Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 02 oktober 2018

Aanwezig: Karen Broeckx, Katrien Cammers, Yves Crevecoeur, Jessy De Block, Margaux De Cock, Steven Maertens, Arnd Nelde, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens, Hélène Van Hoorebeke en Aagje Vanwalleghem

Directie: Guy Dalcq en Luc Audenaert

Verontschuldigd: Frederic Beele, Cristina Miranda Gozalvez en Bruno Van Vlem

Agenda

1.Vastleggen van de functies binnen de raad van Bestuur

 • Voorzitter: Frederic Beele
 • Ondervoorzitter: Hélène Van Hoorebeke
 • Penningmeester: Steven Maertens
 • Secretaris: Jessy De Block

2. Kennismaking met de nieuwe leden van he bestuur

De zes leden van wie het mandaat verliep, hebben zich opnieuw kandidaat gesteld en zijn herverkozen.

3. Bespreking en goedkeuring van het vorig verslag RvB en verslag algemene vergadering

Beide verslagen worden goedgekeurd.

4. Invullen taken binnen de oudervereniging

 • Klasafgevaardigden: Jessy De Block, Katrien Cammers en Sabrina Roeland
 • Retoricabal: Steven Maertens en Aagje Vanwalleghem
 • Koor en Orkest: Frederic Beele
 • Algemene Vergadering: Bruno Van Vlem en Margaux De Cock, Cristina Miranda Gozalvez
 • Vrienden Van Sint-Barbara: Yves Crevecoeur, Katrien Cammers, Sabrina Roeland, Hélène Van Hoorebeke, Cristina Miranda Gozalvez
 • Naast het ouderbal, zou het ook goed zijn om andere ouders warm te maken voor nieuwe initiatieven.
 • Helpende handen: Arnd Nelde
 • Schoolraad Humania: Steven Maertens, Christophe Tuypens en Bruno Van Vlem
 • Schoolraad basisschool: Yves Crevecoeur, Jessy De Block en Margaux De Cock
 • Communicatie: Arnd Nelde, Katrien Cammers, Hélène Van Hoorebeke
 • - Facebookpagina: Sabrina Roeland
 • Menucommissie: Karen Broeckx en Jessy De Block
 • Edith Stein: Steven Maertens en Christophe Tuypens
 • Ignatius: Yves Crevecoeur en Jessy De Block
 • Gezondheid: Bruno Van Vlem, Karen Broeckx, Cristina Mirandan Gozalvez, Christophe Tuypens en Yves Crevecoeur
 • Kerstdrink: Katrien Cammers, Jessy De Block, Margaux De Cock en Sabrina Roeland
 • Mobiliteit: Christophe Tuypens en Yves Crevecoeur

5. Nazicht van de adressen en telefoonnummers van de leden

Alles werd gecontroleerd.

6.Lidgelden

Er zijn plannen om de gevel van de basisschool te renoveren en te herschilderen, zonneweringen te voorzien in de klassen en een zeil te plaatsen boven de speelplaats van de kleuterschool als bescherming tegen de zon. De directie stelt voor het bedrag van 4000 euro toe te voegen aan het budget voor de realisatie van deze werken.

7. Vorderingen van de werkgroepen

 1. Algemene vergadering

            i. voordracht 04/10/2018: stand van zaken en praktische afspraken.  Er zijn momenteel 65 inschrijvingen, 120 leerlingen zullen aanwezig zijn. De directeur bereidt een woordje voor. Drie leerlingen zullen een panel vormen.

            ii. de jaarvergadering zelf 02/10/2018 met een synthese voor het schoolblad en publicatie in het Belgisch Staatsblad

 1. Retoricabal

Het team is goed bezig met de voorbereidingen.

 1. Koor en Orkest

Eind januari is er het uitwisselingsproject in Londen. Het koor zal daar optreden. Er zijn momenteel 50 leden in het koor.

 1. Vrienden van Sint-Barbara

Op 16 februari 2019 vindt het 2de Ouderbal plaats, momenteel wordt er vooral naar sponsors gezocht: de sponsors van vorig jaar zijn gecontacteerd. Aan mogelijke nieuwe sponsors worden sponsordossiers bezorgd. Net na de herfstvakantie wordt via Smartschool een oproep verstuurd en wordt er ook een brief meegegeven.

