van de maandstonden, ...). Waarom kan dit ook niet voor de jongens? Ook zij moeten hiermee kunnen omgaan.

Eddy Bosschem bevestigt dat de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar ingelicht werden over een recentelijk incident op school.

VOLGENDE VERGADERING : DINSDAG 14 SEPTEMBER 2010