Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 06 november 2018

Aanwezig: Frederic Beele, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Yves Crevecoeur, Jessy De Block, Cristina Miranda Gozalvez, Arnd Nelde, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens, Hélène Van Hoorebeke, Bruno Van Vlem en Aagje Vanwalleghem
Directie: Guy Dalcq
Verontschuldigd: Luc Audenaert, Margaux De Cock en Steven Maertens

Agenda

1. Bespreking en goedkeuring van het vorig verslag RvB en verslag algemene vergadering

Beide verslagen worden goedgekeurd. Aan de nodige formaliteiten ivm publicatie in het Belgisch staatsblad van het ontslag van een lid en de herbenoeming van 6 leden zal voldaan worden.

2. Mededelingen van de directie

- 3 november was er een Klusjesdag georganiseerd door de werkgroep verfraaiing van de speelplaats. De directeur dankt de ouders die meegewerkt hebben aan deze werken alsook de vele leerkrachten. Er was een leuke enthousiaste sfeer. Het is de bedoeling dat er in de toekomst ook iets op de speelplaatsen van de kleuterschool en het humaniora zal gedaan worden.

- Cijfers verlating school tijdens de middagpauze:

Deze cijfers zijn niet iedere middag hetzelfde, maar er blijven 5 à 6 leerlingen van vijfdes en zesdes onder de middag op school. In het verleden werden leerlingen van vijfdes en zesdes aangemoedigd om de school te verlaten wegens plaatsgebrek en ook om hen vertrouwd te maken met de vrijheid die hen na de humaniora te wachten staat. In de toekomst zou het plaatsgebrek minder groot zijn en zou opnieuw de keuze aan de ouders geboden worden om de kinderen op school te laten blijven. De school zal hieromtrent moeten communiceren.

- In het kader van de onderwijskwaliteit (OK) hecht de overheid veel belang aan diversiteit, deze diversiteit is heel breed: niet alleen allochtoon - autochtoon, maar ook financieel begoed vs minder financieel begoed, verschillende huidskleur, geaardheid,…

Algemeen moet er respect zijn voor diversiteit. De school heeft een werkgroep diversiteit opgericht, een pedagogische studiedag werd hieraan gewijd, er is iemand van Turkse afkomst in de schoolraad en er waren al verschillende initiatieven rond diversiteit.

De school wil positief staan tegenover een rustige diversiteit, zeker als ze kan samengaan met behoud van kwaliteit.

Er zijn plannen om de leerlingen van het derde Steam een affiche te laten maken: een hart voor elke mens, een hart voor heel de wereld.

- Onderwijshervorming

Deze gaat van start in september 2019, de hervorming zal gradueel ingevoerd worden, eerst in het eerste humaniora, het jaar daarna in het tweede en zo verder…. Tegen 2025 zal het middelbaar volledig hervormd zijn.

Het eerste jaar zal iets “observerender” zijn. Er zijn nieuwe leerplannen voor elk vak, die zullen door alle vakleerkrachten bekeken moeten worden. ‘Mens en maatschappij’ is een nieuw verplicht vak, dit kan door leerkrachten economie/geschiedenis gegeven worden. Een gevolg hiervan is dat er 2 uur van andere vakken zullen verdwijnen.

Het basispakket voor het eerste humaniora omvat 27 uur. 5 uur zijn vrij in te vullen door:

- 5 uur Latijn

- 5 uur Steam: wiskunde 1 uur extra, informatica 1 uur, wetenschappelijk project 2 uur en artistiek component 1 uur

- 5 uur Moderne: wiskunde, Frans, Nederlands extra uren les voor dezelfde leerstof

Het is belangrijk dat er een gelijkgerichtheid qua aanbod is met andere scholen.

Ook nieuw is het plan van gemengde klassen waarbij zowel leerlingen hebben die Latijn, Steam en Moderne volgen. Voor leerlingen die tijdens het schooljaar met Latijn stoppen is het altijd pijnlijk om van klas te moeten veranderen en op deze manier kan dit vermeden worden. Men gelooft ook in het positief uitdagen van leerlingen op deze wijze. Een ander voordeel is het beter verdelen van de leerlingen over de klassen, nu zijn er heel kleine klassen van Moderne en te grote klassen Latijn.