 1. Helpende handen

Er wordt een reminder verstuurd.

 

 1. Menucommissie

/

 1. Gezondheid en preventie
 • HPV-vaccinatie:

De Oudervereniging zal een brief met informatie en sensibilisering opmaken en richten aan de leerlingen..

 

 • Drinkwater:

Volgende maand

 

 

 1. Communicatie

Ouderbal: Touch of Love

Synthese algemene vergadering

 

 1. Klasafgevaardigden

Eerste vergadering ging door op 18 september, dit was vooral een informatieve vergadering. Er zijn dit jaar heel veel klasafgevaardigden en veel nieuwe gezichten.

 

 1. Schoolraad

1ste vergadering is op 15 oktober.

 

 1. Edith Stein

/

 • Ignatius

/

 

 1. Mobiliteit

Er was een incident met verkeerde wegmarkering (fout van de aannemer), auto’s reden weer door de Savaanstraat, wat een gevaarlijke situatie was aangezien kinderen niet meer gewoon zijn daar auto’s te zien rijden. Deze situatie werd gelukkig snel rechtgezet.

 

9. Samenstelling beroepscommissie SBC – leden uit de oudervereniging?

Er zijn drie kandidaten voor de beroepscommissie: Karen Broeckx, Sabrina Roeland en Hélène Van Hoorebeke.

 

10. Bijgewoonde vergaderingen

/

 

11. Mededelingen van de directie

- In april is er een energie doorlichting door de stad Gent:  “Hoe kan men energie besparen?” De werkgroep ecologica werkt hieraan.

- Renovatiewerken: blok 40 zal in de zomer van 2020 gerenoveerd worden (trappen, hall, energiebesparende maatregen, wetenschapslokalen,…).

- Drongen: er is een grote capaciteitsbehoefte, er wordt gewerkt om een deel van de eerste graad in de abdij van Drongen onder te brengen.

- Fiat meisjesinternaat: zal starten in 2019.

 

- Nieuwe doorlichting van de Vlaamse Gemeenschap: alle geledingen zullen bevraagd worden, dus ook de ouders en de leerlingen. De school moet normen specificeren en zal volgens zijn eigen normen beoordeeld worden. De school kan zelf meer zaken bepalen vb diversiteit, armoedebeleid…. De school zal daarover moeten communiceren.

 

- Chroom books: er zijn er 60 op school, zowel leerlingen als leerkrachten zijn enthousiast.

- Onderwijshervorming: zal van start gaan volgend schooljaar, is allemaal nog nieuw, er bestaan nog geen teksten over welke lessen er op het programma moeten komen. Er komt o.a. een nieuw vak “Mens en Maatschappij”.

 

- CAR: alle scholen met capaciteitsproblemen worden verplicht deel te nemen aan het CAR. Er komt wel een aanpassing aan het logaritme om de keuzes te optimaliseren.

 

- Resultaten toelatingsexamen Geneeskunde: 35 leerlingen deden mee, 65,5% was geslaagd, het landelijk gemiddelde is 32,5% (laag cijfer want er zijn veel leerlingen die meedoen om te proberen). Veel instroom in het 5e middelbaar omdat SB een sterk team leerkrachten wetenschappen heeft en een goede voorbereiding op de toelatingsexamens kan bieden.

12. Varia

            a. Overleg met andere geledingen

            /

            b. Datum BAV (oudervereniging, directie, overige geledingen) vast te leggen

            c. GDPR – stand van zaken (inschrijvingen, policy, etc)

13. Rondvraag

Veel ouders hebben er moeite mee dat de 5des en 6des ’s middags de school mogen verlaten.
In het verleden was er beslist, omwille van capaciteitsproblemen, de 5des en 6des naar buiten te laten gaan, ook om te leren omgaan met de vrijheid die ze later ook zullen hebben. Is er misbruik van deze vrijheid?  (cijfers?) Een visie hieromtrent is belangrijk.

Is het wel nodig om ook al de vijfdes naar buiten te laten gaan? Terugschroeven is niet makkelijk, maar het kan wel. De kerk kan een deel van het capaciteitsprobleem oplossen (als broodrefter + studiezaal)

Volgende vergadering dinsdag 6 november 2018.