Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 1 december 2015

Aanwezig: Vic De Jaegher, Steven Maertens, Christophe Tuypens, Sandra Pattyn, Helene Van Hoorebeke, Carmen Cloet, Karen Broeckx, Bruno Van Vlem, Arnd Nelde, Aagje Vanwalleghem, Jessy De Block

Directie: Christophe Brabant

Verontschuldigd: Frederic Beele, Fabrice Dubrulle, Luc Audenaert, Cristina Miranda Gozalvez

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Algemene Vergadering

De datum van de algemene vergadering schooljaar 2016-2017 wordt verlegd naar donderdag 29 september 2016.

Herman Van Rompuy heeft toegezegd om de lezing te geven. Als titel werd gekozen voor ‘Europa is nodig!’.

De leerlingen van de 4des, 5des en 6des zullen aangesproken worden om aanwezig te zijn.

Voorgesteld wordt om met een elektronische voorinschrijving te werken, dit via een link op de website. Deze link zou opengesteld worden op 1 mei 2016 om zo een idee te krijgen van de interesse en dus het aantal personen dat aanwezig zou zijn. De inschrijvingen zouden afgesloten worden op 10 juni 2016. Er kan eventueel een contingent opengehouden worden voor nieuwe ouders.

Nieuwe ouders zullen sowieso ook geïnformeerd worden: voor de humaniora kan dit al op de openschooldag van 23 april 2016, voor beide scholen kan dit bij de inschrijving van de kinderen: er zal voor gezorgd worden dat er op die momenten reeds flyers aanwezig zijn die meegegeven kunnen worden.

Afhankelijk van de opkomst zal de lezing doorgaan ofwel in de Muzenzaal, ofwel in de kerk (hier kunnen 400 à 500 personen binnen).

b. Retoricabal

Door de examenperiode was er geen vergadering met de leerlingen: deze werd verlegd naar woensdagmiddag 16 december, na de examens.

c. Edith Stein

Op 30 november nam een vergadering plaats enkel met de leerkrachten en directie van de scholen en dus zonder de ouders. Het onderwerp dat besproken werd waren de retoricabals. Er werd voornamelijk verder gewerkt rond de reeds besproken punten en meer specifiek rond het drankgebruik.

d. Menucommissie

Er werd een voorstel gedaan om meer vegetarische maaltijden aan te bieden op school. De denkpiste is nu om voor iedereen 1 keer per trimester een echte, volwaardige vegetarische maaltijd te voorzien.

e. Gezondheid en preventie

e.1. 4 Topics in de humaniora

Samen met de leerlingenraad werden 4 onderwerpen weerhouden om dieper aan te werken: sport, voeding en drank, RAD en EHBO.

Dit zou kunnen gepromoot worden in een gezondheidsweek, een week waarin bv. al een sportdag is, er een veggiedag wordt voorzien en eventueel een spreker omtrent één van de thema’s kan komen.

De volgende sportdag voor de humaniora is voorzien op 4 oktober 2016.

e.2. Project EHBO basisschool

Het zou interessant zijn om dit effectief door te voeren op de basisschool. Twee onderwerpen zouden hierbij voornamelijk behandeld kunnen/moeten worden: wondverzorging en reanimatie voor het 6e leerjaar.

e.3. RAD

Hierbij zou specifiek gefocust kunnen worden op het drankgebruik van leerlingen bij pré-bals.

f. Communicatie

Alles werd doorgestuurd. De lezing van prof. Coolsaet zal gepubliceerd worden in de volgende editie. De tekst wordt na de kerstvakantie gepubliceerd op de website van de oudervereniging.

g. Kerstdrink

Er zal een mail naar alle ouders gestuurd worden om hen te informeren dat een kerstdrink zal plaatsvinden.

3. Mededeling van de directie

Minister van onderwijs Crevits reikt de scholen een STEM-kader (science, technologie, engeneering, mathematics) aan en stuurt signalen uit de STEM ook een volwaardige richting zou worden.

In principe is de eerste graad een brede graad, zonder echte ‘richtingen’: de leerplannen zijn voor de eerste graad voor iedereen gelijk. Er zijn evenwel een aantal uren vrij te kiezen, waardoor bijvoorbeeld in het Sint-Barbaracollege ‘klassieke studies’ (in het eerste jaar), en (in het tweede jaar) de keuze tussen Grieks-Latijn, Latijn, en Moderne/wetenschappen kan aangeboden wordt.

STEM bestaat in principe enkel in de 2e en 3e graad en wordt ook effectief aangeboden op het Sint-Barbaracollege (de zware wetenschappen en wiskunde richtingen). Omdat het een invulling van de vrije uren betreft in de eerste graad, en geen echte ‘richting’, zouden evenwel STEM, STEAM (Science, Technologie, Engeneering, Art, Mathematics) of LEM vakken ook reeds in de eerste graad kunnen aangeboden worden.

4. Varia

a. Inschrijvingen

De inschrijvingen voor broers en zussen start op 1 februari 2016. De inschrijving van nieuwe leerlingen opent op 5 maart 2016.

De school wordt op dit moment nog steeds niet erkend als campusschool. Zij zal opnieuw een aanvraag bij het LOP indienen voor de erkenning als campusschool.

b. Evacuatie internaat

De voordeur van de school gaat ’s nachts op slot. Eens je de hal binnengaat zit je opgesloten: zowel de voordeur naar buiten toe, als de binnendeur naar de school toe is gesloten. Hoe geraak je dan nog buiten?

Er is een parlofoon waardoor je steeds de conciërge kan bereiken die je uit de sluis kan bevrijden.

De school heeft een evacuatieplan dat zeer goed werkt. Dit plan wordt 2 maal per jaar getest: een eerste maal in september/oktober. Deze test wordt aangekondigd. Een tweede test gebeurt later en is niet aangekondigd.

Volgende vergadering: 5 januari 2016