Organisatorisch zal het even puzzelen zijn, want er zullen bv 5 leerkrachten Latijn in het eerste jaar tegelijkertijd beschikbaar moeten zijn.

3. Vorderingen van de werkgroepen

 1. Voordracht

Het was een zeer boeiende voordracht. De heer Moreels is een goede spreker. Er was veel volk aanwezig, de kerk zat vol en er waren ook veel leerlingen. Ze hadden het boek gelezen.

Voor volgende voordracht is men op zoek naar mogelijke gastsprekers. Suggesties: Herman Baltazar, Pieter De Crem. De suggesties worden voorgesteld aan Alumni en de Moedervereniging.

 1. Retoricabal

Alles loopt goed. De dresscode is bepaald, een das is niet verplicht, jeans wordt niet toegelaten.

 1. Koor en Orkest

Het wordt een boeiend jaar met een reis naar Londen en misschien ook naar Bonn.

 1. Vrienden van Sint-Barbara

Er was een vergadering met de moedervereniging om hen nog meer te betrekken in de organisatie van het ouderbal.

De sponsoring voor het ouderballoopt goed; er is al meer geld binnen dan vorig jaar. De knoop wordt doorgehakt ivm de cateraar.

Er wordt bekeken of er een bankcontact zal aangekocht worden, de mogelijke formules worden bestudeerd en op de volgende vergadering besproken.

Er zal tijdig hulp aan vrijwilligers gevraagd worden, ook het aantal vrijwilligers moet tijdig doorgegeven worden aan de verzekering.

 1. Helpende handen

De drempel om online het formulier in te vullen lijkt groter dan een papier in te vullen. Half januari zal er een papieren versie aan de ouders bezorgd worden met daarop ook de lijst van evenementen waarvoor hulp gevraagd wordt.

Bij de kaartenverkoop voor het ouderbal (start 4 december) zullen er ook dergelijke formulieren beschikbaar zijn, zodat ouders hun hulp kunnen aanbieden.

 1. Menucommissie

/

 1. Gezondheid en preventie

De directeur schreef een zeer goede informatiebrief naar aanleiding van een ongeluk met een leerling op de fiets, die zijn leven waarschijnlijk dankt aan zijn fietshelm.

Fietshelmen zijn vanaf een bepaalde leeftijd niet hip, de werkgroep ecologica zou iets rond fietshelm kunnen uitwerken.

Vaccinatie: de brief van CLB is reeds vertrokken ze willen hun versie niet aanpassen. Voor volgend jaar zal men trachten en gezamenlijke brief op te stellen. Dit kan op VCOV (platvorm) ter sprake gebracht worden.

 1. Communicatie

Voordracht, de tekst van Patrick Schockaert volstaat.

Synthese van de formele algemene vergadering

Tekst: wat doet de ouderverenging, wat doet ze met de lidgelden?

Actie opsmuk speelplaats basisschool: leuke foto’s + tekstje

 1. Klasafgevaardigden

/

 1. Schoolraad

Vergadering was op 15 oktober. Vooral informatief, aantal leerlingen, resultaten deelname ingangsexamen geneeskunde, overzicht bijscholingen van de leerkrachten, CAR, bouwplannen en tuchtcommissie.

 1. Edith Stein

/

   l.  Ignatius

/

 1. Mobiliteit

/

 

4. Bijgewoonde vergaderingen

/

 

5. Mededelingen van de directie

Meisjesinternaat: het subsidiebedrag is meegedeeld, de subsidie-instantie baseert zich op de grondwaarde van het onroerend goed, ipv de vraagprijs. Dit betekent dat de school zelf meer zal moeten investeren. Men zal in beroep gaan en verwacht hiervoor een correctie. De aankoop zal toch doorgaan, dit pand is een eenmalige opportuniteit.

Intentie is van start te gaan op 1 september 2019.

Er is een informele wachtlijst voor 40 meisjes, gespreid over de 6 jaar. Dit is dus een 7 tal meisjes per jaar.

Missieveldloop: gans de school liep ten voordele van een project in India, dit bracht 14000 euro op.

6. Varia

            a. Overleg met andere geledingen

            /

            b. Datum BAV (oudervereniging, directie, overige geledingen) vast te leggen

            c. GDPR – stand van zaken (inschrijvingen, policy, etc)

7. Rondvraag

/

Volgende vergadering dinsdag 4 december 2018.