Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 9 september 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Yves Verstraete, Lieve Storme, Wim Declerck, Véronique Henehene, Benedikte Derveaux, Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Sandray Pattyn, Marie-Luce Krekels, Frank Raat
Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd : Peter De Brouwer, Jan Cooreman

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.  Eén kleine wijziging : Benedikte Derveaux zal in de plaats van Jean-Pierre Berwouts de oudervereniging voorstellen op de info-avond voor het 1e jaar humanioria op donderdag 18 september e.k. om 19h30.

 

2. Start van het nieuwe schooljaar

Lagere school
In vergelijking met het vorige schooljaar is het aantal kleuters gelijk gebleven, op de basississchool zijn er 2 leerlingen minder wat het totaal op de basisschool op 391 leerlingen brengt.  Het 1e kleuterklasje is “volzet”.

Humaniora
825 leerlingen (waarvan 170 in het 1e jaar), dit is 45 meer dan vorig schooljaar.  De instroom in de tussenjaren lag dit jaar duidelijk hoger.

 

3. Financiële aflsuiting 2007-2008

Gezien de meeruitgaven van vorige jaren wordt er besloten om dit schooljaar aan de humaniora en de basisschool elk 1.000 euro te schenken.  Aldus kan er voor de toekomst een reserve opgebouwd worden. Vanaf volgend schooljaar (2009-2010) zal de verdeling ook gebeuren à rato van het leerlingenaantal per school.

 

4. Budget 2008-2009

De humaniora zal waterfonteintjes aankopen, de lagere school informatica- en multi-media apparatuur.

 

5. Lijst “helpende handen”

62 formulieren kwamen er op beide scholen binnen waarvan vele met nuttige informatie.

 

6. Website

De directie vindt de website goed zoals die is.

 

7. Algemene vergadering

Kandidaturen voor dit jaar zijn  : Sandra Pattyn, Jan Vande Moortel en Véronique Henehene.  Peter De Brouwer stelt zich niet meer kandidaat.  Jean-Pierre Berwouts zal ook contact opnemen met de personen die eventueel geïnteresseerd zijn om lid te worden (namen gekregen via “helpende handen”).
Zowel op de basisschool als op de humaniora zal op 19 september e.k. nogmaals de uitnodigingsbrief voor deze avond meegegeven worden aan de ouders, dit ter herinnering.

 

8. Retoricabal

Ze zijn goed vertrokken.

 

9. Evaluatie werkgroepen nieuw schooljaar

De verschillende werkgroepen worden overlopen en er wordt besloten dat het overgrote deel blijft bestaan.

 

10. Mededeling directie

Algemeen
Het eetfestijn is voorzien op zaterdag 15 november e.k. (één avond, 2 shifts).  Het wordt een “Griekse” avond.

Schoolfeest zal doorgaan op 9 mei 2009. Op de lagere school zal er rond het thema “technologie” gewerkt worden.  De moedervereniging viert die dag haar 50-jarig bestaan in de Muzenzaal, thema hier is “moeder”.

Lagere school
Eddy Bosschem verontschuldigt zich voor de algemene vergadering en de schoolraad  wegens andere vergaderingen.

Op 23 september is er een eerste vergadering van de klasafgevaardigden.

Humaniora
Pierre Vinck verontschuldigt zich voor de vergadering van 7 oktober e.k. wegens Raad van Bestuur.

Voor het toegangsexamen “geneeskunde” zijn 18 van de 25 deelnemende leerlingen van onze school geslaagd.  Dit geeft een slaagpercentage van 72 % wat uitstekend is want het algemeen slaagpercentage is 28 %.

 

11. Varia

Sommige leerlingen vinden dat de gratis rij-opleiding nogal laat begint (voorzien tijdens de schooluren vanaf januari 2009, eerst 4 x 2h  les en dan examen, voor leerlingen die minimum 17 jaar zijn en in het 6e jaar humaniora zitten).  Tot nu toe zijn er 27 inschrijvingen.  Op een totaal van 115 leerlingen is dit niet zoveel.  Pierre Vinck maakt evaluatie.

De vraag wordt gesteld waarom de basisschool vrij toegankelijk is tijdens de schooluren (de schoolpoort gaat niet “op slot” en iedereen kan zomaar in en uit).  Technisch is een oplossing hiervoor perfekt mogelijk.  Volgens Eddy Bosschem is dit praktisch niet mogelijk omdat er geen permanentie is op het secretariaat.

De retoricareizen zullen doorgaan van 25 april tot en met 1 mei 2009.

 

VOLGENDE VERGADERING : DINSDAG 7 OKTOBER 2008