Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 9 juni 2009

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Benedikte Derveaux, Véronique Henehene, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Wim Declercq, Lieve Storme, Frederic Beele, Frank Raat
Directeur: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Isabel De Rijcke, Yves Verstraete, Jan Cooreman, Jan Vande Moortel

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

Wat het klimrek in de sportzaal betreft (sticker met “niet goedgekeurd” erop) dit werd inmiddels in orde gebracht.

2. Werkgroepen

Retorical
Een vergadering is voorzien voor maandag 29 juni e.k. om 19h30. Op de agenda:
- keuze locatie
- identiteitscontrole of niet (aan de ingang)
- sponsorboekje
- bepalen goede doelen
- thema.

Website
De link (op de website van de oudervereniging) naar de klasafgevaardigden is er.

Algemene Vergadering
De tekst, waarvan iedereen copij ontving, verschijnt in het schoolblad van juni. Er zal ook een affiche opgemaakt worden die dan kan uitgehangen worden.

Helpende handen
Een aangepast document zal opgemaakt worden.

Feestcomité
Op 25 mei jl. was er een vergadering waarop het vorige eetfestijn besproken werd. Naar volgend schooljaar toe werden een aantal voorstellen geformuleerd:
- wijnverkoop (al dan niet mét eetfestijn)
- galabal voor ouders

De oudervereniging hoopt dat het eetfestijn kan doorgaan gezien dit echt iets is voor ouders EN kinderen. Ook het galabal vindt men een goed idee.

Gezondheid en preventie
1) Een voorbeeld van de luizencape wordt getoond en oogst grote bijval bij de ouders. De kostprijs komt op € 1/stuk en vanaf 250 stuks is de bedrukking gratis. Het is dus een minimuminvestering met een maximum resultaat.

2) Advies van de ouders om op te nemen in de volgende leerlingenenquête op school: is er nood aan meditatie-moment(en)?

3) De goedkoopste offerte voor fluo-jasjes is € 3/jasje (inclusief BTW en bedrukking). Er worden nog verdere prijzen opgevraagd.

4) In de krant De Standaard verscheen een artikel dat het roken van 1h waterpijp gelijk staat aan het roken van 100 sigaretten. Het is misschien nuttig voor de leerlingen van de humaniora dat dit artikel uitgehangen wordt (ad valvas). Vanaf volgend schooljaar wordt dit onderwerp ook opgenomen binnen het gezondheidsbeleid op school.

5) Fruitbeleid op de lagere school: er werd navraag gedaan hoe dit op andere scholen gebeurt: verplicht fruit te eten tijdens de schooltijd, ouders geven fruit mee, bepaalde scholen werken met schilmama’s, de meeste scholen hebben een vaste fruitdag op woensdag, ... De resultaten hiervan worden meegenomen naar de volgende vergadering van de klasafgevaardigden.

Schoolraad
Werden o.a. besproken :
- coöptatie 4e geleding
- aanwenden lestijden
- wijziging schoolreglement
- aanstelling/verkiezing voorzitter
- inschrijvingsbeleid
- schooltarieven
- Edith Stein (zie hieronder)

Edith Stein
Tijdens de laatste vergadering werd o.a. het voorstel besproken om, per leerling, een “gemotiveerd verslag” op de maken dat kan doorgegeven worden indien de leerling van school verandert. Dit stuit echter op verontwaardiging bij zowel ouders als leerkrachten omdat het een onwerkbaar model is.

PR & communicatie
Dit zal tijdens de vakantie gefinaliseerd worden.

Koor en orkest
Er worden 2 concerten gepland in samenwerking met Delft:
- zaterdag 24 april 2010 in Delft
- zondag 25 april 2010 in Gent

Schoolblad
De teksten voor de verschijning in september dienen half augustus binnen te zijn.

3. Bijgewoonde vergaderingen

Menucommissie
1) Het fruit dat op vrijdag overblijft zal om 16h aangeboden worden als vieruurtje voor de leerlingen van de lagere school.

2) Vanaf volgend schooljaar zal er een vaste “pastadag” zijn, zowel voor de leerlingen van de lagere school als humaniora.

3) Een pluim voor de nieuwe kok.

4) Bij het laatste bezoek aan de refter viel het op dat er misschien té weinig toezicht is op de leerlingen van de lagere school bij het middageten.

4. Mededeling directie

De directie bedankt de oudervereniging voor de vlotte samenwerking van het afgelopen schooljaar.

Humaniora
Tijdens de 1e vergadering van het oudercomité in september zullen we een 3D-voorstelling krijgen van de bouwplannen van de school. Ook zullen de leerlingen hun ECDL (European Computer Drivers Licence) diploma overhandigd krijgen en een woordje uitleg geven hieromtrent.

Wat de afschaffing van de namiddagpauze betreft, dit werd niet weerhouden (noch door de leerkrachten noch de door leerlingen).

5. Varia

  • Indien de individuele foto (genomen op school) niet aanvaard wordt als pasfoto dan wordt die gratis hernomen door de fotograaf.
  • De bouwplannen voor de lagere school worden in het voorwoord van het schoolblad medegedeeld. Een aparte brief zal hieromtrent ook meegegeven worden aan de ouders van de leerlingen van de lagere school.
  • Dit schooljaar hebben een aantal klassen in de lagere school nogal wat “lerarenwissels/interims” gehad. Het spreekt voor zich dat dit, naar volgend schooljaar toe, zoveel mogelijk zal vermeden worden, indien mogelijk. Wat het al dan niet splitsen van klassen naar een volgend schooljaar toe betreft, hiervoor wacht men het advies van de klastitularis af.
  • Op de lagere school is één waterfontein stuk; de wisselstukken zijn besteld.
  • De boekenverkoop op de humaniora zal aangekondigd worden bij de leerlingen zodat zij goed weten waar op de speelplaats ze terecht kunnen.
  • Er worden dringend kandidaten gezocht voor de boekaniers.
  • De uitleendienst van de provincie wenst zijn gegevens “up-to-date” te brengen.
  • Naar aanleiding van het document dat iedereen ontvangen heeft aangaande de “zinvolle invulling na examens” krijgen we wat meer uitleg hierover door de directie.

VOLGENDE VERGADERING DINSDAG 8 SEPTEMBER 2009